Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar, börjar gälla 1 december 2017.

Tills dess gäller följande föreskrifter; Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1, Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2, Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3 samt Gasflaskor AFS 2001:4. När AFS 2017:3 träder ikraft upphävs samtidigt dessa föreskrifter.

I samband med att AFS 2017:3 träder i kraft så kommer även föreskrifterna (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker och (AFS 1997:7) om gaser att beröras. Förändringarna i dessa genomförs i två ändringsföreskrifter:

  • AFS 2017:4 om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker, och
  • AFS 2017:5 om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (ASF 1997:7) om gaser

Trycksatta anordningar är tryckkärl, rörledningar, vakuumkärl och cisterner. Exempel på olika typer av objekt som ingår i dessa begrepp är ångpanna, hetvattenpanna, varmvattenpanna, tryckluftsbehållare, kokgryta, autoklav, expansionskärl, varmvattenberedare, ackumulatortank, gasolcistern, kryokärl, förångare, kokare etc.

Syftet med AFS 2017:3 är att förebygga ohälsa och olycksfall vid användning av trycksatta anordningar. AFS 2017:3 ska även ses som ett komplement till AFS 2006:4 om Användning av arbetsutrustning. Den nya föreskriften är helt omskriven i förhållade till tidigare föreskrifter och är närmare knuten till övriga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

För många verksamheter kan det upplevas som besvärligt att sätta sig in i och leva upp till nya krav. FORCE Technology Sweden AB har lång erfarenhet som ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning för besiktning av trycksatta anordningar och vi hjälper er gärna med att utbilda er i den nya föreskriften.

Vad kan FORCE Technology Sweden AB erbjuda?

FORCE Technology Sweden AB har lång erfarenhet av kontroll av trycksatta anordningar och blir gärna er leverantör för kontroll. Men vi erbjuder också utbildning i den nya föreskriften så att ni på ett enklare sätt kan sätta er in i nya och förändrade krav.

Här kan ni se de inplanerade utbildningar vi har för tillfället.

Men vi håller även företagsanpassade utbildningar, så tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om ni vill se mer om vad FORCE Technology Sweden AB kan leverera inom området inspektion av trycksatta anordningar, se här.

Användning av trycksatta anordningar

Dokumentation och väl fungerande rutiner för användning och kontroll av trycksatta anordningar enligt föreskriftens krav är inte bara ett sätt att leva upp till myndighetens krav på att förebygga ohälsa och olycksfall. Det innebär också, i många fall, att driftsäkerheten och tillgängligheten på de trycksatta anordningarna ökar då man får mer information om de trycksatta anordningarnas skick och man kan då utföra eventuella åtgärder i ett tidigare skede.

Trycksatta anordningar klassas in i klass A eller B, för de trycksatta anordningar som omfattas av föreskriften, men ej tillhör klass A eller B gäller kraven i kapitel 2. Klassningen beror bl.a. på vilket tryck, temperatur som säkerhetsutrustningen aktiveras vid, anordningens volym, diameter eller effekt samt vilken fluid anordningen ska innehålla. Fluider indelas i fluidgrupp 1a och 2a. Fluider i grupp 1a är ”farliga” fluider till exempel brandfarliga, oxiderande, toxiska, frätande eller cancerogena fluider. Fluider i grupp 2a är övriga, mindre farliga, fluider till exempel luft och vatten. Anordningen klassas sedan i klass A eller B via olika tabeller beroende på bl.a. fluidgrupp och typ av anordning.

AFS 2017:3 ställer krav vid användning av trycksatta anordningar, vissa av kraven är likvärdiga med dagens krav men även nya krav införs. Nedan nämns lite om några av kraven i AFS 2017:3.

Allmänna krav på användning

I AFS 2017:3, kapitel 2 anges de allmänna kraven på trycksatta anordningar och detta gäller alla trycksatta anordningar som omfattas av föreskriften, det vill säga även de anordningar som inte omfattas av klass A eller B.

Placering och rutiner för fortlöpande tillsyn

Föreskriften kompletterar kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete gällande undersökning och riskbedömning. I AFS 2017:3 2 kap. §§2-4 anges de övriga risker som är förknippande med användning av trycksatta anordningar och som ska beaktas vid det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller bl.a. hur en trycksatt anordning placeras så att underhåll och kontroll kan genomföras, att den inte skadas av andra aktiviteter som bedrivs i närheten och att konsekvenserna vid en olycka inte förvärras. Vidare ska arbetsgivaren se till att anordningen inte placeras på ett sådant sätt att omgivande temperatur kan bli lägre än den temperatur som anordningen är tillverkas för.

En bedömning ska göras om trycksatta anordningar, som inte tillhör klass A eller B, ändå kräver att rutiner för fortlöpande tillsyn och journal över återstående livslängd upprättas.

Fyllning och tömning

Nya krav är införda vid fyllning eller tömning av trycksatt anordning från en anordning placerad på vagn eller fordon.

Fortlöpande tillsyn

För att en trycksatt anordning med tillhörande säkerhetsutrustning ska få vara trycksatt krävs att den regelbundet undersöks med fortlöpande tillsyn. Föreskriften anger de moment som denna tillsyn minst ska omfatta.

Demontering, montering och isärtagning av trycksatta anordningar

Innan en trycksatt anordning monteras till annan anordning, demonteras eller tas isär ska den göras trycklös och tömmas på ett säkert sätt. Vidare anges i föreskriften vissa krav som gäller vid anborrning på trycksatta rörledningar.

Användning vid trycksatta anordningar i klass A och B

Utöver kraven i föreskriftens kapitel 2 gäller kraven i kapitel 4 för trycksatta anordningar som tillhör klass A eller B. Inledningsvis anger kapitel 4 hur trycksatta anordningar klassas in i klass A respektive B.

Samordning av vissa arbeten på trycksatta anordningar i klass A eller B

Arbetsgivaren ska tilldela en fysisk person arbetsuppgiften att planera och samordna arbeten när trycksatta anordningar i klass A eller B monteras, installeras, demonteras, rengörs, får service och underhåll, samt kontrolleras. Denna person ska se till att det upprättas en skriftlig instruktion för arbetet enligt bilaga B, kapitel B 2.1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning.

Förteckning över trycksatta anordningar i klass A eller B

Arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.

Övervakning av behållare i klass A och B

Behållare i klass A och B ska ständigt övervakas om inte arbetsgivaren via dokumentationen från riskbedömningen kan visa att det är säkert att övervaka behållaren med ett annat tidsintervall. Av dokumentationen från riskbedömningen ska det framgå hur eventuella säkerhetsrelaterade larm når operatörer och vilken inställelsetid som gäller. Pannor omfattas av särskilda krav på övervakning enligt föreskriftens kapitel 6.

Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A eller B

Trycksatta anordningar i klass A eller B får bara vara trycksatta om det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid behov revidera rutinerna för fortlöpande tillsyn. Arbetsgivaren ska ge en fysisk person uppgiften att se till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras enligt den upprättade rutinen.

Krav på journal för återstående livslängd

För trycksatta anordningar klass A eller B och som har en begränsad livslängd ska en journal ska föras som visar den återstående livslängden. Tillverkaren av en trycksatt anordning kan i dokumentationen till denna lämnat information om livslängden för till exempel krypning, utmattning eller korrosionsmån.

Sammanfogning, reparation eller ändring av trycksatta anordningar i klass A eller B

Den som utför eller låter utföra en väsentlig reparation eller ändring av en trycksatt anordning i klass A eller B, eller installerar en sådan anordning genom sammanfogning till annan trycksatt anordning, ska se till att det upprättas en dokumentation för åtgärden. I föreskriften 4. §21 anges den dokumentation som ska upprättas av den som utför eller låter utföra åtgärden.

Övervakning av pannor

I föreskriftens kapitel 6 anges kraven på övervakning av pannor. Ett ackrediterat kontrollorgan ska bedöma vilken typ av övervakning som ska tillämpas och villkoren för denna.

Certifieringskrav för pannoperatörer

Genom AFS 2017:3 införs krav på certifiering av pannoperatörer. Kravet på certifierad personal har en övergångsperiod på 3 eller 5 år, beroende på typ av panna. Utöver kraven på certifiering ska arbetsgivaren se till att pannoperatören får de kompletterande kunskaper och färdigheter som drift av den specifika pannan kräver. En arbetsgivare som låter pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska även dokumentera uppdraget.

Sanktionsavgifter

I AFS 2017:3 finns krav på sanktionsavgifter,

  • om dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A och B saknas,
  • om en anordning som omfattas av krav på återkommande kontroll används efter det att gällande kontrollintervall löpt ut eller användes utanför de tryck- och temperaturgränser som ett kontrollorgan bedömt, samt
  • om villkoren för övervakning av pannanläggningar inte följs.

 

Kontroll av trycksatta anordningar

Kontroll av trycksatta anordningar ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollkraven för trycksatta anordningar kommer också att förändras genom AFS 2017:3. Kraven på kontroll är som tidigare beroende på vilket klass den trycksatta anordningen tillhör. Kontrollkrav finns för trycksatta anordningar i klass A och B, med vissa undantag.

Istället för dagens krav på anläggningskontroll och installationsbesiktning så ska alla trycksatta anordningar i klass A och B istället genomgå en första kontroll innan de, efter installation, trycksätts för första gången.

Trycksatta anordningar i klass A ska genomgå återkommande kontroll genom driftprov och in- och utvändig undersökning. Trycksatta anordningar i klass B ska genomgå återkommande kontroll genom driftprov.

Driftprovet utförs genom funktionskontroll av säkerhetsutrustning och systemkontroll. In- och utvändig undersökning genomförs i den omfattning som krävs för att bedöma om slitage, skador eller andra omständigheter gör att det inte längre är säkert att låta den trycksatta anordningen vara trycksatt. Den in- och utvändiga undersökningen kompletteras i många fall med oförstörande provning (OFP) till exempel med magnetpulverprovning, penetrantprovning, ultraljudsprovning etc. för att man enklare ska kunna upptäcka ev. skador. I vissa fall erfordras även förstörande provning till exempel uttag av panntuber för undersökning av beläggningar. Normalt utförs den in- och utvändiga undersökningen före driftprovet.

En nyhet i AFS 2017:3 är att man kan få förlängt eller förkortat intervall för driftprov beroende på om säkerhetsutrustningen visat sig fungera felfritt eller ej i samband med kontroll. I föreskriften finns också nya krav kopplade till intervallen för in- och utvändig undersökning.

En revisionskontroll av trycksatta anordningar i klass A och B ska genomföras vid väsentliga reparationer eller ändringar, om anordningen riskerats tagit skada, ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden eller då livslängden är uppnådd. Om en anordning flyttas ska en första kontroll genomföras.

Riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick

Besiktningsformen, egenbesiktning, finns inte i AFS 2017:3 istället införs möjlighet att ackreditera sig som kontrollorgan typ B för funktionsprovning av säkerhetsutrustning samt in- och utvändig undersökning av rörledningar.

För in- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar införs en möjlighet till en ny kontrollform kallad riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick. Om man tillämpar denna kontrollform så är man inte låst vid de ordinarie intervallen för in- och utvändig undersökning vid återkommande kontroll. Programmet ska dock bedömas och följas upp av ett ackrediterat kontrollorgan.