Tillståndsbedömning, upptäckande av skador och kvalitetskontroll säkrar optimala renoveringsstrategier, genomtänkta lösningar och lång hållbarhet för din konstruktion.

På sikt säkerställer det en effektiv drift och ger ofta stora, ekonomiska besparingar. Dessutom har du koll på dina underhållskostnader.

Optimala renoveringsstrategier säkrar kvalitet 

Tillståndsbedömning är en del av en optimal renoveringsstrategi, som innebär riktiga reparationsmetoder vid rätt tidpunkt. Som en positiv bieffekt bevaras byggnadens estetiska uttryck och du behöver inte bekymra dig om nedbrytning, decimerad livslängd eller försämrad bärförmåga.
För en effektiv drift måste fortsatt produktion kunna garanteras, utan kostsamma driftstopp, till exempel på grund av bristande underhåll av byggnaderna. Vi har sett flera exempel på driftstopp orsakat av dåligt underhållna byggnader. I vissa fall finns risk för allvarliga ekonomiska förluster, om företaget inte ”har råd” att stänga produktionen för underhåll.

Kvinna mater

Byggskada eller allmän nedbrytning?

Vi använder även utredningar för att avgöra om observerade skador ska betraktas som byggskador eller allmän nedbrytning. Distinktionen är viktig när du planerar att ansöka om renoveringspengar från olika fonder.
Byggfel och skador i anläggningsfasen, liksom under driftfasen, kräver felanalys för att hitta rätt reparationslösning, så skadan inte återkommer och orsakar omfattande och kostsamma följdskador. I anläggningsfasen bör du ta reda vem som bär ansvaret och därmed var räkningen ska placeras.

Opartisk dokumentation säkerställer kvalitet och ekonomi

Hos oss är du garanterad en opartisk dokumentation. Vi har beredskap att reagera snabbt och ge direkta svar. Detta är ofta av avgörande betydelse i samband med felanalyser i anläggningsfasen eller i samband med återställningar efter brand, då byggföretagen bara väntar på att få komma igång.
Vi erbjuder grundliga genomgångar med historia, visuell inspektion och såväl destruktiva som icke-destruktiva prövningar. Vi är specialiserade på att skräddarsy undersökningar just för kunden. Vi har tillgång till Skandinaviens största maskinpark vad gäller utrustning för granskning av betong och armering.
Vi utför olika materialstudier som tillsammans ger en helhetsbild av situationen och svarar på frågan varför just din skada har inträffat. På detta sätt kan vi även besvara vilka alternativ som finns för att korrigera och reparera skadan. 

Specialister på tillståndsbedömning och upptäckande av skador

Vi utför alla typer av betongrelaterade analyser, från granskning av enskilda materialprover till stora, resurskrävande uppgifter på bland annat kärnkraftverk. Vi går även ett steg längre och hjälper dig med renoveringslösningar, visuell övervakning och automatiserad korrosion.

Vår erfarenhet som specialister inom tillståndsbedömning och felanalys, inklusive kvalitetssäkring, kommer dig till godo inom betong- och armeringsfrågor. Vår erfarenhet bygger på mer än 30 år av kundärenden och internationella forskningsprojekt.
Kontakta oss om du behöver en tillståndsbedömning eller har en skada som måste utredas. Vi kan erbjuda en lösning.