Kvalitetspolicy för certifieringsorganet

Certifieringsorganens styrande nämnd har fastställt denna kvalitetspolicy. Kvalitetsmålet för certifieringsorganet är att deras tjänster skall ha rätt kvalitet.

Certifieringsorganets personal utbildas i och tillämpar detta kvalitetsprogram för att säkerställa att utförda tjänster erhåller rätt kvalitet. Rätt kvalitet innebär att förutse, beakta och tillgodose alla krav hos våra kunder, normer och myndigheter. Detta innefattar även de förväntningar som kunder har utöver vad normer och föreskrifter anger. De krav som ackrediteringen innebär skall alltid uppfyllas.

Inom certifieringsorganet sammanfattas rätt kvalitet med följande nyckelord: kompetens, framåtsträvande, ordning och kostnadsmedvetande.

Kompetens och framåtsträvande står för att vi skall bevaka utvecklingen inom respektive certifieringsområde.

Inom ovan nämnda områden skall vi identifiera beröringspunkter med vår verksamhet och vid behov sprida information, både inom den egna organisationen och till våra kunder.

Ordning innebär att det aldrig skall vara någon tvekan om när, var och hur ett uppdrag skall utföras.

Kostnadsmedvetande innebär att kunden skall få bästa möjliga service med beaktande av kostnaden. För kunden skall alltid bästa möjliga alternativ som fyller kundens, normers och myndigheters krav rekommenderas