Kom til en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi, skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:
 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak 
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • Systemintegratorer og -operatører
 • Aftagere af brændsler, fx landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner.

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden.

Tid og sted

25. april 2022, kl. 9.30 - 16.30.

AI Innovation House
Innovations Allé 3
7100 Vejle

Program

09.30 - 09.40 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jesper Ditlev, Adm. direktør, DBI

09.40 - 10.00

Innovationsbehov og det erhvervsøkonomiske potentiale i PtX v/ Henrik Hassing, Teknisk chef, FORCE Technology

Virksomheder i hele den danske værdikæde for PtX står overfor en gigantisk teknologisk udfordring i en sikker og effektiv omstilling af vores energisystem og indfasning af grønne brændsler. Målrettet innovation er en forudsætning for at nå i mål, men samtidigt rummer omstillingen et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i både nye arbejdspladser og eksport. En dugfrisk analyse kortlægger de konkrete innovationsbehov i værdikæden og kvantificerer de tilknyttede erhvervspotentialer. Herudover tegner analysen aktørlandskabet og giver nogle bud på hvordan samarbejder kan understøtte udviklingen.

10.00 - 10.15 PtX-strategien og kommende PtX-initiativer v/ Energistyrelsen

10.15 - 11.00

Hvorfor skal vi tale om sikkerhed og standarder? Erfaringer fra værdikæden.

Mange virksomheder har udfordringer med at opnå godkendelser af anlæg eller udstyr. Her deler de erfaringer og løfter sløret for, hvad de gerne ville have vidst forinden samt ønsker til de godkendende myndigheder for at styrke beslutningsgrundlaget i virksomhederne.

 • Bunkering to X - udfordringer på tværs af værdikæden v/ Sif Lundsvig, Project Manager – Sustainable Fleet Projects, DFDS
 • En rapport fra godkendelsesjunglen v/ Mette Marie, Lead Anthropologist, DBI
 • Udvikling af en ny sensor - hvordan er vejene til godkendelse? v/ Søren Porsgaard, CEO, Sulfilogger
11.00 - 11.15 Kaffe og netværk

11.15 - 11.35

Internationale standarders rolle for PtX v/ Per Velk, Seniorkonsulent, Dansk Standard

Standarder kan anvendes til at styrke sikkerheden og samarbejdet i PtX-økosystemet, men også til at dokumentere og validere grønne brændstoffer. Standardisering er desuden et vigtigt redskab til at bringe prisen på nye brændstoffer ned på et konkurrencedygtigt niveau. Dansk Standard fremlægger en ny kortlægning af nuværende internationalt arbejde på PtX-området og giver bud på fremtidige vigtige standarder for dansk erhvervsliv.

11.35 - 11.55

EnergiOprindelse – En løsning til granulær sporing af energiens oprindelse v/ Jakob Fauerskov, Forretningsudvikler ved Energinet

Hvis PtX skal udgøre det grønne alternativ til fossile brændstoffer, er det nødvendigt at kunne dokumentere at den strøm der bruges til processerne kommer fra vedvarende energikilder. EnergiOprindelse er et nyt open source IT system udviklet af Energinet med formålet at kunne bevise og dokumentere oprindelse af forbrugt elektricitet. Systemet bruger samme granularitet som elmarkedet, hvilket pt. vil sige timebaseret, i stedet for det nuværende system, Guarantee of Origin system (GO), der udregnes på årsbasis. EnergiOprindelse er endnu under udvikling, men Energinet glæder sig til at præsentere deres arbejde, som de forventer vil kunne hjælpe med til at opfylde Danmarks ambitiøse klimamål og med at kunne eksportere løsninger for grøn hydrogen.

11.55 - 12.00 Introduktion til eftermiddagens spor

12.00 - 13.00

Frokost og netværk

13.00 - 14.30 Tre perspektiver på sikkerhed i PtX-værdikæden 

Spor 1

Sikker procesteknologi til produktion af grønne brændsler (TI)

Brændstoffer produceret med elektricitet fra vedvarende kilder i PtX-processer kan erstatte nuværende brændstoffer. Danmark producerer store mængder af elektricitet fra vedvarende kilder og har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi samt fremstilling af grønne brændsler, herunder brint, fra grøn elektricitet. Mange af disse nye fremstillingsprocesser er forbundet med en sikkerhedsrisiko hvor udarbejdelse af standarder og praksisser stadig er i deres begyndelse. Denne session byder på tre danske virksomheder der til dagligt arbejder med produktion af grønne brændsler der vil give et indlæg omkring deres arbejde med og de udfordringer der er indenfor sikker procesteknologi.

Procesteknologi session: 

 • Sikkerhed under produktion af elektrolyseanlæg v/ direktør, Claus Nielsen, SHEQ direktør, Green Hydrogen Services
 • Sikker PtX hos Siemens Gamesa v/ Finn Daugaard Madsen, Innovationmanager PtX, Siemens Gamesa
 • Forbedret risiko- og sikkerhedsstyring i PtX anlæg; metode og case v/ DBI, Jesper Lyng Jensen fra FORCE Technology og John Kjær fra Hydrogen Valley
Spor 2 Sikker brintinfrastruktur (FORCE Technology)

Transport af brint i rørledninger er den mest rentable måde at transportere brint på. Der kigges ind i flere løsninger for at etablere en brintinfrastruktur i Danmark; konvertering af eksisterende rørledninger, konstruktion af nye eller decentrale lagringsmuligheder. Uanset løsning er det forbundet med en høj sikkerhedsrisiko, og der er på mange måder en mangel på relevante standarder og anbefalede praksisser på området. Til denne session har vi inviteret nogle af de involverede interessenter til at give et oplæg, der giver et indblik i hvilke udfordringer, man står overfor i Danmark, og hvilket arbejde, der allerede er i gang. 

Infrastruktursession:

 • Energinets design- og sikkerhedsvurdering v/ Lasse Due Kjeldgaard, ingeniør, og Sara Fredin Nielsen, risikoingeniør, Design og Sikkerhed, Energinet
 • Standardiseringsaktiviteter for brintinfrastruktur v/ Martin Bjørner, Projektleder, DGC
 • Omstilling til drift i 100 % H2 v/ Simon Slumstrup, Product Manager, AVK International
Spor 3 Sikker håndtering af brint og grønne brændsler (DBI)

Ingen ønsker en hændelse som eksplosionen i Beirut, og ingen ønsker en offentlig bekymring om sikkerheden ved grønne brændsler. Begge dele udgør en potentiel barriere for den grønne omstilling. Derfor er der allerede i dag stort fokus på sikker håndtering i havnene og et tæt samarbejde med myndighederne. Men med udsigten til forskellige brændsler i foranderlige mængder står havnene over for store udfordringer med at dokumentere det rette sikkerhedsniveau. Samtidig byder den daglige drift på store udfordringer for de logistiske knudepunkter. Til denne session har vi inviteret oplægsholdere til at belyse arbejdet med sikkerhed i havnene.

Sikkerhedssession:

 • Er de danske havne klar til grønne brændsler? v/ Maja Felicia Bendtsen, Chief Business Officer – Bulk, Rønne Havn
 • Den sociale dimension omkring grønne brændsler v/ Simon Lex, Københavns Universitet
 • Sikker håndtering af fremtidens brændsler v/ Frederik Prytz-Grønfeldt, Analysechef i Beredskabsstyrelsen
14.30 - 15.00 Kaffe og netværk

15.00 - 16.00

Konsolidering og paneldebat: Hvad skal der ske fremadrettet?

De forskellige perspektiver fra de tre spor omkring sikkerhed i forskellige dele af værdikæden præsenteres og diskuteres i plenum med et panel af relevante repræsentanter fra industri, brancheorganisationer og beredskabsstyrelsen og Dansk Standard. Formålet er at få svaret på, hvad der skal ske fremadrettet to at sikre en mere konsolideret proces for sikkerhed i PtX.

Paneldeltagere:

 • Søren Berggaard, Hydrogen Valley
 • Per Velk, Seniorkonsulent, Dansk Standard
 • Frederik Prytz-Grønfeldt, Analysechef i Beredskabsstyrelsen
 • Energistyrelsen, TBA
16.00 - 16.30 Drinks og netværk

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af PtX i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark.

DBI, DS, energy cluster denmark, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen