FORCE Technology målte effekten af ensretningen af Gasværksvej ved at undersøge luftkvaliteten før og efter ensretningen.

Gasværksvej er en af de mest trafikerede veje på indre Vesterbro i København. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune besluttede at ombygge Gasværksvej med etablering af cykelstier og delvis ensretning, der blev anlagt i foråret 2014.

Ensretningen forventedes at reducere trafikmængden og forbedre luftkvaliteten på Gasværksvejens skole. FORCE Technology målte effekten af initiativet ved at undersøge luftkvaliteten i forsommeren 2014 og i 2015 efter ensretningen.

Målingerne vise, at de målte koncentrationer ved skolen på Gasværksvej i 2015 var lavere end koncentrationerne i 2014. Det sandsynliggør, at ensretningen giver en positiv effekt på luftkvaliteten på Gasværksvej.

Byens Udvikling – en afdeling i Københavns Kommune

Byens Udvikling er en underafdeling i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som har ansvaret for udvikling af kommunens byrum. Afdelingens opgaver indebærer bl.a. at sikre udviklingen af Københavns byområder samt understøtte og udvikle bæredygtige tiltag i København med fokus på bl.a. luft- og støjområdet.

”Vi kontaktede FORCE Technology på baggrund af tidligere tilfredsstillende samarbejde mellem Københavns Kommune og FORCE Technology. Byens Udvikling ønskede, at FORCE Technology på lige fod med andre tilbudsgivere foretog en undersøgelse af luftkvaliteten på Gasværksvejens skoles legeplads ud mod Gasværksvej”, fortæller Faris Salim Abdali, der er ingeniør i Byens Udvikling. 

FORCE Technology undersøger luftkvaliteten på legepladsen

FORCE Technologys opgave var at undersøge luftkvaliteten før og efter ensretningen, for at Byens Udvikling kunne måle effekten af initiativet. FORCE Technology har erfaring med denne type målinger på f.eks. togstationer og steder med kraftig trafik samt fra målinger af luftkvalitet i f.eks. parkeringskældre.

Afdelingen for Luft- og Miljøteknik fra FORCE Technology satte måleinstrumenter op inde i skolen, og via et rør gennem vinduet blev der suget prøveluft ind fra legepladsen, der befinder sig mellem fortovet på Gasværksvej og skolens hovedbygning. Instrumenterne målte mængden af stoffer i bilernes udstødning og gav dermed en indikation af luftkvaliteten på legepladsen.

Helt konkret målte FORCE Technology mængden af:

  • Ultrafine partikler, som er små partikler med en diameter under 0,1 mikrometer
  • Kvælstofoxider, også kaldet NOX, herunder NO2, der stammer fra især dieselbiler

Data fra målingerne blev formidlet direkte fra instrumenterne til en hjemmeside, hvor Byens Udvikling med et login kunne aflæse dem. Dermed kunne Byens Udvikling selv holde øje med mængden af forurening i luften på legepladsen dag for dag. 

Højt niveau af udstødningspartikler på legepladsen 

Måling af luftforurening på Gasværksvejens Skole bygger på resultaterne af en rapport om luft- og støjforurening på Gasværksvejens skole. Rapporten er udarbejdet af Det Økologiske Råd i 2012 på foranledning af skolens forældregruppe og Vesterbro lokaludvalg. Rapporten gav indikationer af, at forureningen med udstødningspartikler fra trafikken på Gasværksvej lå på et højt niveau på skolens faciliteter, særligt på skolens legeplads.

Da udstødningspartikler anses for at øge risikoen for en række helbredseffekter, besluttede Københavns Kommune at ensrette Gasværksvej for dermed at forsøge at begrænse mængden af små partikler i luften.

Gasværksvejens skole - legende piger
FORCE Technology måler luftkvaliteten på legepladsen på Gasværksvejens skole på Vesterbro i København.
Gasværksvej skole - måleinstrument