Livscyklusvurderinger udarbejdet af FORCE Technology er med til at sikre kvalificeret viden om miljøkonsekvenser ved de forskellige kilder til drikkevand.

Københavns Energi oplever løbende et øget fokus på vandmiljøet og klimaforhold i vandforsyningssektoren. Implementeringen af EU’s vandrammedirektiv betød, at Københavns Energi skulle flytte nogle af sine indvindingsboringer eller finde alternative ressourcer.

Løsningsforslag var bl.a. afsaltning af havvand og opsamling af regnvand, som kunne være med til at aflaste grundvandsboringerne og dermed nærmiljøet omkring disse. Anvendelse af disse nye teknologier kunne dog forårsage andre miljøbelastninger, bl.a. fordi der bruges mere energi til rensning af vandet. Miljøet var derfor én af flere vigtige faktorer, der skulle inddrages i beslutningsprocessen.

Københavns Energi bad FORCE Technology om at udføre livscyklusvurderinger af de forskellige alternativer til opsamling af sekundavand. Livscyklusvurderinger er et vigtigt redskab, når virksomheden skal afgøre, hvilken løsning der er mest miljøvenlig, idet det giver en detaljeret analyse og vurdering af miljøpåvirkningen. 

For Københavns Energi betød det, at livscyklusvurderinger kunne indgå som et redskab, der kan være med til at sikre, at fremtidens valg af kilder til drikkevand foretages på baggrund af kvalificeret viden om miljøkonsekvenserne, og det blev fremadrettet en integreret del af beslutningsgrundlaget.

Læs mere om Københavns Energis arbejde med LCA.