Emissionsmålinger sikrer, at virksomheder overholder myndigheders krav til måling, vurdering og dokumentation af luftbårne emissioner, inkl. lugt og mikroforureninger. 

Emissionsmålinger hjælper dig med at dokumentere krav fra myndigheder og andre interessenter 

Emissioner er reguleret af lovgivningen, der stiller rammer og krav til virksomheder i forhold til måling, udledning og evt. reducering af emissioner og lugt. Du kan have stor gevinst ved at kende dine faktiske emissioner. Et eksempel er afregning af afgifter for emissionen af fossilt CO2, fra affaldsforbrændingsanlæg, der kan måles med kulstof-14 metoden, som vi har udviklet til formålet.

Desuden kan emissionsmålinger udgøre en vigtig parameter i mange virksomheders miljøpolitik og som dokumentation for, at man overholder lovgivningen. For virksomheder, der udleder lugt har det værdi at dokumentere effekten af evt. tiltag for at reducere lugtgener i området.

Opfylder du som erhvervsdrivende ikke de krav, der stilles til din virksomhed, kan du risikere at miste retten til at drive virksomhed. Hvilke krav, der gælder for din virksomhed, afhænger af type virksomhed og af den mængde miljøpåvirkning, din virksomhed forventes at give. 

Emissionsmålinger i FORCE Technology er baseret på:

 • mange års erfaring
 • stor viden
 • akkreditering
 • nøje planlægning
 • høj kvalitet i opgaveudførelsen.

Vi kan tilbyde vores kunder rådgivning og målinger, der sikrer den bedste viden om påvirkning af omgivelserne og dermed opfyldelse af krav. Emissionsmålinger kan ikke i sig selv garantere, at dine emissioner overholder grænseværdierne, men vi kan rådgive dig om, hvordan problemet kan løses. 

All-round opgaveløsning inden for emissioner

Som kunde i FORCE Technology er du sikret en bred ekspertise inden for luftemissioner, der inkluderer alle faser fra forebyggelse til dokumentation og reduktion. Vi tilbyder:

 • rådgivning om miljøregler og -lovgivning 
 • kortlægning af krav og udfordringer
 • gennemførelse af målinger og udarbejdelse af dokumentation
 • gennemførsel af specialmålinger og udarbejdelse af dokumentation
  • Performancetest på gasturbiner, gasmotorer, dieselmotorer
  • Marine/IMO målinger på skibsmotorer
  • EBK og opholdstidsmålinger på kedler/ovne reguleret efter affaldsdirektivet
  • Sammenligningsmålinger af NOx, O2 og flow efter NFS 2004:6 og Naturvårdsverkets Handbok 2004:3.
 • kvalitetssikring af anlægsmålere, herunder QAL2, AST og QAL3 
 • rådgivning om reduktion af emissioner, herunder lugt og NOx
 • beregning af afkasthøjder.

Vi tager altid dine behov alvorligt. Vi laver et måleprogram og sikrer, at myndighedernes krav kan opfyldes ved omhyggelig planlægning, fordelagtig pris og levering af kvalitet til tiden. Vi udfører målingerne og leverer en færdig rapport, som din virksomhed kan sende til myndighederne.

Vi råder over en stor instrumentpark, inklusiv måleudstyr til specialmålinger. Vores måleteknikere henter stor support fra luftforureningsspecialister og ingeniører i hele organisationen. Vi arbejder tæt sammen med vores laboratorium, som står for de kemiske analyser og filtervejningerne. Vi er akkrediteret af DANAK til måling og analyse af luftforurening og luftmiljø, og vi er Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. 

Planlægning sikrer kvalitet og minimerer omkostningerne ved målinger 

I FORCE Technology planlægger vi altid emissionsmålinger for at sikre, at betingelser og krav fra myndigheder er opfyldt. Vi udarbejder altid et tilbud til vores kunder, hvori det tydeligt fremgår, hvad vi udfører og til hvilken pris. Dermed kan vi sikre, at der er enighed om opgavens omfang og undgå misforståelser.

Vi sikrer, at vores måleteknikere er veluddannede og altid reagerer i situationer, hvor betingelserne for målingen ikke er opfyldt. Ofte kan situationen rettes op på stedet, så vi ikke skal gentage målingen senere. I tvivlsspørgsmål inddrager måleteknikere vores team af ingeniører og rådgivere. På den måde undgår vi spildte timer og dobbeltarbejde, og at der pludseligt opstår dyre ekstramålinger for dig som kunde.

Måleudstyret, som vi anvender ved emissionsmålinger, bliver serviceret på vores eget værksted, og det bliver kalibreret i henhold til vores akkreditering. 

Kontakt vores konsulenter for at vide mere om luftemissioner eller for at komme i gang med emissionsmålinger.

FAQ