Rådgivning om materialval och utformning samt test och analys av plast och kompositer i produkter och komponenter för dokumentation, felanalys och olycksutredningar. 

Plast och kompositer, som gummi, polymerer och olika beläggningar, används mer och mer i industrin i både produkter och komponenter. Det finns många fördelar med dessa material, under förutsättning att man väljer rätt typ som klarar de krav som ställs utifrån situationen.  

Rådgivning om materialval och utformning av plast- och kompositmaterial

Vi erbjuder rådgivning om utformning, kravspecifikationer och materialval för alla plast- och kompositmaterial, både vad gäller nykonstruktion och optimering av redan existerande produkter. Vi ser till att din produkt lever upp till både dina egna krav och kundernas förväntningar, vad gäller: 
 • Funktion
 • Kvalitet, hållbarhet och livslängd
 • Vidhäftning och fogar
 • Materialsammansättning
 • Gällande myndighets- och miljökrav
 • Dokumentation
Våra polymer- och kompositspecialister är experter på praktiskt taget alla sorters plast. Vi ger gärna råd angående funktion och användning av olika material i skilda situationer och miljöer. 

Vi testar också olika materials väder- och ljusbeständighet under olika förhållanden. Vi har dessutom stor kunskap om hur din produkts livslängd kan påverkas av faktorer som ljus, väder, kemikalier med mera.

Test och dokumentation av fogar i plast och kompositer 

Vi kontrollerar att skarvar och vidhäftningar, till exempel för svetsar och limfogar med plast och kompositer, klarar de krav du ställer. Vi kan även utarbeta dokumentation för vidhäftning av en beskyddande beläggning eller coating. 

Vi gör ackrediterade mätningar av ytspänning på både fasta och flytande ämnen samt säljer vätskor till ytspänningsmätning. 

Läs mer i vårt produktblad om mätning av ytspänning. 

Rådgivning om produktion och inköp av plast och kompositer

Vi erbjuder rådgivning inom produktion och inköp av produkter och råvaror. Allt för att garantera att du och/eller din leverantör uppfyller de gällande rättsliga kraven och dokumentationsreglerna.

Vår kompetens omfattar bland annat materialbestämning, kemisk analys av fyllmedel och andra tillsatser, termisk analys för bestämning av glasövergångstemperatur och sammansättning, ftalat-analys och bestämning av tvärbindningsgrad. Vi erbjuder även rådgivning angående hur farliga ämnen kan bytas mot miljövänligare alternativ.

Skade- och olycksutredningar baserade på test och analyser

För både producenter och användare av produkter eller komponenter i plast och kompositmaterial är det viktigt att hållbarhet och livslängd lever upp till de ställda kraven. Detta så att kostsamma driftstopp eller olyckor kan undvikas.

Kemiska och mekaniska påfrestningar är vanliga orsaker till skador på plast eller gummi. Skador kan även uppstå på grund av olämpliga konstruktioner, produktionsfel eller felaktiga materialval. Exempel på typiska skador är förstörda gummipackningar, delaminering, minskad vidhäftning, ytkontaminering, avskalning och missfärgning.

Skadorna beror ofta på att materialets sammansättning och kvalitet inte klarar av de yttre påfrestningarna. Det kan till exempel bero på för låg densitet eller hållfasthet i förhållande till belastningen.

I de fall där skadan redan inträffat och ett material är sprucket, skadat eller trasigt, kan vi testa och analysera det för att hitta orsaken till förstörelsen. Vi ger dessutom råd om hur framtida problem kan undvikas genom förbättrad materialanvändning och/eller materialsammansättning.

Kontroll och dokumentation av skador och olyckor

Vi erbjuder kontroll och dokumentation i samband med skador och olyckor, så att du detaljerat och trovärdigt kan beskriva problematiken för kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter.

Som tillverkare eller leverantör är det naturligtvis av största vikt att dina produkter och komponenter uppfyller kvalitetskraven dina kunder ställer. Det är därför viktigt att du kan förklara varför din produkt skadats och ge förslag på hur framtida problem kan undvikas genom justeringar efter kundens krav och behov.

Även som användare har du nytta av våra tjänster, då vi genom kontroll och dokumentation kan visa dina leverantörer hur och varför skadan inträffade.

Våra metoder och tekniker för plast och komposit

Både när vi hjälper till med materialval och i samband med skador eller olyckor använder vi modern mätteknik och ett antal avancerade analysmetoder för testning och dokumentation. Vi koncentrerar oss alltid på den specifika produkten och genomför testerna i dialog med kunden (specialanpassning utifrån behov, normer och krav).
Vår specialkompetens och våra metoder omfattar bland annat följande områden:

 • Fukt och absorption
 • Ytspänning
 • Diffusion, genomträngning och materialförändringar
 • Ämnesbestämningar
 • Miljöpåverkade spänningssprickor (ESC- Environmental Stress Cracking)
 • Svällning av gummi
 • Sättning av gummi
 • Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) och FTIR-mikroskopi
 • Svepelektronmikroskop (Scanning Electron Microscope) 
 • Avancerad 3D-ytkarakterisering
 • Bestämning av densitet och viskositet
 • Termisk analys, DSC (Differential Scanning Calorimetry) och TGA (Thermogravimetric analysis) 
 • Tålighetstest (accelererat åldrande) i klimatkammare (UV, WOM (Weather-o-Meter))
 • Bestämning av molekylvikt och –fördelning (GPC/SEC – Gel Permeation Chromatography – Size Exclusion Chromatography)
 • Mekanisk prövning
 • Ultraljud och röntgenanalys
 • Hansen Solubility Parameters (HSP)
 • Fiberinnehåll
 • Design och beräkning

Forskning och utveckling inom plast- och kompositteknik

FORCE Technology samarbetar med företag, universitet och myndigheter i samband med forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi har erfarenhet av att delta i ett stort antal projekt för att främja teknisk utveckling inom plast- och kompositteknik.

Vårt engagemang inom forskning och utveckling medför att våra medarbetare har en hög kunskapsnivå, som kan gynna våra kunder. Vi tar också del i projekt som berör:

 • Återvinning av kompositer för nya innovativa tillämpningar
 • Resursoptimering i samband med återvinning av plast 
 • Utformning, materialval, produktion och kvalitetssäkring av kompositer
 • Strukturering och karakterisering av mikro- och nanostrukturerade formar och plastytor
 • Användning av kompositer offshore
 • Nedbrytning av plast
 • Bioplast
 • Skade- och olycksanalyser för olika typer av plast