Hos FORCE Technology vill vi gärna erbjuda våra besökare en överskådlig och användarvänlig hemsida. För att försäkra oss om att innehållet på sidan är relevant och lätt att hitta i, använder vi oss av så kallade cookies.

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar

FORCE Technology Sweden AB erbjuder som ledande teknologiskt serviceföretag många tjänster på olika områden och behandlar i det sammanhanget en del personuppgifter. I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kund, deltar i evenemang, besöker vår hemsida eller är i kontakt med oss av någon annan anledning.

FORCE Technology Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vår juridiska information är följande:

FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7
721 34 Västerås
Sverige

Telefon: +45 43 25 00 00
e-mail: info@forcetechnology.se
VAT: SE556228040301

2. Behandling av dina personuppgifter

2.1 Personuppgifter och ändamål

FORCE Technology Sweden AB behandlar personuppgifter endast för specifika och sakliga ändamål. Mängden och arten av personuppgifter varierar efter det enskilda ändamålet. De primära ändamålen är följande:

HEMSIDA
När du besöker vår hemsida samlar vi in din IP-adress, information om operativsystem, språkinställning, typ av webbläsare, utrustning, beteende på vår webbplats m.m. Ändamålet med behandlingen är att ge dig bästa möjliga upplevelse på hemsidan. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

MARKNADSFÖRING OCH NYHETSBREV
Om du tar emot nyhetsbrev eller marknadsföring behandlar vi ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, intressen, deltagande i evenemang samt eventuella besök på vår hemsida och andra digitala plattformar. Ändamålet med behandlingen är att ge dig målinriktad och relevant information baserad på dina intressen. Den rättsliga grunden för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

EVENEMANG, NÄTVERKSGRUPPER, KLUBBAR M.M.
Vid anmälan och deltagande kan FORCE Technology Sweden AB behandla uppgifter om ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum m.m. Ändamålet med behandlingen är att underlätta ditt deltagande. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

KURSER OCH UTBILDNING
Om du deltar i kurser eller utbildningar hos FORCE Technology Sweden AB kan vi behandla uppgifter om ditt namn, arbetsplats, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, foto, utbildningar m.m. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse. Dessutom kan vi behandla personnummer och hälsouppgifter, om det krävs enligt lag. Ändamålet med behandlingen är att underlätta ditt deltagande och ev. ställa ut ett certifikat eller liknande till dig.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Vid anbudsgivning eller köp av produkter och tjänster kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, titel, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kompetenser, utbildning m.m. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse. Dessutom kan vi behandla personnummer och hälsouppgifter, om det krävs enligt lag. Ändamålet med behandlingen är att etablera kundförhållandet och leverera den avtalade tjänsten.

BESÖKARE
Som besökare på ett FORCE Technology Sweden AB tjänsteställe blir du vid ankomst i receptionen registrerad med namn, arbetsplats, e-postadress och telefonnummer. Vissa tjänsteställen har videoövervakning. Denna insamling av personuppgifter sker av säkerhetsskäl. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

ARBETSSÖKANDE
Om du söker arbete hos FORCE Technology Sweden AB kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, födelsedatum, foto och övriga uppgifter som du bifogat din ansökan. Ändamålet med behandlingen är att bedöma och välja ut sökande. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN
Vid tillfällen när FORCE Technology Sweden AB erbjuder bokning av hotell och flyg, bilhyra och liknande, kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, födelsedatum, nationalitet m.m. som krävs för reservation. Ändamålet med behandlingen är att kunna genomföra den avtalade reservationen. Rättslig grund för detta är FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse.

2.2 Informationsplikt

När FORCE Technology Sweden AB samlar in och behandlar dina personuppgifter informerar vi dig om det. Sättet du informeras på beror på i vilket sammanhang vi samlar in och behandlar dina uppgifter, och du blir alltid som minimum informerad via en hänvisning till gällande personuppgiftspolicy.

2.3 Rättelse

FORCE Technology Sweden AB uppdaterar löpande dina personuppgifter om det kommer till vår kännedom att de har ändrats. Vi ber dig därför informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter. Du kan göra det direkt till din kontaktperson hos FORCE Technology Sweden AB eller via e-post till sepersondata@force.se.

2.4 Överföring inom EU/EES

FORCE Technology Sweden AB kan lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att leverera den avtalade tjänsten eller uppfylla eventuella myndighetskrav. Sådant utlämnande kan ske till koncernanknutna bolag, samarbetspartner eller relevanta myndigheter. Vid deltagande i evenemang, kurser och utbildning kan ditt namn och din anställningsplats även förkomma på deltagarlistan som delas ut till övriga deltagare och eventuella samarbetspartner för det aktuella evenemanget.

2.5 Överföring till tredje land

FORCE Technology Sweden AB kan lämna ut dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Det sker i samma omfång och på samma villkor som enligt avsnitt 2.4. FORCE Technology Sweden AB säkerställer att skyddsnivån är tillräcklig vid överföring till tredje land, jfr. artikel 45–49 i dataskyddsförordningen.

2.6 Lagring och radering

FORCE Technology Sweden AB lagrar dina personuppgifter under den tid som ändamålet kräver. Detta varierar beroende på uppgiftens art och är beskrivet i interna rutiner och riktlinjer, som säkerställer att inga personuppgifter lagras längre än det finns saklig grund för det. Tidsperioden fastställs utifrån en samlad bedömning av typ och mängd av personuppgifter, FORCE Technology Sweden AB:s berättigade intresse samt uppfyllelse av eventuella kund- eller lagkrav. Arbetsansökningar sparas i upp till ett år efter att tjänsten är tillsatt om du inte har gett samtycke till något annat.

3. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, dock med vissa undantag enligt lag. Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade enligt de regler som gäller. Du har dessutom rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss. Förfrågningar angående dina rättigheter kan göras till oss via e-post till sepersondata@force.se.

4. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du har lämnat. Vi kommer därefter att ta bort dina uppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen enligt en annan grund.

5. Rätt att klaga

Om du inte är nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att klaga hos:

Datainspektionen, Drottninggatan 29, 140 20 Stockholm, tel. 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Version 1.0

English version of FORCE Technology AB's Personal Data Policy

1. Data controller

As a leading technology service company, FORCE Technology Sweden AB offers a number of services within many areas and in this connection processes a large amount of personal data. In this Personal Data Policy, you can read how we process your personal data when you are a customer, participate in events, visit our website, or are in contact with us for other reasons.
FORCE Technology Sweden AB is the data controller for processing your personal data. Our legal information is the following:

FORCE Technology Sweden AB
Tallmätargatan 7
721 34 Västerås
Sweden

Tel.: +45 43 25 00 00 
e-mail: info@forcetechnology.se
VAT: SE556228040301

2. Processing of your personal data

2.1 Personal data and purpose

FORCE Technology Sweden AB only processes personal data for specific, professional purposes. The amount and nature of personal data will vary according to the individual purpose. Below, the primary purposes are stated:

WEBSITE
When you visit our website, we collect your IP address, information about your operating system, language setting, browser type, equipment type, actions on our websites, etc. The purpose of the processing is to be able to give you the best possible experience on the website. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest.

MARKETING AND NEWSLETTERS
If you receive newsletters or marketing, we process your name, place of employment, title, address, telephone numbers, email address, areas of interest, participation in events, and any visits to our website and other digital platforms. The processing takes place in order to be able to send targeted and relevant information based on your interests. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest.

EVENTS, NETWORK GROUPS, CLUBS, ETC.
Upon your registration and participation, FORCE Technology Sweden AB may process information about your name, place of employment, title, address, telephone number, email address, etc. The purpose of processing is to facilitate your participation. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest.

COURSES AND TRAINING
If you participate in courses or training programmes at FORCE Technology Sweden AB, we may process information about your name, place of employment, title, address, telephone number, email address, date of birth, photo, education, etc. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest. In addition, we may process civil registration (CPR) numbers and health details, if this is a statutory requirement. The purpose of processing is to facilitate your participation and, possibly, issue a certificate, etc., to you.

PRODUCTS AND SERVICES
In connection with bidding or purchasing products and services, we can process information about your name, address, telephone number, email address, date of birth, competences, education, etc. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest. In addition, we may process civil registration (CPR) numbers, if this is a statutory requirement. The purpose of processing is the establishment of the customer relationship and delivery of the agreed service.

VISITORS
When visiting a FORCE Technology Sweden AB site, on your arrival in reception you will be registered by name, place of employment, email address and telephone number, and some locations have video monitoring. This personal data is collected for security reasons. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest.

JOB APPLICANTS
If you are applying for a job at FORCE Technology Sweden AB, we may process information about your name, address, telephone, email address, date of birth, photo, education and other data that is included in your application. The purpose of the processing is to assess and select applicants. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest.

OTHER CONDITIONS
In cases where FORCE Technology Sweden AB offers booking hotels and flights, car rentals, etc., we may process information about your name, address, date of birth, nationality etc., which is required for making reservations. The purpose of this processing is to be able to make the agreed reservations. The legal basis for this is FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest. 

2.2 Information obligation

When FORCE Technology Sweden AB collects and processes your personal data, we will inform you of this. The method by which you are informed will depend on the context in which we collect and process your data, and in each case, as a minimum, you will be informed via a reference to this Personal Data Policy.

2.3 Rectification

FORCE Technology Sweden AB continuously updates your personal data, if we become aware that it has changed. We therefore ask you to inform us of any changes in your personal data. This may take place directly to your contact at FORCE Technology Sweden AB or by email to sepersondata@force.se.

2.4 Transfer within the EU/EEA

FORCE Technology Sweden AB may transfer your personal data if this is necessary in order to deliver the agreed service, or to fulfil any regulatory requirements. Any such transfer may be to consolidated companies, business partners or relevant authorities. When attending events, courses and training, your name and place of employment may also appear on the list of participants issued to the other participants and any business partners for the event in question.

2.5 Transfer to third countries

FORCE Technology Sweden AB may forward your personal data to recipients outside the EU/EEA. This may take place to the same extent and on the same basis as stated in section 2.4. FORCE Technology Sweden AB will ensure that there is an adequate level of protection when transferring to a third country, cf. articles 45-49 of the General Data Protection Regulation.

2.6 Storage and erasure 

FORCE Technology Sweden AB will retain your personal data for the period necessary for the purpose. This will vary according to the nature of the task, and is described in internal procedures and guidelines, which ensure that no personal data is saved for longer than is justified based on objective grounds for doing so.

The period of time is determined on the basis of an overall assessment of the type and amount of personal data, FORCE Technology Sweden AB’s legitimate interest, and the fulfilment of any customer or statutory requirements. 

Job applications are kept up to 1 year after the position is filled unless you give consent to otherwise. 

3. Your rights

You have the right to access the personal data that we process concerning you at any time, but with certain statutory exceptions. In certain cases, you also have the right to object to the data collection, and to the further processing of your personal data. You are also entitled to the rectification, erasure or blocking of your personal data, according to the rules in this respect. You also have the right to receive the personal data that you have given to us.
Requests regarding your rights may take place by email to sepersondata@force.se.

4. Withdrawal of consent
At any time, you may withdraw any consent that you may have given. We will then erase your data, unless we may continue to process it on other grounds.
5. Opportunity for appeal
If you disagree with how we process your personal data, you are entitled to appeal to the:
Datainspektionen, Drottninggatan 29, 140 20 Stockholm, tel. +47 08-657 61 00, e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se.
You can read more about your rights at www.datainspektionen.se.

Version 1.0

Cookies

Cookies hjälper oss med information om:

  1. antal besök
  2. hur vår hemsida används
  3. vilka sidor som tittas mest på
  4. hur länge användarna tittar på sidorna, osv.
Dessutom gör cookies, att hemsidan kommer ihåg dig, när du kommer tillbaka. På detta sätt webbsidor anpassas till dig utifrån de upplysningar du lämnat (t.ex. vid anmälan till olika arrangemang). Vi använder Sitecore CMS/DMS och Google Analytics till statistik. Du kan välja bort cookies från Google Analytics genom att använda detta verktyg i din browser (webbläsare): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil, som sparas i din dator, mobil, surfplatta m.fl. för att kunna känna igen din dator vid återbesök. Cookies är små textfiler och kan därför inte sprida virus eller spåra innehållet på din dator. Det enda de gör är att skicka anonyma upplysningar tillbaka till oss om t.ex. besökstidpunkt, -varaktighet osv.

Om du inte vill tillåta cookies

Om du inte vill tillåta användning av cookies på din dator, så kan du ändra inställningarna i din webbläsare, så att den minns det senare. Du kan också radera cookies som redan har sparats. Se anvisningar och lär dig mer om cookies på hemsidan www.minecookies.org.

Personuppgifter

Vi samlar inte in personuppgifter, utan att du själv har gett tillstånd till detta. Detta sker normalt vid anmälan till vårt nyhetsbrev.

Kontakt rörande personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de upplysningar som finns sparade om dig hos FORCE Technology, ska du meddela detta till e-postadress: info@forcetechnology.com eller ringa +45 43 26 70 00. 

Om det finns fel i registrerade data, eller om du har andra invändningar, kan du meddela detta till samma ställe. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och du kan invända mot en registrering med hänvisning till reglerna i Personuppgiftslagen.

Annonsnätverk

forcetechnology.com använder sig inte av reklamnätverk från 3:e part. Alla besöksdata insamlas och används därför uteslutande av FORCE Technology.