Gennem aktiv deltagelse i standardiseringsudvalg sikrer FORCE Technology danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for virksomhedernes udvikling. Her er standardiseringen af kravene til vurdering af overensstemmelse et vigtigt element for at opnå gensidig anerkendelse af dokumentation.

Standardisering af generelle krav til vurdering af overensstemmelse er et vigtigt element for at opnå gensidig anerkendelse af dokumentation til brug for certificering af produkter, processer og services. Standardiseringen omfatter i høj grad generelle krav til virksomheder, som leverer ydelser til brug for dokumentation af overensstemmelse.

FORCE Technology tilbyder dokumentation på overensstemmelse og har derfor igennem en lang årrække bidraget til standardiseringen på dette område gennem medlemskab af blandt andet Dansk Standards standardiseringsudvalg S-335 ”Overensstemmelsesvurdering”. Udvalget udarbejder de danske oplæg til indstillinger og kommentarer til nye standarder for området.

Medlemskabet af det danske standardiseringsudvalg S-335 giver FORCE Technology mulighed for at deltage globalt i ISO (International Standardization Organization) i dennes komité ISO CASCO (Committee on conformity assessment) og i de europæiske (CEN) standardiseringsorganisationers arbejde med standarder indenfor overensstemmelse. Udvalget er åbent for nye interessenter.

FORCE Technologys interesse 

Som udbyder af laboratoriemålinger og person- og produktcertificering er det essentielt for FORCE Technology at bidrage til og påvirke udviklingen af kravene til generelle betingelser for laboratoriers virke. I virket som GTS-videncenter er kendskabet til trends og påtænkte ændringer essentielt for at udvise vidensdeling. Derfor er det vigtigt at bidrage til og have indflydelse på morgendagens betingelser for blandt andet aktiviteter i vores laboratorier.

FORCE Technology deltager aktivt i dette standardiseringsarbejde med et mål om at sikre produkters overensstemmelse, sikring af valide (test)resultater samt validitet af certificering til brug i de internationale handelsaftaler.

Standarder for overensstemmelsesvurdering

Arbejdet med nye standarder omfatter blandt andet ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, ISO 17043, ISO 17065, ISO 17067. Fælles for disse standarder er, at de anvendes ved certificering og/eller akkreditering af virksomheder med omdrejningspunkt i overensstemmelsesvurderinger. Ud over at være krav til virksomhederne danner disse desuden grundlaget for akkrediteringsarbejdet hos National Accreditation Bodies (NAB), såsom DANAK og SWEDAC. For tiden pågår der omfattende revision af ISO 17011 (Auditering) og ISO 17025 (Krav til laboratorier).

Standarders livscyklus

Revision af en standard besluttes på ISO CASCO’s Plenary meeting, som afholdes årligt med skiftende geografisk placering. Seneste møde afholdtes i slutningen af maj 2017 i Vancouver, Canada.

Generelt udføres der hvert femte år et systematisk review for hver enkelt standard. Reviewet sendes til høring hos de nationale medlemmer (fx Dansk Standard), som stemmer for eller imod en revision. Efter en ny udgave er frigivet, er der generelt en treårig overgangsperiode.

CASCO’s plenarmøde beslutter på grundlag af høringen en roadmap for de kommende fem år. Denne angiver status for, hvilke standarder skal udgå, revideres eller fortsætte i yderligere en femårs periode. Der stemmes her om såkaldte New Proposal (NP) for Work Item. En NP fremsættes med foreslået revision af en eksisterende standard eller oprettelse af en ny standard. For hver vedtaget NP oprettes der efterfølgende en Work Group, hvortil nationale tekniske eksperter optages som frivillige medlemmer.

De seks hovedtrin i udarbejdelsen af en standard
Figur 1: De seks hovedtrin i udarbejdelsen af en standard.

WG Plenarmøde i Geneve 

I midten af juli 2017 afholdt den internationale standardiseringsorganisation ISO’s CASCO WG 44 et firedages møde i ISO-hovedkvarteret i Geneve med DIS/ISO 17025 på dagsordenen. Gruppen består af flere end 65 tekniske eksperter. Udkommet af dette møde er indarbejdelse af de seneste 1500 kommentarer og en indstilling om udarbejdelse af en FDIS (Final Draft International Standard).

Efterfølgende sendes denne til afstemning hos de nationale medlemmer inden standarden bliver frigivet som international standard. CASCO kan efter nye regler bestemme at udelade denne sidste afstemning.