I FORCE Academy mener man at fremtidens NDT-utdannelse i langt høyere grad er tilgjengelig, individualisert og digital. Samtidig er den basert på anerkjente læringsmetoder og pedagogikker, som gir eleven størst mulig og mest effektivt læringsutbytte.

Artikkelen er publisert i det danske magasin DSN SVEJSNING.

I FORCE Technology setter vi fokus på digitalisering av kursforretningen ved å introdusere FORCE Academy med ‘Centre of Excellence’ i Kristiansand. Hensikten er å samle og utvikle fremtidens digitale undervisning og på den måten møte våre kunders behov på en langt mer fleksibel og tilpasset måte. I første omgang betyr dette at våre NDT-kurs ved FORCE Academy vil bli digitalisert.

Vi ser at digitaliseringen har stor innflytelse på forbrukerens valg. Hastighet og personalisering er i stigende grad avgjørende parametere. Det betyr at flere bransjer og virksomheter i høyere grad er nødt til å tenke nytt i forhold til produkter, service og løsninger for å imøtekomme kundenes behov. Dette er også noe FORCE Academy ønsker å ivareta i digitaliseringsprosessen.

Begrensninger ved tradisjonelle NDT-kurs

Ser man på tradisjonelle NDT-utdannelser, er de ofte kjennetegnet ved å bestå av en eller flere dagers undervisning i et klasselokale med en større eller mindre gruppe elever og en instruktør.

Denne undervisningsformen krever at eleven er til stede på det aktuelle tidspunkt, da alt stoffet gjennomgås. Kurset vil dermed være tilpasset gruppen og kan derfor ofte omfatte kunnskap man enten innehar i forkant av kurset eller kunnskap som man ikke skal bruke. Dessuten vil undervisningsformen ofte begrense seg til tavleundervisning, gruppearbeid og/eller praktiske øvelser.

Kurset skal tilpasses kurseleven – ikke omvendt 

"Som i mange andre bransjer, opplever vi at våre kunder etterlyser mere fleksible løsninger slik at undervisningen i høyere grad kan tilpasses deres hverdag og behov. Og det er nettopp derfor vi har valgt å satse på digitalisering”, forteller Andreas Loland, Vice President i FORCE Academy.

En av fordelene ved digitale kurs, er at de i langt høyere grad tillater tilgjengelighet, fleksibilitet og individuell tilpasning for den enkelte kurselev. Noe som også vil bidra til økt læringsutbytte.

Andreas Loland fortsetter:” Ambisjonen er ikke bare å tilby større fleksibilitet. Vi skal også sikre bedre læring og større læringsutbytte for den enkelte elev, og det krever overveielser omkring blant annet pedagogikk, undervisningsmetoder og sammensetning.”.

Blended learning sikrer individuell og fleksibel læring

I FORCE Academy blir blended learning et bærende element for å sikre individuelle og fleksible løsninger for kurselevene. Blended learning betyr at man kombinerer forskjellige digitale undervisningsformer med tradisjonell klasseromsundervisning.

Dette gir en rekke fordeler for kurseleven, som kan få en langt mer fleksibel og individuell sammensatt kursløsning tilpasset sitt behov og preferanser.

I FORCE Technology har vi de siste to årene investert betydelige ressurser i å utvikle digital læring. Vi har arbeidet med rammer og pedagogikk, og vi har testet en rekke forskjellige digitale løsninger.

Vi har deretter utviklet en rekke e-læringskurser, undervisningsmoduler og demonstrasjonsvideoer, som er testet og kvalitetssikret internt og deretter utprøvd på kurselever. Dermed har vi oppnådd en unik kunnskap om hvordan vi kan etablere gode undervisningsformer for NDT-faget.

Den digitale læresirkel setter rammene for det enkelte kurs

Vi har etablert en helt ny ramme for vår digitale undervisningsform. Gjennom konseptet ” den digitale læresirkel”, er hvert enkelt kurs analysert i forhold til seks parametere for å finne den beste sammensetning av digital og fysisk undervisning for det enkelte kurs.

Digital learning circle
Den digitale læresirkel

Trinn 1: Pedagogikk:

FORCE Academy benytter en kombinasjon av erfarne pedagoger samt utdannelse og kompetansekrav til alle instruktørene. Struktur og rammer, presentasjonsformer og læremidler er satt opp av pedagoger for å sikre en god balanse og variert læring. Dette skal sikre det beste læringsutbytte for kurseleven. Kompetansekrav og utdannelse av alle instruktører skal sikre at de riktige virkemidler og verktøy benyttes av instruktørene innenfor de fastsatte rammer.

Trinn 2: Administrasjon:

FORCE Academy sikrer at kurset administreres og gjennomføres i et godt læringsmiljø. Gjennom våre digitale administrasjonssystemer, digitale klasserom og løpende dialog med våre instruktører følges kurseleven gjennom hele utdannelsesforløpet.

Trinn 3: Blended learning:

FORCE Academy er oppdatert i forhold til den nyeste teknologi og løsninger, noe som medfører at vi kan velge riktige læremidler og riktig balanse mellom digitale løsninger og klasseromsundervisning.

Trinn 4: Digital eksamen:

FORCE Academy avholder eksamener digitalt. Når et kurs avsluttes med en eksamen vurderes det hvilken form eksamen skal ha for å fungere optimalt innenfor de rammer som er gitt i normative krav i sertifiseringsordningen. Når kurseleven har avlagt sin eksamen vil resultatet i enkelte eksamensdeler bli bedømt automatisk i vårt eksamenssystem. Andre eksamensdeler rettes av eksterne eksaminatorer. Sertifiseringsleder sensurerer resultatet i alle eksamensdeler som en ekstra sikkerhet.

Trinn 5: Digital dokumentasjon:

FORCE Academy utsteder digitale kursbeviser, kursmateriell og sertifikater. Det betyr at kurseleven aldri skal forholde seg til papirdokumentasjon. På hvert enkelt kurs vurderes behovet for utsendelser og dokumentasjon. Våre systemer sikrer dessuten at denne dokumentasjon vedlikeholdes og oppdateres etter behov.

Trinn 6: Faglig oppdatering:

FORCE Academy vil i løpet av kort tid etablere faglige klubber for alle våre kurs. Her vil våre elever motta faglige tips og oppdateringer, og blant annet vil det være løpende tilbud om gratis kursmoduler. Med dette sikrer vi at alle våre kurselever har den beste utdannelse og oppdatering av deres kompetanse.

Hvordan sammensettes NDT-utdannelsen i praksis?

Fra januar 2021 tilbyr vi et helt nytt konsept for vår NDT-utdannelse, hvor hver enkelt metode blir analysert i forhold til den digitale læresirkel. Det betyr at enkelte kurs blir 100% digitale, mens andre vil bestå av 30% digital undervisning og 70% klasseromsundervisning.

I praksis vil alle våre NDT-kurs starte med en digital modul på 1-3 dager, og deretter klasseromsundervisning i 1-8 dager. Kurseleven får tilsendt tilgang til den digitale modulen ca. 14 dager før kursstart, og vil dermed ha mulighet til økt læringsutbytte gjennom å tilegne seg fagkunnskap før kursstart, og dermed få tid til repetisjon og fordypning. Ved oppstart av kurset starter en instruktørstyrt digital modul, hvor kurseleven benytter e-læring, videoforelesning, e-bøker og andre relevante læremidler. Gjennom helgen har eleven noen dager til selvstudie før klasseromsundervisningen starter mandag morgen med oppgavebasert undervisning og 1:1 undervisningsstøtte til hver enkelt elev, samt praktisk trening i den aktuelle NDT-metode.

Med denne sammensetning sikrer vi at kurseleven oppnår et bedre læringsutbytte og en mer fleksibel løsning. Kurseleven har mulighet for å gjennomgå teorien i sitt eget tempo, fordype seg i enkelte tema og repetere emnet etter behov. Kurseleven har under kurset løpende adgang til instruktøren for personlig veiledning. Det sikrer den enkelte elev en bedre faglig utvikling og en bedre forståelse for faget.

I klasseromsundervisningen vil demonstrasjonsvideoer og personlig oppfølgning fra instruktøren sikre mindre dødtid og bedre læring.

Lever det opp til kundenes forventninger?

Da vi startet den digitale utviklingen høsten 2018 var vi fokusert på å utdanne våre kurselever til å bli bedre inspektører. Som i mange forandringsprosesser var enkelte kunder skeptiske, mens andre av våre kunder hadde fokus på besparelse. Men felles for dem alle var et genuint ønske om en løsning som ville styrke inspektørenes faglige kompetanse.

I ettertid, hvor vi gjennom et grundig analysearbeid har landet på løsningen med blended learning, har vi kun hatt positive tilbakemeldinger fra våre kunder. Det siste halvåret har vi grunnet Corona-krisen ytterligere fått bekreftet vår visjon om at fremtiden er digital for alle våre kurs. Og viktigst av alt, at det fungerer.

Andreas Loland avslutter:

”Den løpende dialog med våre kunder omkring deres behov har vært helt avgjørende for at vi kan sammensette fremtidens undervisning. Og vi mener helt avgjort, at fremtidens NDT-utdannelse er digital, fordi det i større grad er tilpasset kundens behov - både i forhold til tilgjengelighet, individualisering og digital adgang.”