Målinger og undersøgelser kan dokumentere overholdelse af krav, forbedre luftkvalitet og reducere luftforurening.

Måling af og rådgivning om luftkvalitet sikrer bedre beslutningsgrundlag

Måling og undersøgelse af luftkvaliteten er nødvendige for at undersøge, om de gældende EU krav til grænseværdierne for luftkvalitet bliver overholdt. Målingerne bruges endvidere som beslutningsgrundlag for initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten i såvel inde- som udeluft samt til at måle effekten af sådanne tiltag.

FORCE Technology rådgiver om og gennemfører:

 • Måling af luftkvalitet udendørs, herunder i miljøer der er belastede af luftforurening fra skibe, biler, tog og fly.
 • Måling af luftkvalitet indendørs, herunder støv og organiske opløsningsmidler i arbejdsmiljø og indeklima.

Vi råder over 33 eksperter og teknikere, der kan rådgive og give dig et bedre beslutnings-grundlag i forhold til luftkvalitet. Som kunde er du sikret ekspertise, kvalitet og kundefokus i opgaveløsningen, da vi:

 • kontinuerligt arbejder på at udvikle nye målemetoder
 • kan sikre adgang til opdateret måledata online via internettet til alle vores kunder
 • deltager i international vidensudveksling i det europæiske standardiseringsarbejde
 • udfører analyser i egne laboratorier for at sikre hurtig ekspedition
 • er akkrediteret af DANAK til måling af luftforurening inden for udeluft og arbejdsmiljø.

Aflæs resultater fra målinger af luftkvalitet direkte på nettet

Målinger af luftkvaliteten i udeluften udfører vi ved hjælp af en omfattende udstyrspark og i henhold til de referencemetoder, der anbefales i EU’s luftkvalitetsdirektiver. Vi foretager også beregninger med spredningsmodeller for at vurdere, om gældende grænseværdier er overholdt eller for at dokumentere virkningen af forureningsbegrænsende tiltag.

Du kan få foretaget målingerne som kortere eller længerevarende kampagner, og data fra de opstillede målestationer bliver automatisk transmitteret til en hjemmeside. Her kan du via et login hurtigt og enkelt aflæse resultaterne på time-, døgn- eller ugebasis og blive løbende orienteret om luftkvaliteten i det undersøgte miljø.

Efterfølgende kan FORCE Technology rådgive om overholdelse af krav og evt. om initiativer, der kan forbedre luftkvaliteten. Vi anvender transmission af data til en hjemmeside ved målinger af såvel ude- som indeluft.

Udeluft: Overholdelse af grænseværdier og nedbringelse af luftforurening 

Målinger af luftkvaliteten i særligt trafikerede områder giver præcise indikationer om, hvorvidt gældende grænseværdier overholdes, og hvorvidt det er muligt at reducere luftforureningen fra for eksempel tæt beboede områder nær bil-, tog eller skibstrafik.

Endvidere tilbyder vi måling af belastningen fra diffuse emissioner af fra industriel produktion som for eksempel støv fra grusgrave eller flygtige organiske forbindelser (VOC) fra raffinaderier eller tankanlæg.

FORCE Technology tilbyder målinger, beregninger og rådgivning i forbindelse med:

 • Kvælstofoxider (NOx), herunder NO2
 • Ozon (O3)
 • Kulmonoxid (CO)
 • Svovldioxid (SO2)
 • Støv (PM10)
 • Fine partikler (PM25)
 • Ultrafine partikler
 • Nedfald af partikler.

Læs mere om vores ydelser inden for luftkvalitet eller kontakt vores konsulenter for at komme i gang med måling af luftkvalitet. 

Indeluft: Måling og vurdering af luftkvalitet i indeklima og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og indeklima kan belastes af luftforurening fra nærliggende inde- og udemiljøer og dermed påvirke medarbejderes helbred, effektivitet og arbejdsglæde. Ønsker du at sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø for udsatte medarbejdere, er måling af kemisk forurening, støv og opløsningsmidler et afgørende initiativ.

FORCE Technology tilbyder målinger, beregninger og rådgivning i forbindelse med:

 • Støv i arbejdsmiljøer fra f.eks. nærliggende trafikerede veje.
 • Organiske opløsningsmidler fra f.eks. produktion af malervarer, tanke, benzin, mm.
 • Gasser fra jordforurening.

Vi tilbyder også rådgivning om indeklima, ventilation og energibesparelser. 

Kontakt vores konsulenter for at komme i gang med målinger af luftkvalitet i indeklima og arbejdsmiljø.