Mätningar av luftkvaliteten kan visa om gränsvärdena uppfylls i utomhusluft, inomhusluft och arbetsmiljö.

Luftkvaliteten påverkar hälsan och välbefinnandet

Kvaliteten på den luft vi andas är av stor vikt för vårt välbefinnande och vår hälsa. Luftkvaliteten påverkas av olika källor när vi vistas utomhus såväl som när vi vistas inomhus och är på arbetet.

Baserat på mätningar kan luftkvaliteten dokumenteras och det kan påvisas om åtgärder behövs för att följa tillämplig lagstiftning.

FORCE Technology kan hjälpa till med både mätningar av luftkvaliteten och råd om hur man förbättrar den. 

     

Läs om luftkvalitet i utomhusluft                   Läs om partiklar och gaser 

Luftkvalitet i utomhusluften

Mätning och undersökning av luftkvaliteten används vanligtvis för att kontrollera efterlevnaden av de tillämpliga EU-kraven gällande gränsvärden för luftkvalitet. Mätningarna används också som beslutsunderlag för initiativ för att förbättra luftkvaliteten och för att mäta effekterna av sådana åtgärder. Mätningar av luftkvaliteten i särskilt trafikerade områden ger exakta indikationer på om de tillämpliga gränsvärdena uppfylls och om det finns ett behov av att minska luftföroreningarna från exempelvis bil-, järnvägs-eller sjötrafik, som äger rum i tätbefolkade områden. Dessutom mäter vi effekterna av diffusa utsläpp från industriell produktion, såsom damm från grusgropar eller flyktiga organiska föreningar (VOC) och metan från raffinaderier eller tankningsanläggningar.

Ackrediterad mätning av luftkvalitet

FORCE Technology erbjuder ackrediterade mätningar samt beräkningar och rådgivning angående:

 • Kväveoxider (NOx), inklusive nr2
 • Damm (PM10)
 • Fina partiklar (PM2,5)
 • Nedfall av partiklar.

Dessutom erbjuder vi mätning av ultrafina partiklar, ozon (O3), kolmonoxid (CO) och svaveldioxid (SO2) med hjälp av internationellt erkända referensmetoder.

Spridningsberäkningar med erkända beräkningsmodeller

Spridningsberäkningar används för att bedöma efterlevnaden av tillämpliga gränsvärden eller för att dokumentera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att minska luftföroreningar. Vi utför spridningsberäkningar med hjälp av erkända spridningsmodeller som t. ex. den danska OML-modellen, eller USEPA:s AERMOD/CALPUFF-modeller. 

Baserat på resultaten från ackrediterade utsläppsmätningar kan dessa modeller kartlägga påverkan av den omgivande luften från specifika punkt- och områdeskällor för luftföroreningar.

Avläs resultaten av mätningar av luftkvaliteten direkt online

Mätningar av luftkvaliteten i utomhusluften utförs med hjälp av en omfattande utrustningspark och enligt de referensmetoder som rekommenderas i EU:s luftkvalitetsdirektiv. Vi gör även beräkningar med spridningsmodeller. Du kan få mätningarna genomförda under kortare eller längre tidsintervall, och data från de uppställda stationerna kan automatiskt överföras till en webbplats. Här kan du genom att logga in, snabbt och enkelt avläsa resultaten per timme, dag eller vecka och få information om luftkvaliteten i omgivningen.

Partiklar och gaser i arbetsmiljö och inomhusklimat

Arbetsmiljön och inomhusklimatet kan belastas av luftföroreningar från produktion eller närliggande källor. Detta kan påverka medarbetarnas hälsa, effektivitet och arbetstillfredsställelse. Om du vill säkerställa ett bra inomhusklimat och en god arbetsmiljö för arbetstagare som kan bli utsatta för föroreningar är mätning av kemisk förorening, damm och lösningsmedel ett viktigt första steg.
 
Mätningar och undersökningar av gaser och partiklar är nödvändiga om man vill undersöka om Arbetsmiljöverkets gränsvärden efterlevs på arbetsplatsen. Dessutom används mätningarna ofta som underlag för att fatta beslut om åtgärder med syfte att förbättra luftkvaliteten i arbetsmiljön och för att mäta effekten av dessa.
 
FORCE Technology ger råd om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i arbetsmiljön och genomför:

 • Mätning av luftföroreningar i arbetsmiljön, inklusive respirabelt damm, totalt damm, ultrafina partiklar samt alla typer av oorganiska och organiska gaser.
 • Mätning av luftkvaliteten i inomhusklimatet, inklusive kontroll av ventilationen i kontorsmiljöer, samt kontroll av möjlig genomträngning och avdunstning av gaser in i inomhusklimatet.

Ackrediterad mätning av damm och gaser i arbetsmiljön

Vi utför arbetsmiljömätningar med hjälp av en omfattande utrustningspark och i enlighet med gällande nationella och internationella standarder. Detta säkerställer att mätresultaten kan användas för dokumentation till Arbetsmiljöverket.
 
Beroende på behov och ändamål genomförs mätningarna med stationär eller mobil utrustning och under kortare eller längre perioder.
 
Därefter kan FORCE Technology ge råd om hur kraven ska efterlevas och om eventuella åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.
 
FORCE Technology erbjuder mätningar och rådgivning angående:

 • Damm i arbetsmiljön från dammiga processer och aktiviteter
 • Organiska lösningsmedel från tex. produktion av färgprodukter, tankar etc.
 • Gaser från till exempel olje- eller bensinförorenad mark under byggnader.

FORCE Technology erbjuder också råd om inomhusklimat, ventilation och energibesparingar.

Få ett beslutsunderlag för optimal luftkvalitet

Vi har 33 experter och tekniker som kan ge råd och förse dig med bättre beslutsunderlag vad gäller luftkvalitet. Som kund är du garanterad expertis, kvalitet och kundfokus då vi:

 • är ackrediterade av DANAK för mätning av luftföroreningar för utomhusluft och i arbetsmiljön
 • utför analyser i egna eller externa laboratorier för att säkerställa en snabb hantering
 • kontinuerligt arbetar med att utveckla nya mätningsmetoder
 • genom långvariga mätningskampanjer kan ge tillgång till mätdata online via lösenord
 • deltar i det internationella kunskapsutbytet i det europeiska standardiseringsarbetet.

Kontakta våra konsulter för att komma igång med luftkvalitetsmätningar i utomhus-, arbetsmiljö- och inomhusklimat.


BERÄKNING AV SPRIDNINGSMODELLER

Beräkningen av spridningsmodeller i FORCE Technology sker enligt: