En praktisk uddannelse i Lean-ledelse, hvor du lærer at forstå Lean som værktøj og ledelsesfilosofi. Du lærer at finde og fjerne spild samt at forstå forudsætningerne for at skabe flow. Du gennemfører et praktisk forandringsproces med udgangspunkt i en værdistrømanalyse i egen virksomhed.

Uddannelsens formål er at kvalificere dig til at arbejde med Lean-lederskab, Lean-tænkning og kommunikation af Lean gennem brug af de vigtigste Lean-værktøjer. Målet er at gøre dig i stand til at kunne tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelse af Lean.

Forudsætninger

Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have forhåndskendskab til Lean-begreber og Lean-værktøjer.

Mål

Uddannelsen er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellem-ledere og andre nøglepersoner i både små og store virksomheder. Det er uddan-nelsens klare mål at gøre dig i stand til at indføre, forankre og udvikle Lean-processer i egen virksomhed.

Udbytte

Efter deltagelse i uddannelsen er du i stand til at tage del i virksomhedens foran-dringsprocesser samt ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af Lean, hvad enten du er ansat i offentlige service og administration eller i en privat virksomhed. Uddannelsen giver et internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis (10 ECTS-point).

Indhold

  • Lean-ledelse – Du lærer bl.a. at anvende og forstå Lean som værktøj og ledel-sesfilosofi. Du tilegner dig teorier og metoder, som kvalificerer dig til at arbejde systematisk med forbedringer, motivation og strategisk planlægning. Du lærer at finde og fjerne spild samt at forstå forudsætningerne for at skabe flow i produk-tions- informations- og serviceprocesser
  • Teamledelse – Du får kendskab til gruppers udvikling og dynamik
  • Kommunikation – Du får forudsætninger for at opbygge en Lean-møde- og be-slutningsstruktur
  • Arbejdsmiljø – Du lærer at vurdere Lean-faktorers indflydelse på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og relation til stress
  • Lean-værktøjer – Du får indsigt i og kan vurdere Lean-værktøjer både isoleret og i samspil
  • Praktisk forløb – Du gennemfører en forandringsproces med udgangspunkt i en værdistrømsanalyse i egen virksomhed.

Forløb på modul 1-5 med 8 kursusdage over 8 uger plus eksamen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget på 5 faser:
Introduktion til Lean og valg af projektområde
Værdistrømsanalyse og analyse af projektområde
Design af forbedring og Kaizen Blitz
Implementering af forbedringsforslag
Kaizen - løbende forbedringer.

 

Under hele uddannelsen er der fokus på det ledelsesmæssige aspekt i forbindelse med gennemførelse af en forandringsproces. Sideløbende med den teoretiske uddannelse gennemføres et praktisk Lean-forløb, der bl.a. skal danne grundlag for eksamen.

Eksamen er mundtlig og gennemføres med udgangspunkt i den skriftlige værdistrømsanalyse, som udarbejdes i egen virksomhed. Eksaminationen forløber som en mundtlig refleksion over det, der skete i processen, samt over de ledelsesmæssige udfordringer, analysen viser.

Nærmere oplysninger

FORCE Technology, Vejen. Telefon 76 96 16 00, E-mail: kursussys@force.dk
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervs Akademi Sydvest, Esbjerg

 

Der er mulighed for at søge om SVU-støtte (Statens Voksen Uddannelse) www.svu.dk
Forventet ressourceforbrug: 200 timer