FORCE Technology mäter effekten av envägs trafiken på Gasvaerksvej skola i Köpenhamn genom att mäta luft- kvaliteten under 2014 och 2015.

Gasvaerksvejär en av de mest trafikerade gatorna i Köpenhamn. Teknik och miljökommittén i Köpenhamn har beslutat att bygga om Gasvaerksvej gatan, genom att inrätta cykelbanor och införa enkelriktad trafik 2014/2015. Den enkelriktade gatan förväntas minska trafiken och förbättra luftkvaliteten på Gasvaerksvej skola.

 FORCE Technology mäter effekten av denna åtgärd genom att undersöka luftkvaliteten under våren 2014 och 2015.

City Development - en avdelning i Köpenhamns stad

City Development är en underavdelning till teknik och miljökommittén i Köpenhamns. De ansvarar för att utveckla de öppna stadsytorna genom att säkerställa utvecklingen av stadsområden och stöd till hållbara initiativ i Köpenhamn genom att fokusera på luftkvalitet och buller.

 "Vi kontaktade FORCE Technology på grund av ett tidigare gott samarbete mellan Köpenhamns och FORCE Technology. City Development ville att FORCE Technology - på samma villkor som andra anbudsgivare – skulle genomföra en luftkvalitets undersökning på skolgården inför Gasvaerksvej gatan"
, säger Faris Salim Abdali, ingenjör på stadsutveckling.

FORCE Technology undersöker luftkvaliteten på lekplatsen

FORCE Technologys uppgift är att undersöka luftkvaliteten före och efter att Gasvaerksvej blev en enkelriktad gata, för att hjälpa City Development mäta effekten av åtgärden.
FORCE Technology har lång erfarenhet av denna typ av mätningar, till exempel på tågstationer, tunga människohandelsplatser och från mätningar i underjordiska parkeringshus.

Mätningarna sker när luften från lekplatsen sugs genom ett rör via ett fönster och in i huvudbyggnaden på skolan, där instrumenten mäter mängden av föroreningar som kommer från bilars avgaserFORCE Technology mäter:
  • Ultrafina partiklar (små partiklar mindre än 0,1 mikrometer)
  • Kväveoxider, även känd som NOX, inklusive NO2 (främst från dieselbilar)
Mätdata skickas sedan till en webbsida där Köpenhamn City Development kan logga in och läsa. På så sätt kan City Development enkelt övervaka luftföroreningar på lekplatsen dagligen. FORCE Technology kommer att upprepa studien år 2015 och jämföra den med data från 2014.

Högt avgasutsläpp på lekplatsen

Mätning av luftföroreningar vid Gasvaerksvej skola är resultatet av en rapport om luftföroreningar och buller på Gasvaerksvej skola.

Det ekologiska rådet publicerade år 2012 en rapport på begäran av en grupp föräldrar och den lokala kommittén Vesterbro i Köpenhamns stad. Rapporten visade en hög nivå av föroreningar från bilavgaser på skolan, särskilt på skolgården.

Avgaspartiklarna anses öka risken för en mängd olika hälsoeffekter,  Köpenhamns stad beslutade att etablera enkelriktad trafik vid Gasvaerksvej gatan för att försöka begränsa mängden av små partiklar i luften. Projektet startade under våren 2014.

FORCE Technology övervakar luftkvaliteten på lekplatsen vid Gasvaerksvej skola i Köpenhamn.