Som en del af arbejdet med at få mere innovation ud i de danske virksomheder deltager FORCE Technology fremover i 12 ud af Uddannelses- og forskningsministeriets 14 nye klynger.

5. oktober 2020

Virksomheder er afhængige af den nyeste viden og teknologi. Derfor er det en god nyhed, at Uddannelse- og Forskningsministeriet netop har udpeget 14 nye viden- og erhvervsklynger, der over de kommende fire år skal skabe samarbejde mellem universiteter, GTS-institutter og virksomheder.

FORCE Technology leverer fagligt indhold til og deltager aktivt i arbejdet i 12 ud af de 14 nye klynger:

"Klyngerne er med til at samle Danmarks innovationssystem og rykke virksomheder og forskere tættere sammen, og det er en forudsætning for, at ny viden og teknologi kommer ud i virksomhederne og skaber udvikling og vækst. Vi glæder os til at bidrage," siger Hanne Christensen, der er adm. direktør i FORCE Technology.

Konkret skal de nye klynger fungere som bindeled mellem virksomheder og videninstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner, som f.eks. miljø, energi, det maritime område og life science. Desuden skal klyngerne bidrage til den grønne omstilling.

For FORCE Technology vil klyngerne bl.a. munde ud i en række konkrete innovationsprojekter med danske virksomheder, ligesom klyngerne bliver stærke samarbejdspartnere ift videndeling. 

De nye klynger er geografisk fordelt over hele Danmark, og FORCE Technology er med sin tilsvarende tilstedeværelse i hele landet naturligt med til at understøtte den regionale udvikling.

FORCE Technology er partner i følgende 12 klynger:

 • CLEAN – Danmarks miljøteknologiklynge dækker løsninger inden for blandt andet vand-, luft- og jordrensning, vandforsyning, spildevand, kemikaliesubstitutter, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, klimatilpasning, ressource-effektivitet, procesoptimering af spildreduktion samt nyt og genanvendt plast. 

 • Energy Cluster Denmark dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energi-effektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energi-produktion, -infrastruktur, -lagring, -transport, -konvertering, -planlægning, energieffektive teknologier, elektrificering, sektorkobling, design, rådgivning og integration af systemer.
   
 • DigitalLead dækker IT-virksomheder, der udvikler software og IT-relaterede produkter og services inden for blandt andet kunstig intelligens, machine learning, computerteknologi, digital kommunikation, big data, blockchain, dataanalyse og Internet of Things. 

 • Klyngen for Byggeri og Anlæg dækker hele værdikæden indenfor byggeri og anlæg, som blandt andet omfatter bygninger, arkitekter, rådgivningsvirksomheder og byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transport-infrastruktur samt drift og vedligehold heraf. 

 • Food & Bio Cluster Denmark dækker forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder.

 • Maritime & Logistics Innovation Denmark – MARLOG dækker hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. 

 • Life Science Cluster Denmark dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medicoprodukter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske og digitale hjælpemidler og løsninger inden for f.eks. ældre-, social- og sundhedsområdet. 

 • Klyngen for Avanceret Produktion (MADE) dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for maskinfremstilling. Klyngeindsatsen skal styrke digital produktion og anvendelse af nye avancerede materialer gennem samarbejde mellem produktionsvirksomheder og danske forskningsmiljøer inden for materialeteknologi.

 • Copenhagen FinTech dækker bank, investering, forsikring, pension og anden finansiel virksomhed, hvor digitale teknologier stimulerer innovation inden for f.eks. betalingsløsninger, økonomistyring og diverse personrettede tjenester.

 • Odense Robotics – Danmarks klynge for robot- og droneteknologi dækker udvikling og produktion af teknologier, der har til formål at effektivisere og øge produktionen på tværs af brancher. Området omfatter fx overvågende droner, sam-arbejdede robotter og semiautonome systemer. Området er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som spirende område.

 • CenSec – spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er klyngeorganisation for små- og mellemstore virksomheder, der i samarbejde med førende danske vidensinstitutioner, er eller ønsker at blive leverandører til den danske og internationale forsvars-, rum- og sikker-hedsindustri. Området er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som spirende område. 

 • Danish Sound Cluster dækker lydteknologi. Klyngeindsatsen fokuserer på fire områder: Healthcare & welfare, environmental sound solutions, creative sound solutions og future soundtech solutions. Den primære målgruppe er innovationsmodne virksomheder, der anvender lyd i teknologiske produkter og services, eller hvor lyd udgør en markant differentiator, f.eks. lyd i sikkerhedssystemer, robotløsninger mm. Området er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som spirende område.