En af verdens førende producenter af måleinstrumenter, Kamstrup, har i mange år fået typeprøvet og typegodkendt måleudstyr hos hhv. FORCE Technology og FORCE Certification. Kodeordene for opgaveløsningen har gennem årene været højt vidensniveau, tilfredsstillende resultater og god dialog.

Kamstrup – markedsførende inden for energimåling

Kamstrups mission har siden grundlæggelsen i 1946 været at levere innovative løsninger til vand- og energimåling. Over de seneste 60 år er denne missionen lykkedes, idet Kamstrup i dag er en af verdens førende aktører på markedet. Kamstrup har over årene udvidet sit forretningsområde, som i dag omhandler løsninger til måling og fjernaflæsning af:
  • El
  • Varme
  • Køling
  • Vand
Virksomheden beskæftiger i dag ca. 900 medarbejdere på verdensplan og har afdelinger i hele Europa, USA, Kina, Singapore, Dubai, Indien, Sydafrika og Chile, med hovedkontor i Danmark. Virksomhedens omsætning er næsten fordoblet fra 2006 til 2013, og den positive kurve fortsætter. 

Kamstrups division for Varme-, Vand- og Kølemåling beskæftiger sig med salg, markedsføring og produktudvikling af varmeenergi-, vand- og kølemålere. Divisionen er ligeledes ansvarlig for udvikling og typegodkendelse af nye målere og dermed for dialogen med FORCE Technology, der typegodkender Kamstrups vand- og varmeenergimålere.

Valg af FORCE Technology som testhus 

I 2006 trådte det Europæiske Måleinstrumentdirektiv (MID) i kraft og medførte, at man ikke længere kunne optage nationale godkendelser af måleinstrumenter. I stedet blev det obligatorisk, at alle målere i EU, der anvendes til afregning, skulle typegodkendes i henhold til dette fælleseuropæiske direktiv inden distribution. 

Dermed skulle Kamstrup vælge et såkaldt Notificeret Organ til typeprøvning af sine måleinstrumenter i henhold til MID. Efter en sondering af mulighederne i Europa, valgte Kamstrup at lægge sine aktiviteter hos FORCE Technology, der er Notificeret Organ til typeprøvning og –godkendelse af vand- og varmeenergimålere i henhold til bl.a. MID. 

”FORCE Technology havde tidligere udvist stor viden om målere, flowforstyrrelser og test af flowmålere, som vi fandt værdifuld. Desuden mente vi, at det var vigtigt at opretholde den legale metrologi i Danmark på højeste niveau, og vi kunne bidrage til dette ved at placere opgaven i Danmark”, fortæller Søren Lang, Produktgruppechef for varmeenergi- og kølemålere i divisionen, om baggrunden for valg af FORCE Technology.

Typeprøvning og typegodkendelse på højeste niveau

Siden 2006 har Kamstrup fået typeprøvet vand- og varmeenergimålere hos FORCE Technology. I praksis er Kamstrup kunde hos både FORCE Technology og FORCE Certification. FORCE Technology udfører typeprøvning og –test og udarbejder en rapport, hvorefter FORCE Certification vurderer dokumentationen og udsteder certificeringen, som er den egentlige typegodkendelse. 

Kodeordene for opgaveløsningen gennem årene har været højt vidensniveau, tilfredsstillende resultater og god dialog.  ”Typeprøvninger bliver gennemført til tiden og i dialog med os som kunde. Der bliver lyttet til os og vores behov, naturligvis inden for de rammer og regler, FORCE Technology er underlagt som myndighed”, fortæller Søren Lang. 

Det er særligt FORCE Technologys aktivitet inden for standardisering på området, som er et vigtigt parameter: ”En væsentlig forudsætning for at køre dette samarbejde er, at Force Certification er så aktiv i forhold til standardisering. Vi kunne ikke være i dialog, hvis det Notificerede Organ ikke var helt fremme, hvad angår standardisering. FORCE Certification og FORCE Technology er med til at drive standardiseringsarbejdet – og det gør, at vi har en garanti for højeste niveau i typeprøvningen og i certifikaterne”, tilføjer Søren Lang. 
Kamstrup måler