En våg måste vara godkänd innan du börjar använda den. Men vad behöver du tänka på innan du skaffar en våg som ska användas vid betalning? Lär dig mer om hur du följer reglerna.

En våg är inte bara en våg

Oavsett om du ska skaffa en ny våg som egen företagare eller arbetar inom t.ex. livsmedels- eller läkemedelsindustrin måste du känna till reglerna innan du börjar använda den.

En våg som används i samband med betalning eller liknande reglering mellan två parter måste vara godkänd i enlighet med gällande EU-regler, som även gäller i Sverige.

Reglerna säger att en sådan våg måste vara typgodkänd av ett anmält organ. Typgodkännandet är en garanti för att vågen uppfyller de standarder och tekniska krav som ställs på vågar på marknaden. Därefter måste vågen genomgå en provning för att ett intyg om överensstämmelse ska kunna utfärdas, dvs. ett slutgodkännande.

Vad krävs för att vågen ska godkännas för användning?

En våg måste alltså vara både typgodkänd och godkänd i en provning.

Tillverkaren ansvarar för att vågen blir typgodkänd, innan den marknadsförs på den europeiska marknaden. När det gäller den senare provningen beror processen på vilken typ av våg det handlar om.

För vissa vågar, t.ex. icke-automatiska vågar, kan tillverkaren på egen hand sköta provningen och dokumentationen och vågen kan sedan tas i bruk. Men för de flesta automatiska vågar måste ett anmält organ genomföra provningen.

Provningen avslutas med intyget om överensstämmelse och vågen förses med det anmälda organets fyrsiffriga identitetsnummer. Vågen är sedan godkänd för användning enligt lag.

För dig som ska börja använda vågen

Om du överväger att köpa in en våg måste du därför vara uppmärksam på vilken märkning den har innan du börjar använda den. För att vara godkänd måste vågen nämligen vara försedd med CE-märkningen följt av en fyrkant med ett stort ”M” och två siffror med ett årtal före märkningen. Därefter ska det fyrsiffriga identitetsnumret vara angivet.

Om din våg inte är korrekt märkt får du inte använda den i samband med betalning. Du måste då kontakta ett anmält organ, t.ex. FORCE Certification, för att få vågen godkänd.

Du kan få mer information om reglerna och processen för godkännande av vågar genom att kontakta oss. Vi svarar på frågor och hjälper till att fastställa behov och skyldigheter när du börjar använda vågen.

För att vara godkänd måste vågen vara försedd med CE-märkningen följt av en fyrkant med ett stort ”M” och två siffror med ett årtal före märkningen. Därefter ska det fyrsiffriga identitetsnumret vara angivet.

Faktaruta

Följande användningsområden för vågar omfattas av krav på typgodkännande och intyg om överensstämmelse:

Automatiska vågar i enlighet med STAFFS 2016:7, 3§, när de används för:

 • bestämning av avgift, baserad på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll
 • framställning av färdigförpackade varor i enlighet med kraven i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter.

Icke-automatiska vågar i enlighet med STAFFS 2016:12, kap. 2, 1§, när de används för:

 • Bestämning av massa i samband med handel
 • Bestämning av massa för beräkning av en tull, taxa, skatt, bonus, vite, ersättning, gottgörelse eller liknande betalning
 • Bestämning av massa vid tillämpning av lag eller förordning eller sakkunnigutlåtande vid rättegång
 • Bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll, diagnostik eller behandling
 • Bestämning av massa för beredning av medicin enligt recept på apotek och massa vid analyser som utförs på medicinska eller farmaceutiska laboratorier
 • Bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten och framställning av färdigförpackade varor

Faktaruta

FORCE Certification erbjuder tjänster för kunder i hela Skandinavien och har i drygt 20 år arbetat med både typgodkännande och provning av vågar i enlighet med gällande regler.

 FORCE Certification är godkänt som anmält organ för att genomföra:

 • Typgodkännande av vågar, även kallat modul B
 • Provning av vågar när de tas i bruk, även kallat modul F
 • Godkännande av att tillverkare på egen hand kan genomföra provningen, även kallat modul D
 • Godkännande och provning av specialvågar, även kallat modul G