Sertifiseringsveiledning; sveising og lodding i henhold til EN ISO 9606-1/-2/-3/-4/-5, EN ISO 14732 og EN ISO 13585

Bakgrunn og områder

Sveiseren/lodderens faglige kvalifikasjoner er av avgjørende betydning for arbeidets kvalitet. For å kunne utføre kvalitetsarbeid bør personellet være sertifisert for plate eller rør sveising/lodding i et eller flere av følgende materialer og/eller kombinasjoner av disse:

 • Stål
 • Rustfritt stål
 • Aluminium
 • Kobber
 • Nikkel
 • Titan

og med en eller flere av metoderne:

 • Sveising med dekkede elektroder (111/SMAW)
 • MIG/MAG sveising (131,135/GMAW)
 • Rørtrådsveising (138,136,114/FCAW)
 • TIG Sveising (141, 142, 143, 145 /GTAW)
 • Gass sveising/Lodding (311/OFW/912)
 • Pulverbuesveising (12/SAW)
 • Plasmasveising (15/PAW)

Når sveiseren/lodderen innehar de nødvendige kunnskaper og ferdigheter, kan han/hun innstilles til    eksamen (sveiseprøve/loddeprøve) som avsluttes med utstedelse av et godkjenningbevis/sertifikat.

Eksaminering av de praktiske ferdigheter og teoretiske fagkunnskaper foretas av FORCE Technology Norway AS som er akkreditert av Norsk akkreditering som sertifiseringsorgan for godkjenning av personer som utfører permanent sammenføyning (sveising eller lodding).

Alle våre eksaminatorer er utdannet iht. internasjonale standarder og normer som sikrer at de utstedte akkrediterte sertifikater møter nasjonale og internasjonele krav.

r eksamen

Når en person innehar de nødvendige ferdigheter og føler seg konfortabel med oppgaven,  kan han/hun gå direkte til prøveavleggelse/eksaminasjon.

I andre tilfeller må personen gjennomgå nødvendig utdannelse og trening før en eksamen kan avlegges. Slik kvalifisering kan foregå enten ved skoler, kurssentere eller i regi av private og offentlige bedrifter.

Påmelding til eksamen

Følgende skal avtales med skolen, kurssenteret eller virksomheten før eksamen kan planlegges:

 1. Omfanget av sertifiseringen, samt metode for fornyelse/forlengelse av sveise/lodde sertifikatets gyldighetsperiode
 2. Standard som skal komme til anvendelse
 3. Kandidatens språk ved kvalifisering
 4. Tid og sted for prøve avleggelse
 5. Antall kandidater til prøving, herunder navn, adresse og fødselsdato/år
 6. Kandidatene må fremlegge gyldig identifikasjon
 7. Sveisemetode (r)
 8. Grunnmateriale og tilsettmateriale
 9. Prøvestykkets form og dimensjon
 10. Sveiseposisjon(er)
 11. Sveiseprosedyre/loddeprosedyre spesifikasjon (WPS/BPS)
 12. Spesielle hensyn (som f. eks nedsatt funksjonsevne, dysleksi, språkvansker etc.)
 13. Hver enkelt kandidat plikter å signere for å ha lest og akseptert vilkårene i søknad om sertifisering. Dette gjøres direkte på søknadsskjemaet, og omfatter følgende

Som FORCE Technology Norway AS’ sertifisert person samtykker jeg i å:

 • Overholde standardens regler for bruk av sertifikater, og bare henvise til sertifisering innenfor sertifikatets gyldighetsområde
 • Ikke anvende sertifikatet på en måte som setter FORCE Technology Norway AS i et dårlig lys
 • Være inneforstått med at jeg ikke lenger er FORCE Technology Norway AS sertifisert person når sertifikatet er suspendert, tilbaketrukket eller utløpt
 • Være inneforstått med at sertifikatet er FORCE Technology Norway AS sin eiendom, og at jeg aksepterer å returnere ugyldige sertifikater på anmodning fra sertifiseringsorganet (FORCE Technology Norway AS)
 • Være inneforstått med at ved misslighold eller uetisk utøvelse av faget vil sertifikatet kunne bli suspendert, og at jeg kan risikere å bli idømt karantenetid og erstatningsansvar

Avleggelse av prøve

Eksamineringen kan foregå i skoler, kurssenter, i en virksomhet eller annet egnet lokale under forutsetning at betingelsene for et vellyket resultat oppfylles:

 • At lokalene er godt belyst og fri for trekk fra åpne porter/døre/vinduer
 • At sveise/loddeutstyr, verneutstyr, slipeverktøy er i orden og kalibrert
 • At jigger og fiksturer for montering av prøveemnet er formålstjenelig og tilgjengelig
 • At skjerming og avsug fungerer normalt
 • At elektriske installasjoner er i orden og sikret mot elektrisk støt

Teoretisk prøve

Dersom det er ønskelig eller et krav fra virksomheten eller tilleggs spesifikasjoner kan der arrangeres en prøving av de teoretiske fagkunnskaper.

Fagkunnskaps prøven er todelt og skal innbefatte:

 • sammenføyningsmetoden kandidaten avlegger prøven med
 • materialkunnskaper relatert til materialtypen prøveemnet består av

Praktisk prøve

Innenfor den fastsatte WPS/BPS utfører kandidaten den eller de nødvendige praktiske prøver.

Etter prøven(e) er utført vil disse bli vurdert gjennom prøving av en godkjent prøvingsinstans. Prøven(e) skal tilfredsstille godkjenningsstandardens normative referanser for slike prøvinger. Prøvingen kan inbefatte:

 • Visuell inspeksjon
 • Radiografi prøving
 • Ultralyd prøving
 • Bøyeprøving
 • Bruddprøving
 • Makroprøving

Eksaminatoren har anledning til å stanse prøvingen dersom ikke betingelsene for et vellykket resultat er tilstede, eller at kandidaten ikke har de nødvendige ferdigheter som kreves.

Utstedelse av sertifikat

Dersom resultatene av prøvingen tilfredsstiller godkjenningsstandardens krav skal der utstedes et akkreditert godkjenningsbevis/sertifikat etter normen EN ISO 9606/EN ISO 14732/EN ISO 13585

Anke/Klageveiledning

Dersom kandidaten eller virksomheten ikke er tilfreds med sertifiseringsorganets avgjørelse eller ytelse kan der fremsettes en skriftlig anke/klage til FORCE Technology Norway AS. Anken eller klagen må insendes snarest og senest innen 6 uker etter at beslutningen er kjentgjort for kandidaten.