Broinspektioner utförs för att hitta eventuella skador och brister på broar. Genom detta ser vi även till att trafikanternas säkerhet och framkomlighet säkerställs.

En broinspektion kan leda till provtagning, exempelvis betong. Inspektionen kan även leda till att en ny underhållsplan tas fram eller att reparation genomförs. Genom regelbundna inspektioner och rätt underhåll kan stora oförutsedda reparationer undvikas och brons livslängd förlängas. Inspektionerna delas in i allmän inspektion, huvudinspektion och särskild inspektion. 

Allmän inspektion 

Inspektionens genomförande kan indelas i tre delar:

  • Uppföljning av de vid närmast föregående huvudinspektion gjorda bedömningarna av sådana skador som inte är åtgärdade. 
  • Upptäcka och bedöma sådana skador som, om de inte hade upptäckts förrän vid nästa huvudinspektion, skulle ha inneburit otillfredsställande bärighet eller trafiksäkerhet eller lett till väsentligt ökade förvaltningskostnader. 
  • Kontrollera att de i underhållsentreprenaden ställda funktionskraven är uppfyllda.

Huvudinspektion 

FORCE Technology påbörjar huvudinspektionen genom att noggrant granska tidigare inspektionsrapporter från tidigare inspektioner. Eventuella avvikelserapporter från slutbesiktning samt bron och dess verkningssätt gås igenom. Inspektionen genomförs sedan systematiskt så att inga delar förbises. Oftast är det då lämpligt att påbörja inspektionen från grundläggningen och fortsätta uppåt.

Särskild inspektion 

Den särskilda inspektionen utförs av FORCE Technology då detta erfordras, för att närmare undersöka brister som förmodats eller konstaterats vid de regelbundna inspektionerna. Exempel på sådan undersökning är ultraljudsprovning för inspektion av svetsar på stålkonstruktioner. Inspektionen utförs även av maskinell och elektrisk utrustning på rörliga broar för att dessa ska få öppnas.

Betongprovning 

Som en del av stålbyggnadskontrollen, utför även FORCE Technology besiktning och provning av betong. Inom koncernen finns en särskild avdelning för kontroll och provning av betongkonstruktioner.