Emissionsmätningar säkerställer att företag uppfyller myndigheternas krav på mätning, bedömning och dokumentation av luftburna utsläpp, inklusive lukt- och mikroföroreningar.

Emissionsmätningar hjälper dig att dokumentera krav från myndigheter och andra intressenter

Utsläppen regleras genom lagstiftning, som sätter ramar och krav för företag vad gäller mätning, ansvarsfrihet och möjlig reducering av emissioner och luktproblem. Man kan ha stora fördelar av att känna till sina faktiska utsläpp, till exempel vid avräkning av avgifter för NOx och CO2. Emissionsmätningar är dessutom en viktig parameter i många företags miljöpolitik.

Om du som näringsidkare inte uppfyller kraven för din verksamhet, riskerar du att förlora rätten att driva den vidare. Vilka krav som gäller för ditt företag beror på typen av verksamhet och mängden förväntad miljöpåverkan. 

FORCE Technologys emissionsmätningar baseras på:

 • många års erfarenhet
 • omfattande kunskap
 • ackreditering/kompetensprövning
 • noggrann planering
 • hög prestanda 
Vi kan erbjuda våra kunder mätningar och rådgivning för att se om ställda krav uppfylls och utvärdera effekterna på omgivningen. Emissionsmätningar i sig kan inte garantera att dina utsläpp uppfyller gränsvärdena, men vi kan ge dig råd om hur eventuella problem kan lösas.

Mångsidiga lösningar inom emissionsområdet

Som kund hos FORCE Technology erbjuds du en bred kompetens inom emissionsområdet, som omfattar alla faser från prevention till dokumentation och reduktion. Vi kan erbjuda dig:
 • rådgivning om miljöregler och -lagstiftning 
 • kartläggning av krav och utmaningar
 • genomförande av mätningar och utarbetande av dokumentation
 • performance test på gasturbiner, gasmotorer & dieselmotorer
 • MArine/IMO mätningar på fartygsmotorer
 • EBK och stilleståndstidsmätningar på pannor/ugnar reglerat av avfallsdirektivet
 • jämförelsemätningar av NOx, O2 och flöden enligt NFS 2016:13 och naturvårdsverkets Handbok 2004:3
 • kvalitetssäkring av mätningar, som QAL2 och AST
 • rådgivning om hur utsläpp, inklusive lukter och NOx, kan reduceras 
 • ekonomisk rådgivning i emissionsfrågor
Vi tar alltid dina önskningar på största allvar. Vi utformar personliga mätprogram och säkerställer att myndigheternas krav kan uppnås i tid och till ett rimligt pris. Vi utför mätningarna och levererar en fullständig rapport som ditt företag kan skicka till myndigheterna.

Vi har tillgång till en stor instrumentpark, inklusive utrustning för specialmätningar. Våra tekniker hämtar kunskap från specialister i luftföroreningsfrågor på alla nivåer i organisationen. Vi har ett nära samarbete med vårt laboratorium, som står för kemiska analyser och filtervägningar. Vi är ackrediterade av DANAK för mätning och analys av luftföroreningar och olika luftmiljöer. I Danmark är vi dessutom Danska Naturvårdverkets referenslaboratorium för mätning av luftutsläpp.

Planering säkerställer kvalitet och minimerar kostnaderna för mätningarna 

Hos FORCE Technology planerar vi alltid våra emissionsmätningar för att säkerställa att de villkor och krav som myndigheterna ställer uppfylls. Vi förbereder alltid offerter till våra kunder, där det framgår vad vi gör och till vilket pris. På så sätt kan vi se till att det finns en överenskommelse om uppdragens omfattning och att missförstånd undviks.

Våra mättekniker är välutbildade och agerar alltid i situationer där villkoren för en korrekt mätning inte uppfylls. Ofta kan villkoren korrigeras på plats, så att vi inte behöver upprepa mätningen senare. Allt för att undvika bortkastade arbetstimmar och dyra extramätningar för dig som kund. I svåra situationer har vi ingenjörer och specialister till förfogande.

Mätutrustningen, som vi använder i emissionsmätningar, servas i vår egen verkstad och kalibreras enligt vår ackreditering.

Kontakta våra konsulenter för att få veta mer om luftutsläpp eller för att komma igång med emissionsmätningarna.