Den 1 december 2017 så trädde AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar i kraft. Den vänder sig till alla arbetsgivare som redan har, eller har för avsikt att skaffa, en trycksatt anordning i sin verksamhet.

De gränser som tidigare gällde för att en trycksatt anordning skulle bli besiktningspliktig kvarstår, men numera kommer det heta ”kontroll” istället för besiktning. Med detta avses kontroll som utförs av ett ackrediterat kontrollorgan enligt den nämnda föreskriften, kontrollkravet gäller anordningar i klass A och B.

Vad innebär detta för dig som brukare eller installatör av en kontrollpliktig trycksatt anordning?

 • Alla nya kontrollpliktiga trycksatta anordningar som installeras måste genomgå en första kontroll innan de får trycksättas. Detta är viktigt både för en installatör och en beställare att känna till
  OBS! Detta gäller även CE-märkta aggregat för exempelvis tryckluft som tidigare kunde tas i bruk utan installationsbesiktning
 • Vid ändringar och reparationer av trycksatta anordningar finns krav på hur åtgärden dokumenteras
 • Dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn ska finnas
 • Det ska finnas en förteckning över all kontrollpliktig utrustning
 • De ska ha ständig övervakning om du inte kan visa genom din riskbedömning att den är säker att övervaka periodiskt
 • En journal över återstående livslängd måste tas fram innan 2019-12-01
 • Certifiering av pannoperatörer kommer in som nytt krav, övergångstiden är 3 år eller 5 år beroende på typ av panna
 • Det ska finnas en person som har till arbetsuppgift att planera och samordna arbeten med trycksatta anordningar vid till exempel montering, installation service och kontroll. Denna person ska också se till att skriftliga instruktioner tas fram för arbetet.

Du ska dessutom utföra riskbedömning av alla dina trycksatta anordningar.

Fler förändringar jämfört med tidigare

 • Pannor i öppet värmesystem var tidigare undantagna från krav på besiktning (numera kontroll) men måste framöver genomgå återkommande kontroll
 • Kravet på in- och utvändig kontroll hydraulackumulatorerna tas bort
 • Det finns möjlighet att få förlängt intervall för driftprov, det kan även bli aktuellt med förkortat intervall på driftprov om säkerhetsutrustning ej fungerar utan åtgärd vid kontrollen

Vad kan vi hjälpa till med?

FORCE har lång erfarenhet och hög kompetens inom området trycksatta anordningar. Vi utför första kontroll, återkom- mande kontroll, revisionskontroll, godkänner program för riskanpassad kontroll och på sikt kommer vi kunna certifiera pannoperatörer.

Utöver detta kan vi hjälpa er med riskbedömning, ta fram förslag på program för fortlöpande tillsyn och journal över återstående livslängd.