Sertifiseringsveiledning for Strålevernpersonell

Normativt dokument: DSA-hefte Nummer 1:2019

For å oppnå en sertifisering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltakelse i et kvalifiserende treningskurs godkjent av sertifiseringsavdelingen. Kurset skal ha en lengde på 35 timer tilsvarende 4,5 dagers varighet. Ved re-sertifisering kreves deltakelse på 14-timerskurs tisvarende 2 dager.
 • Akseptere og underskrive kodeks for etiske retningslinjer

Sertifisering og re-sertifisering gjennomføres etter følgende prinsipper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en sertifisering (standard, område og nivå) hos sekreteriatet.
 2. Sekreteriatet undersøker/reserverer plass til eksaminasjon.
 3. Kunden/kandidaten mottar
  – Ordrebekreftelse
  – Anmodning om dokumentasjon på utdannelse (kopier av kurs/ eksamensbeviser, diplomer,sertifikater etc.)
  – Søknadsskjema
 4. Sertifikat kan kun utstedes, når standardens utdannelses-/erfaringskrav er oppfylt.
 5. Kandidaten deltar i den påkrevde opplæring hos en godkjent kursleverandør.
 6. Før eksamen leveres et kandidatnummer ut. til kandidaten som skal brukes på eksamensbesvarelser.
 7. Kandidatnummer skal behandles fortrolig, og skal sikre en upartisk bedømming.
 8. Eksamen avholdes over en halv dag og består typisk av 2 delprøver, de generelle oppgaver og de spesifikke oppgaver. Se også Kandidatens plikter under eksamineringen.
 9. Eksamensoppgavene rettes av en eksaminator .
 10. Sertifikat skrives ut når eksamen er bestått.
 11. Hvis eksamen ikke bestås, er det mulig å gå opp til omprøve i den ikke-bestått del, i alt 3 ganger innen for 2 år fra første eksamensdato.

Anke og klage

Hvis kandidaten eller virksomheten er utilfreds med sertifiseringsavdelingens avgjørelse eller ytelse kan man fremsende en skriftlig anke/klage.

Søknadsskjema til sertifisering

Søknadsskjema til sertifisering kan lastets ned nedenfor.

Søknaddskjemaene kan fylles ut online, men skal skrives ut, signeres og sendes på e-post eller post til sertifiseringsavdelingen.