En dansk toppost i standardiseringsudvalg skal gøre danske vandmålerproducenter mere konkurrencedygtige internationalt.

16. februar 2018

Standardiseringsarbejde er med til at skabe arbejdspladser

Erfaring viser, at deltagelse i internationale standardiseringsudvalg medfører både udvikling af eksisterende teknologi og sikrer hurtigere adgang til nyeste viden på området. Desuden er deltagelse i udvalgene en billet til forhandlingsbordet, når nye standarder skal vedtages.

Derfor deltager FORCE Technology i en lang række internationale standardiseringsudvalg som repræsentant for dansk industri. Inden for måling af flow har FORCE Technology i en lang årrække været ekstra aktiv på områderne ’højtrykskalibrering af gasmålere’ og ’typegodkendelse af varmeenergimålere’.

Dette arbejde har båret frugt dels i form af nye teknologiske services og dels i form af support til målerindustrien, der ifølge tilbagemeldinger har haft stor betydning for bevarelse og skabelse af arbejdspladser i Danmark.

FORCE Technology skal sikre indflydelse i Europa inden for vandmålere

Med udgangspunkt i disse resultater har FORCE Technology fået en særlig økonomisk bevilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til at deltage i standardiseringsarbejde inden for vandmålere i perioden 2016-2018.

Målet er at sikre en højtstående dansk post med henblik på at styrke de danske interesser i standardiseringsarbejde i CEN. CEN (The European Committee for Standardisation) er det europæiske standardiseringsorgan, som udgiver de harmoniserende ISO standarder.

Med en toppost i CEN kan FORCE Technology få dybere indsigt i og adgang til viden på området og dermed bedre varetage den danske industris behov, sikre hurtigere tilbageførsel af viden samt rådgive og guide mere effektivt i forhold til fx produktudvikling.

Derfor er det vigtigt at være med ved forhandlingsbordet i CEN

CEN udgiver den harmoniserende europæiske standard DS/EN ISO 4064, som er gældende for vandmålere inden for EU. Standarden fastsætter kort sagt de regelsæt, under hvilke vandmålere må udvikles, produceres, monteres og anvendes, når det kommer til måling og afregning af vand i EU.

Udvalget arbejder løbende på at forbedre standarden og tilpasse den til den markedsmæssige og teknologiske udvikling på området. Derfor er det vigtigt at være til stede ved forhandlingsbordet i udvalgene, hvor beslutninger tages, og dansk industri dermed er på forkant med udviklingen nu og i fremtiden.

En højtstående post for FORCE Technology i udvalget er derfor målet for derved at styrke den danske indflydelse på europæisk niveau.

Hvordan kan du få større glæde af standardiseringsarbejde?

FORCE Technology har til formålet oprettet en standardiseringsfokusgruppe med repræsentanter fra branchen. I øjeblikket består fokusgruppen af bl.a. af vandmålerproducenter, vandværker, institutter og større forsyninger.

Et par gange om året mødes fokusgruppen, og gennem dialog og erfaringsudveksling diskuteres udfordringer, behov og ønsker, som vandbranchen står over får, når det kommer til måling og afregning af vand. Derefter tager FORCE Technology denne viden med sig i CEN.

Fokusgruppen for vandmålere er åben for flere deltagere, og er du interesseret i at deltage, kan du melde dig ind i fokusgruppen i dag.

Få større indflydelse - meld dig ind i fokusgruppen

Reglen, som alle har forskellige holdninger til

Standardiseringsudvalgene diskuterer emner, der udfordrer branchen. Et emne, som har fyldt dagsordenen på vandmålerområdet i mange år, er det såkaldte ’same-sign-rule’.

Den langvarige diskussion handler om, hvorvidt karakteristikken for en vandmålers fejl bør kontrolleres, selvom alle fejlene er inden for toleranceområdet. Den udspringer af, at det er muligt for producenter eller leverandører at justere fejlene og lægge dem tæt på den øvre tolerancegrænse i hele måleområdet.

Resultatet er, at måleres faktiske, akkumulerede visning er større end det reelle forbrug, hvilket kan medføre en ulempe for forbrugerne. For at beskytte forbrugerne mod dette er der i direktiver og standarder for godkendelse af vandmålere beskrevet en såkaldt ‘non-exploitation of MPE rule’, der også er kendt som same-sign-rule-reglen.

Det er imidlertid endnu ikke lykkedes for udvalget, der består af notificerede organer, producenter, leverandører, vandværker, slutbrugere m.fl. at blive enige om en præcis definition af reglen, og diskussionen fortsætter derfor i skrivende stund.

Annex ZA – en opdatering af den eksisterende standard

I 2017 har standardiseringsudvalget desuden udvidet 4064-standarden med det såkaldte Annex ZA, der beskriver sammenhængen mellem 4064-standarden og de grundlæggende krav i måleinstrumentdirektivet (MID). Måleinstrumentdirektivet er det direktiv, som alle målere skal godkendes efter, inden de kan blive distribueret på det europæiske marked.

Kort sagt har udvalget tilpasset standarden, så den i højere grad læner sig op ad kravene i MID. Således kan Anneks ZA gøre det nemmere for producenterne at forstå og overholde kravene fra MID, når de skal have nye vandmålere på markedet.

Den nye udgave af 4064 standarden med Anneks ZA kan købes hos Dansk Standard.