Veiledning klager og anker

FORCE Technology Norway har utarbeidet denne anke/klageveiledningen som du bør følge slik at vi kan sikre deg en rask og seriøs behandling. Vi betrakter enhver klage som en tilbakemelding fra deg på å forbedre vår service og våre rutiner

En klage inbefatter også din anke over en beslutning vi har truffet vedrørende din sertifiseringsprosess. Se klage- og ankeprosessen lenger her.

Din klage/anke skal alltid være skriftlig, og være stilet til avdelingsleder/Head of Certification body. Klagen må sendes inn snarest og innen 3 uker etter at beslutningen er gjort kjent for deg. Den kan sendes pr. e-post eller eventuelt i ordinær post.

For å behandle din klage effektivt, ber vi deg om følgende opplysninger ut over selve klagen/anken:

  • Navn og stilling
  • Virksomhetens navn og adresse (hvis relevant)
  • Kontaktinformasjon (E-post, telefon)
  • Sertifiseringensområde

Din klage behandles av sertifiseringsleder innenfor det aktuelle sertifiseringsområdet. Medarbeidere som har deltatt i sertifiseringsprosessen kan ikke delta i behandlingen av en klage. 

Når vi har mottatt din klage, vil du innen en uke motta en bekreftelse og eventuelt bli bedt om å besvare noen oppklarende spørsmål. 

Innenfor 2-4 uker etter at klagen er mottatt vil du motta en skriftlig avgjørelse på din klage, samt beskrivelse av eventuelle ankemuligheter

Øvrige forhold

Hvis du ønsker å klage over:

FORCE Technology Norway A/S som bemyndiget organ, kan du alltid sende klagen direkte til sertifiseringsorganet v/sertifiseringsleder.

Et godkjenningsbevis/sertifikat utstedt av oss, skal du stile klagen til leder for sertifiseringsavdelingen.

Kontaktopplysninger:

Vennligst benytt våre kontakt opplysninger, eller send klagen til FORCE Technology Norway A/S Mjåvannsveien 79 4628 Kristiansand