Hvilke nye teknologier og viden har dansk industri behov for, for at få succes med den grønne omstilling? Det kan du nu være med til at sætte retningen for.

11. maj 2020

På bedreinnovation.dk kan du lige nu se GTS-institutternes forslag til aktiviteter i den nye resultatkontrakt, som indgås mellem GTS-institutterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2021-2024. FORCE Technology har fremsat 13 forslag til teknologiske indsatser, som vil understøtte de danske virksomheder og vores samfund. Se alle vores forslag her: bedreinnovation.dk.

Vi har brug for dine kommentarer

Frem til 29. maj 2020 kan du kommentere og komme med idéer til forslagene. Deltag i debatten på bedreinnovation.dk. Dine kommentarer er vigtige for videreudviklingen af forslagene!

Nedenfor er et udpluk af forslagene, der har særlig fokus på at understøtte dansk erhvervsliv – og også gerne din virksomhed - i den grønne omstilling.

Data som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen

Vindenergi er en af Danmarks kernekompetencer og med til at reducere Danmarks CO2-udledning. For at understøtte vindmøllebranchens behov for risikostyring gennem hele værdikæden i grænsefladen mellem leverandør og kunde, vil vi i dette forslag udvikle nye, datadrevne services.

Services der kan kvantificere risikoen ved fx kvalitetsvariationer i vindmøllevinger eller afveje omkostninger og fordele ved engangsprototypetest kontra avanceret komponenttest.

Læs og kommentér forslaget her.

Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Regeringens mål om 70 % reduceret CO2-udledning i 2030 og udfasning af fossile brændsler frem mod 2050, kræver omstilling af energisystemet i Danmark med langt mere sol- og vindenergi. Det kræver udbygning af energilagring, der kan udjævne variation i produktionen. Energinet har tegnet et scenarie, hvor Power-to-X er svaret på udfordringen.

Usikkerhed om hvem, hvor og hvordan Power-to-X skal udleves efterlader et stort behov for uvildig teknologisk service, der adresserer omstillingen af energisystemet. Med forslaget ønsker vi at initiere denne udvikling, så Danmark får et veldefineret og stærkt økosystem inden for Power-to-X.

Læs mere om forslaget her.

Emissioner i den grønne omstilling

Hvis Danmark skal nå klimalovens reduktionsmål for emissionen af klimagasser, skal fossile brændsler udfases og CO2-neutrale brændstoffer indfases sammen med teknologier til carbon capture lagring/udnyttelse.

Udvikling af grønne brændstoffer og carbon capture teknologier vil indføre CO2-neutrale, men ikke emissionsneutrale løsninger. Med dette indsatsområde vil vi i samarbejde med industrien identificere og imødegå nye luftforureningsproblemer knyttet til den grønne omstilling.

Læs mere om forslaget her.