Blended Learning har de siste årene blitt et viktig begrep innen utdannelse og læring. Dette med god grunn, da man gjennom denne metodikken prøver å trekke ut fordelene ved e-læring.

FORCE Academy tok i bruk Blended Learning i forbindelse med digitaliseringsprosessen som startet for noen år siden. For at man skal få ønsket effekt av metoden, har man satt noen rammer og retningslinjer for gjennomføringen. Dette er ikke en statisk prosess, men en dynamisk prosess som er i stadig utvikling og tilpasning basert på de erfaringer man gjør, ny viten innenfor området og de tilbakemeldinger man får fra kursdeltakere og -bestillere rundt opplevelsen og læringsutbyttet.

I denne artikkelen ønsker jeg å utdype noen av de vurderingene som er lagt til grunn for de valg og prioriteringer som er gjort hos FORCE Academy. Det er en fordel at kursdeltakere, kursbestillere og FORCE Academy i størst mulig grad har en felles forståelse av metodikken og de rammer som vi som akademi har satt. Det vil bidra til at man i enda større grad kan dra nytte av de mulighetene som ligger her, og derigjennom øke læringsutbyttet og kompetansen, og til slutt statusen i faget.

Metodikken Blended Learning inneholder andre elementer enn tradisjonell klasseromsundervisning og fordrer derfor at man som kursdeltaker endrer sin arbeidsmetodikk og hvordan man tidligere tradisjonelt har tilegnet seg kunnskap. Dette kommer jeg tilbake til senere. La oss, til å begynne med, se på hva Blended Learning er.

Hva er Blended Learning?

Det korte svaret er at Blended Learning, er en tilnærming til utdanning som kombinerer nettbasert undervisningsmateriell og muligheter for interaksjon på nettet, med tradisjonelle, stedsbaserte klasseromsmetoder.

Blended Learning består overordnet av en kombinasjon mellom tradisjonell klasseromsundervisning, online material og videoundervisning samt strukturert selvstudie der kursdeltakeren tar utgangspunkt i det materiale som er gjort tilgjengelig online. Gjennom å kombinere og blande disse læringsarenaer sammen prøver man å hente ut de positive effektene og mulighetene som ligger i de ulike plattformene. Dette gjøres for å i størst mulig grad kunne legge til rette for økt læring innenfor de rammer som man har.

De siste årene har en rekke lærere, forskere og teoretikere samlet inn informasjon om hvordan barn og ungdom lærer. Deres studier har konkludert med at læring i hovedsak består av tre hovedkomponenter: Innlæring, overføring og gjenhenting. Den mest effektive måten å lære på, er å organisere læringen i korte økter med hyppige pauser og repetisjoner. Forsøk innenfor læringspsykologien, har vist at læring fordelt i små bolker over lang tid, er mer effektivt enn intensivert læring i et kortere tidsrom (Baddeley 1990). En læringsøkt bør derfor organiseres etter FAER prinsippet (Forarbeid, Arbeid, Etterarbeid og repetisjon). Viktigheten av jevnlig repetisjon, for ikke å glemme kunnskap, var også noe som psykologen Herman Ebbinghaus konkluderte med, i forbindelse med sine eksperimentelle studier av hukommelsen, i slutten av 1800-tallet. Dette kommer også tydelig frem i «the forgetting curve», som oppsummerer disse studiene.

forgetting curve
https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve

FORCE Academy har sett at man i større grad kan legge til rette for økt læringsutbytte gjennom bruk av Blended Learning. Dette vurderes ut fra de økte muligheter for variasjon og tilgang til kursmateriell som finnes. Samtidig ser man at Blended Learning også gir større muligheter for fleksibilitet og individuell tilpasning. Gjennom de rammer man setter for undervisningen og hvordan man vektlegger de ulike verktøy man har til disposisjon, kan man dra nytte av ulike effekter og legge til rette for kursdeltakerne avhengig av hvilke behov de har. Uten å inn på dette nå finnes det i hovedsak 6 modeller for Blended Learning (Tobin 2022). I disse modellene kombinerer og vektlegger en de ulike læringsmodalitetene forskjellig. (En oversikt over ulike læringsmodaliteter vises i illustrasjonen nedenfor.)

læringsmodaliteter
En oversikt over ulike læringsmodaliteter

FORCE Academy benytter i dag i hovedsak den modellen som kalles «flipped learning». Det betyr at undervisningen i stor grad er styrt av en instruktør, selv om man gjennom denne undervisningen har større fleksibilitet og muligheter for individuell tilpasning enn en tradisjonell undervisning. I modellen bruker vi elementer fra alle de ulike læringsmodalitetene og har et bevisst forhold til hvordan vi varierer bruken av dem. Hvilken av dem som vektlegges mest varierer fra kurs til kurs, og avhenger av hvilke rammer som er satt for kurset i standarder og hva vi mener vil gi det beste læringsutbytte ut ifra de kunnskaper og ferdigheter som kursdeltakerne skal sitte igjen med etter kurset.

gruppearbeid

Hva er fordelene med blended learing?

Det finnes flere fordeler ved Blended Learning. Noen av de fordelene som FORCE Academy ser med Blended Learning og som er utgangspunktet for at vi ønsker å bruke det er at det gir mulighet for:

  • i større grad differensiere undervisning og tilpasse den til den enkeltes behov og tempo
  • større fleksibilitet og økt tilgang til læringsmateriell
  • større utvalg og variasjon i læringsmateriellet 
  • økt interaksjon og samhandling
  • redusere kostnader og miljøbelastninger
  • fremtidens form for læring

Differensiering og individuell tilpasning

En av fordelene ved å bruke Blended Learning er at man har digitalt materiell å kunne støtte undervisningen på. Dette gir mulighet til å forbedre undervisningsopplevelsen gjennom å variere presentasjon av stoffet og de metoder og verktøy man tar i bruk for å tilegne seg dette. Digitalt kursmateriell gir dessuten den enkelte mulighet i større grad til å kunne arbeide i sitt eget tempo, og repetere videoer flere ganger uten at dette går ut over tiden til de andre på kurset. Det bidrar til at den enkelte kursdeltaker i større grad kan konsentrere seg om, samt fordype seg i de områder den trenger for å tette sine kunnskapshull. Utover dette gir e-læring mulighet til selv å velge hvor og når en ønsker å tilegne seg kunnskapen.

Større fleksibilitet og økt tilgang til læringsmateriell

Ettersom kursmateriell er tilgjengelig i forkant av kurs, gir det kursdeltakeren mulighet til å kunne forberede seg i god tid før kursoppstart. Det gjør at man kan forberede seg gjennom å se videoer flere ganger og løse oppgaver, og derigjennom få bedre utnyttelse av til de digitale samlingene på Teams under kurset. Gjennom å møte godt forberedt på kurs har man har man blant annet et bedre grunnlag for å aktivt kunne delta i de faglige diskusjoner og drøfte aktuelle problemstillinger. Som beskrevet tidligere, viser forskning dessuten at man husker bedre gjennom jevnlig repetisjon over tid enn gjennom intensiv pugging. Den sosialiseringen og samhandlingen man får gjennom å møtes ansikt til ansikt vil være nødvendig for å oppnå enkelte ferdigheter og vil aldri kunne erstattes helt gjennom ren e-læringen. Det er derfor viktig å vektlegge og mikse sammen de modaliteter og former som passer best ut ifra det stoffet man skal lære og de mål man har for kursgjennomføringen. Eksempelvis vil tilegnelse av fagstoff fungere godt som e-læring, mens tolking, vurdering og praktisk bruk av fagstoff vil egne seg bedre som synkron undervisning. Gjennom Blended Learning vil man med andre ord kunne dra nytte av den fleksibiliteten og individuelle tilpasningen som de digitale verktøy tilbyr, og samtidig redusere de negative effektene man får gjennom kun å bruke e-læring.

Større utvalg av læringsmateriell

Gjennom bruk av e-læring åpnes døren for å ta i bruk flere læringsverktøy og -arenaer. Dette gir større mulighet for å variere tilnærmingen til fagstoffet for å skape variasjon og økt konsentrasjon. Det vil i tillegg gi kursdeltakeren større valgmuligheter til å kunne velge og kombinere materiell og ressurser og å finne de verktøyene som passer best i forhold til den læringsstrategi man har. Blended Learning er en undervisningsform, som oppmuntrer kursdeltakeren til å ta større ansvar for egen læring. Det økte ansvar vil forhåpentligvis også bidra til å gi en større forståelse for egen læringsprosess, og en bedre innsikt i hvordan en selv lærer.

Økt interaksjon og samhandling

Blended Learning har stort fokus på interaksjon og samhandling. Online undervisning er mer effektivt når kursdeltakeren samarbeider, enn når de arbeider individuelt. Det finnes flere forskjellige måter, som man kan samarbeide på online. Det kan eksempelvis være gjennom synkron kommunikasjon, (eks. chat eller online-møter), eller asynkron kommunikasjon, (eks. diskusjonsforum), nettbaserte diskusjoner eller gruppeoppgaver med innleveringer. Onlineinteraksjoner anses ofte som relativt anonyme. Det gjør terskelen lavere å delta for de av kursdeltakerne som er mer sjenerte.

Reduserer kostnader og miljøbelastninger

Blended Learning vil gjennom økt digitalisering redusere omkostningene forbundet med reiseopphold og overnatting. Blended Learning ses også som et mer miljøvennlig alternativ da det i tillegg til å spare miljøet for de miljøaspekter som er forbundet med reiseopphold i tillegg reduserer forbruket av papir/kursmateriell.

Fremtidens form for læring

De fleste som vokser opp i vesten i dag vokser opp med teknologi og digitale verktøy. Det har i høy grad forandret måten vi kommuniserer og tilegner oss kunnskap på. Det gjelder spesielt for millennias og personer fra Generasjon Z (1995-2010), som daglig kommuniserer på sosiale medier. Bruken av Blended Learning som undervisningsmetode vil derfor trolig treffe disse generasjoner bedre enn den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Veksten av nettbaserte påmeldinger i USA har økt for fjortende året på rad. Samtidig har antallet studenter som utelukkende tar ansikt-til-ansikt-kurs på universitet sunket (Seaman, Allen, & Seaman, 2018). I 2016 var det over 6 millioner studenter i USA som meldte seg på minst ett nettkurs (Lederman, 2018), og andelen studenter som var påmeldt på minst ett nettkurs har steget til over 30 % (McGraw, 2021).

Hva kan du som kursdeltaker gjøre for å dra nytte av fordelene ved Blended Learning?

70-20-10-modellen er et rammeverk som beskriver måten vi lærer på. Modellen bygger på at den største delen av læring ikke skjer under kurs, men i den uformelle erfaringen som opparbeides der en er i sitt daglige arbeid og deretter det vi lærer gjennom relasjoner, nettverk og de tilbakemeldinger vi får. Denne modellen viser at den minste andelen av læring kommer fra formelle kurs. (Stander, 2022) Selv om det kun er en modell, gir den oss likevel innsikt som forteller oss hvilke områder vi bør ha fokus på og vektlegge for å sikre læring i våre bedrifter.

E-lærings model
70:20:10 - modellen viser i grove trekk hvordan vi lærer

Selv om læringsandelen ved formelle kurs kun gir et lite bidrag til læring, betyr det ikke at det er en uvesentlig del. Kurs er og vil være en vesentlig del av læringen. Dette da det legger et riktig fundament gjennom grunnleggende forståelser for hvordan faget fungerer og hvordan det skal benyttes innenfor de rammer som standarder eller andre normer setter. Det som denne modellen derimot tydeliggjør, er at man som bedrift skal være forsiktig med å lene seg på et kurs som den eneste formen for læring. Som bedrift bør man legge en plan på hvordan man ønsker at den uformelle læringen skal foregå i bedriften. Det kan man eksempelvis gjøre gjennom å bevisst velge hvem som jobber sammen, rotasjon av arbeidsoppgaver og hyppige tilbakemeldinger fra ledere på hvordan oppgaver blir utført. Læringen i relasjoner viser viktigheten av en leder/Nivå 3 sin mentorordning og oppfølging av den enkelte ute i felt. Lederen vil gjennom individuell oppfølging, veiledning og modellering bidra til viktig læring og arbeidskultur i bedriften og god praksis i faget.

Ovenfor er de ulike mulighetene til økt læring som ligger i Blended Learning gjennomgått. Noen av fordelene som beskrives er økt tilgang til og større variasjon i læremateriell, samt at man har mulighet for økt fleksibilitet og å repetere og oppfriske kunnskapen. Samtidig som Blended Learning gir økte muligheter må man slå fast at de økte mulighetene også gir økt ansvar hos den enkelte. Det kreves en innsats og et engasjement for at man skal øke læringsutbyttet og dra full nytte av mulighetene. Både gjennom at man må ta større ansvar for egen læring, egne behov, læringsstrategier og forventninger, samt at man må engasjere seg i undervisningen og ikke benytte den økte fleksibiliteten til å ta lettere på kurset.

FORCE Academy ønsker å legge til rette for god og varig læring og kompetanseheving.

Vi har derfor lagt noen rammer for kursgjennomføringen som jeg kort skal beskrive. Vi ønsker samtidig å gi dere som kursdeltakere og kursbestillere noen anbefalinger slik at dere skal få en best mulig læring og opplevelse av kurset, og mest mulig igjen for de penger dere legger i utdannelse og trening.

For at man som kursdeltaker skal sitte igjen med mest mulig kunnskap anbefaler vi at man i god tid før kursstart logger seg inn i vår læringsplattform - Plan2learn - og ser igjennom videoer og løser oppgaver, og at man deretter jevnlig repeterer fagstoffet inn mot kursstart. Vi har derfor lagt til rette for at man får tilgang til kursmateriellet med en gang man melder seg på kurset. Vi anbefaler dessuten at leder støtter og veileder faglig i denne prosessen gjennom at man får mikse fagstoff og teori sammen med praktisk opplæring og veiledning i det daglige arbeidet.

FORCE Academy har utviklet en modell som vil hjelpe og støtte bedrifter i arbeidet med å legge gode rammer for læring og kompetanseheving. Vi ønsker å bistå bedrifter med å legge til rette for opplæring som noe mer enn et kurs. Gjennom å se på hele opplæringen i det ønskede faget og sette gode rammer for dette gjennom å legge en plan både for kursing, internopplæring og ønskede kompetansemål etter ferdig opplæring, tror vi at man vil få et større utbytte og læringseffekt. Det betyr for eksempel at man bruker kurs og opplæring som et fundament for læringen istedenfor å se på det som selve læringen. I utdanningsplaner for ansatte må man med andre ord sette rammene for opplæringen. I tillegg til et kurs trenger man å synliggjøre, planlegge og sette av tid til intern opplæring og mentoring i egent bedrift, og beslutte hvilken prioritet og rekkefølge dette skal ha i utdanningsforløpet.

Som akademi anbefaler vi at man som bedrift melder seg tidlig på kurs, slik at kursdeltakeren på et tidlig stadium av utdanningsforløpet får tilgang til opplæringsvideoer og kursmateriell. Da får kursdeltakeren mulighet til å sette seg inn i fagstoffet og forberede seg, slik at man har et faglig fundament ved kursstart. Dersom man som bedrift dessuten har lagt en overordnet plan for opplæring, vil man samtidig kunne legge til rette for praktisk erfaring og rådgiving internt i denne prosessen. Dette vil i større grad ruste den ansatte til å møte og løse problemstillinger i faget på en korrekt måte.

Læring

FORCE Academy har nylig utviklet et nytt produkt inn mot NDT-utdannelsen – NDT Refresh.

Dette produktet vil utvide opplæringsbegrepet innen NDT ytterligere. Gjennom produktet ønsker man å gjøre læringsmateriell, e-læring og andre ressurser mer tilgjengelig for kontinuerlig fagpåfyll og oppdatering under sertifikatperioden. Gjennom denne plattform og de rammer som er satt her ønsker man å legge et grunnlag for anbefalt praksis i faget, samtidig som man tilrettelegger verktøy og ressurser for å gjøre arbeidsoppgaver og -hverdag enklere for bedriftenes nivå 3-ansvarlige. Hensikten med NDT Refresh er med andre ord å gi NDT-bransjen en verktøykasse og et grunnlag for faglig vedlikehold og utvikling underveis i sertifikatperioden, samtidig som man gir bedriften mulighet til å redusere risiko gjennom å overvåke prestasjoner og tilpasse opplæring utfra det man avdekker i forbindelse med dette.

Jeg tror at kontinuerlig faglige oppdateringer sammen med mentoring vil være med å bidra til å gi det riktige grunnlaget for å øke læringsutbyttet og heve kompetansen i de ulike fagområder. Jeg mener dessuten at dette gir en bedre forståelse av fremtidens læring og opplæring, enn det tradisjonelle synet på kurs som selve opplæringen. Fremtidens utfordringer fordrer fleksible og effektive verktøy. Jeg mener at de muligheter som ligger i Blended Learning sammen med en intern opplæringsstrategi legger et godt grunnlag for dette.

Litteratur:

Ausbel,D.P, m.fl: Educational Psychology. A Cognitive View. N.Y. 1978. 2nd.ed.

Baddeley, A.D. Human Memory: Theory and Practice. Hove 1990, LEA Publishers

Burns, M., (2021) eLearning Has Improved In The Last 7 Years.... eLearning Industry. https://elearningindustry.com/online-learning-has-improved-in-last-7-years

Tobin S., (2022) What are the 6 Blended Learning Models?. LearnUpon. https://www.learnupon.com/blog/what-are-the-6-blended-learning-models/

Stander I., (2022) 70-20-10-modellen – Prinsipper, fallgruver og løsninger. Storyboard. https://storyboard.no/flytsonen/70-20-10-modellen-prinsipper-fallgruver-og-losninger/

Wikipedia (2018) - https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve