Genom att konsultera en certifierad inspektör kan du försäkra dig om att ytbehandlingen på din stålkonstruktion är bra gjord och förblir intakt länge.

På så sätt kan du spara mycket pengar genom att undvika dyra, framtida reparationsprocesser på plats.

Vi står även till tjänst om du behöver bedöma befintliga ytbehandlingars och beläggningars tillstånd. Våra utvärderingar hjälper dig att uppnå optimal kvalitetskontroll. 

Skydda dina stålkonstruktioner mot korrosion 

Väderkvarnar, broar och andra konstruktioner av stål är utsatta för regn och vind, vilket får dem att korrodera och påverkar deras livslängd negativt. Färg och galvanisering används för att skydda stål från korrosionsangrepp, men om ytbehandlingarna inte tillämpas rätt blir skyddet inte effektivt.

Din färginspektör får inspektera och godkänna målarbetet under processen . Inspektionen identifierar och tillrättavisningar eventuella fel eller brister , så ytbehandlaren kan korrigera dem omedelbart. Detta sätt säkerställer ett bra skydd för din design.

Det är mer ekonomiskt att korrigera felen under tillverkningsprocessen än att göra reparationer senare i konstruktionens livscykel. 

Detta gäller särskilt offshore-sektorn, där vissa delar av konstruktionerna ofta inte kan repareras på plats, vilket medför att de får en förkortad livslängd.

Ett urval av exempel på fel och brister är:
  • För låg tjocklek vad gäller färg och/eller zinkbeläggning
  • För höga saltkoncentrationer på stålytan 
  • Otillräcklig råhet på stålytan efter sandblästring
  • Avsaknad av sammanhängande yta
  • Otillräcklig rengöring av oljeföroreningar på ytan
  • Färgen blandad i olämpliga proportioner eller lagrad för kallt eller varmt 
  • För hög fuktighet under appliceringen
  • Smuts i färgen
  • Färgen kommer inte in i alla svåråtkomliga områden
  • Små hål eller luftbubblor i den härdade färgen.

Intakt och korrekt genomförd behandling

Inspektionen börjar redan under förarbetet, där vi går igenom stålkonstruktionen för att hitta vassa kanter, som kan vara svåra att täcka med tillräckliga lager av färg. Vi tittar även efter ytdefekter, som kan hindra effektiv rengöring genom sandblästring. Mängden salter på ytan kontrolleras också, eftersom höga nivåer kan leda till blåsbildning i färgen vid en senare tidpunkt.

Efter blästring kontrollerar inspektören att ytan är ren och att råheten är lämplig för vidhäftning.

Temperatur och relativ fuktighet före, under och efter applicering påverkar också beläggningens hållbarhet. Därför kontrolleras klimatet flera gånger under processen. Detta är särskilt viktigt när ytbehandlingen sker utomhus eller på andra ställen där klimatet kan inte styras.

En beläggning är vanligtvis uppbyggd av flera lager av färg, inklusive en eventuell zink- eller aluminiumrik grund. Mellan varje lager, och efter det sista lagret, kontrollerar vi att filmtjockleken är korrekt och att ytbehandlingen är applicerad utan fel som kan försämra dess förmåga att skydda konstruktionen. 

En beläggning skyddar bara så länge den är intakt och fäster på ytan. Vi kontrollerar därför vidhäftningsegenskaperna för den fullständigt härdade beläggningen, vanligtvis på provplattor.

Bra kontroll garanterar att din ytbehandling fungerar klanderfritt, så din stålkonstruktion - oavsett om det är en väderkvarn, en bro, en tank eller något annat - är optimalt skyddad mot nedbrytning på grund av korrosion.

Certifierad och professionell inspektion

FORCE Technologys inspektörer i Danmark är FROSIO-certificerede och helt oberoende. Detta garanterar opartiska och professionella kontroller. 

Inspektionerna är baserade på relevanta normer och standarder för ytbehandling, till exempel DS/EN ISO 12944, DS/EN ISO 1461 och NORSOK M-501 samt de krav du ställt i dina specifikationer.

Genom en tredjepartsinspektion av det utförda arbetet skyddar du dig mot korrosionsproblem och garanteras högre hållbarhet. 

Kontakta oss gärna om du har frågor om inspektioner eller behöver få ett arbete kontrollerat.