Etiske retningslinjer

Som sertifisert person anerkjenner jeg forskriftene for personlig integritet og profesjonell kompetanse i overensstemmelse med internasjonale prinsipper, som er nevnt i punktene nedenfor.

  1. Jeg skal gjennomføre mine inspeksjoner rettferdig overfor alle berørte, det gjelder overfor arbeidsgiver, medarbeidere, kunder og konkurrenter. Arbeid skal utføres i overensstemmelse med de idealer for personlig ære og integritet, se pkt. 2-8.
  2. Jeg skal utføre mitt arbeid på den mest profesjonelle måten, idet jeg samtidig skal beskytte liv, helse og sikkerhet hos mine kolleger og offentligheten.
  3. Jeg må under ingen omstendigheter utføre mitt arbeid under innflytelse av narkotika, alkohol, beroligende medisin osv.
  4. Jeg må kun utføre de målinger og den analyse, som jeg er kompetent til i kraft av min trening, erfaring og sertifisering.
  5. Jeg skal behandle forretningsinformasjon og/eller teknisk informasjon om ansatte, klienter eller kunder fortrolig og ikke avsløre slik informasjon uten deres uttrykkelige ønske.
  6. Jeg skal avstå fra å komme med urettmessige erklæringer eller utføre uetiske handlinger, som kan diskreditere sertifiseringsprogrammet.
  7. Jeg skal unngå interessekonflikter (upartiskhet) med arbeidsgivere eller klienter, og hvis slike konflikter skulle vise seg under utførelse av mitt arbeid, skal jeg straks informere de berørte personer om forholdene.
  8. Jeg skal vedlikeholde og forbedre min kompetanse, og skal kun utføre oppgaver som jeg gjennom trening eller erfaring er kvalifisert til. Jeg skal også være fult åpen overfor relevante begrensninger i mine kvalifikasjoner.

Jeg er kjent med at en overtredelse av et eller flere punkter i denne innstillingserklæring vil bety inndragelse (suspendering eller tilbaketrekning**) av alle mine sertifikater utstedt av Sertifiseringsorganet FORCE Technology Norway AS, i en periode på minimum 3 måneder. Alle alvorlige overtredelser (bevist urettmessige opplysninger) vil gi minst 6 måneders tilbaketrekning. Enhver avgjørelse er sertifiseringsorganet i FORCE Technology Norway AS sin suverene beslutning.

** En inndragelse av sertifikatet betyr at sertifikatet er ugyldig, og at der ikke kan utføres noen form for sertifisert prøvning eller avgi noen form for erklæring om sertifisering. En inndragelse kan foregå ved enten en suspendering eller en tilbaketrekning. Ved en suspendering kan sertifikatenes gyldighet revurderes. Sertifiseringsorganet kan suspendere sertifikater ved mistanke om mislighold, inntil saken er ferdigbehandlet. Etter saken er ferdig behandlet vil sertifikatet enten gjøres gyldig eller trekkes tilbake. Ved en tilbaketrekning kalles sertifikatet inn og ugyldiggjøres. Det vil fremgå av sertifikatet at det er gjort ugyldig.