Brug af eye tracking udstyr har givet Midtfyns Fritidscenter nye indsigter, der kan gøre det nemmere at finde rundt i centeret.

Midtfyns Fritidscenter står overfor at skulle gentænke centerets skiltning og navigationsoversigter for at gøre det nemmere for brugerne at navigere rundt. Et samarbejde med vores Human Factors specialister var derfor oplagt, idet vi kan give konkrete input til, hvad brugerne navigerer efter samt retter deres opmærksomhed mod. Ved at bruge eye tracking er det muligt at optimere oversigtstavler, skilte og kantineindretning, så disse stemmer overens med brugernes adfærd og behov.

For at opnå det mest troværdige resultat blev der nedsat en testgruppe bestående af erfarne såvel som uerfarne brugere af centeret. Testpersonerne blev iført eye tracking briller og fik stillet tre opgaver: 

  1. De skulle finde et mødelokale i den modsatte ende af centerets indgang. 
  2. De skulle finde et omklædningsrum i centerets højrefløj. 
  3. De skulle besøge kantinen for at udvælge en snack.

Vejfinding efter personlighed

Størstedelen af testpersonerne anvendte centerets oversigtskort ved indgangen som grundlag for deres navigation i centeret. Det gjorde sig især gældende for de brugere, som ikke var vant til at komme i centeret, og som derfor også brugte betydeligt længere tid på at finde oversigtskortet og aflæse det.  

Med data fra eye trackingen blev det tydeligt, at brugerne anvendte oversigtskortet forskelligt. Nogle anvendte udelukkende tekst og pile og ikke grundplansillustrationen, imens andre kun brugte grundplansillustrationen og endnu andre anvendte begge dele: 

"Man kan sammenligne det med bilkørsel fra A til B. Nogen kører udelukkende efter GPS uden noget større behov for at have en geografisk forståelse af de områder, de kører i. Nogen kører efter et fysisk kort, hvor de gennem forståelse for området, navigerer gennem deres rute og nogen ønsker begge dele. I Midtfyns Fritidscenter var en af problematikkerne, at de der navigerede som ”GPS typer” – altså udelukkende via skilte og pile – hurtigt fik vanskeligheder ved at finde omklædningsrummet. Der var nemlig ikke nogen skilte til at guide dem hele vejen dertil”, siger Jeanette Juul Jakobsen, Human Factors specialist hos FORCE Technology.

På denne måde supplerer data fra eye trackingen og Human Factors specialisternes viden hinanden og munder ud i nogle konkrete anbefalinger om skiltning.

Hukommelsen er begrænset

Når brugerne ankommer til centeret, har de ofte brug for at vide, i hvilke lokaler de skal være, og hvor lokalet er placeret i centeret. På nuværende tidspunkt er disse informationer tilgængelige på to forskellige tavler, der er placeret i to forskellige rum hhv. informationstavle i for-entré og oversigtskort i entreén. Denne indretning kræver først og fremmest, at brugeren bliver opmærksom på informationstavlen og dernæst husker denne information indtil han eller hun har identificeret og oversat informationen til oversigtskortet. 

”Vores arbejdshukommelse kan kun rumme en vis mængde information af gangen. Lige så snart vi har 5 eller flere elementer, vi skal huske på, vil arbejdshukommelsen begynde at smide noget ud. Derfor kan man gøre det nemmere for brugerne ved at præsentere de nødvendige informationer på én gang. Vi anbefalede eksempelvis at placere skiltene sammen, så gæsterne hurtigt og nemt kan navigere mellem de informationer, de skal bruge. Hukommelsen belastes mindre, når relevante informationerne grupperes sammen og desuden kunne det gøre synligheden af tavlerne bedre”, fortæller Jeanette Juul Jakobsen.

Forbedret skiltning eller adfærd 

Med centerets nuværende skilt mod omklædningsrummet lægges der op til, at brugerne skal gå igennem en hal for at nå destinationen. Det er dog en rute, som i praksis ikke er velset i hallen, da udendørsfodtøj hurtigt kan ødelægge halgulvet.

For brugerne selv føltes det heller ikke rigtigt at gå igennem hallen. Flere gav eksempelvis udtryk for, at det føltes ubehageligt at gå igennem hallen, fordi det var forstyrrende for spillere i hallen, og fordi de ikke vidste, om det var tilladt. Til gengæld virkede det psykologisk som en omvej for brugerne at gå ud af centeret igen og hen til en anden indgang for at komme til omklædningsrummene. 

”Det er virkelig godt, at jeg får de her inputs om brugernes vejfinding nu. Vi står netop og skal bruge mange penge på et nyt halgulv, og vi er selvfølgelig ikke interesseret i, at det bliver ødelagt, fordi folk går med udendørssko på det. FORCE Technologys undersøgelse har givet mig indsigt i, hvor vores brugere naturligt færdes, og det ligger eksempelvis op til, at vi indretter hallen anderledes end først tænkt,” fortæller Centerleder i Midtfyns Fritidscenter Rune Bille.

Kontinuitet i kommunikationen

Udover en række konkrete inputs i forbindelse med navigation i centeret, blev der også peget på inputs i forbindelse med kantineområdet og den generelle skiltning. Helt overordnet var et af de vigtigste budskaber især, at kontinuitet i tavler, skilte, farvekoder og tekst vil mindske belastningen af brugerens metale ressourcer i navigationen.

”Jeg ser det som et rigtig godt ledelses- og beslutningsværktøj, idet jeg kan bruge det til direkte at vurdere nye beslutningstiltag,” siger Rune Bille og afslutter: ”Nogen af jeres inputs vil jeg sætte mig ned og prioritere, fordi de kræver lidt flere ressourcer. Andre af dem, kan jeg gå direkte ud og prøve af med det samme – uden nogen omkostninger. Det er dejligt konkret”.