Vi deltager aktivt i standardiseringsarbejdet for standarderne EN/IEC 61010-1 og ligger dermed inde med viden om standarderne, deres indhold og kommende ændringer. Det betyder, at vi kan give vores kunder en optimal og ajourført vejledning, der er rettet specifikt mod deres produkter.

Sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU gælder også for elektrisk test- og måleudstyr. I direktivets liste over harmoniserede standarder kan EN/IEC 61010-1 anvendes til at vise overensstemmelse med sikkerhedskravene i direktivet.

FORCE Technology deltager aktivt i standardiseringsarbejdet for standarden EN/IEC 61010-1 ”Sikkerhedskrav til elektriske måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav”. Derved har vi adgang til dokumentationen, der ligger til grund for standarden, samt indflydelse på den fremtidig udvikling af standarden.

Omfanget og opgaverne for TC 66-komiteen

Standarden IEC 61010-1 og tilførende understandarder udarbejdes af IEC’s (International Electrotechnical Commission) tekniske komite, TC 66. Komiteen har til opgave at udarbejde standarder for test- og måleudstyr, industrielt proceskontroludstyr og laboratorieudstyr, hvor end de anvendes.

TC 66 består af 2 arbejdsgrupper, WG1 og WG2, samt 7 vedligeholdelsesteams:

  • WG1 udarbejder standarden IEC 61010-1, hvor de generelle sikkerhedskrav for udstyr under TC66’s område er
  • WG2 udarbejder Del 2-standarder med de specielle sikkerhedskrav, der er til måle- og testudstyr
  • Vedligeholdelsesteamene (MT10, MT13, MT14, MT15, MT16, MT17 og MT18) har til opgave at vedligeholde og opdaterer understandarder for specifikt udstyr hørende under TC66’s område.

Vigtig viden om kommende ændringer i standarden

Eftersom FORCE Technology er et DANAK-akkrediteret testhus til at udføre tests og verifikationer iht. EN/IEC 61010-1, er det vigtigt, at vi opretholder den faglig kompetence samt har viden om kommende ændringer af standarden. Der foretages løbende opdateringer af standarderne som følge af den teknologiske udvikling såsom nye komponenter, materialer og fremstillingsprocesser.

Med denne viden om standarderne har FORCE Technology således mulighed for at rådgive vores kunder om, hvilke udgaver af standarden, der kan/skal anvendes til test af deres produkt. Dette kan være, at den gældende standard bliver ændret i løbet af produktets levetid, og derfor skal gentestes, når den opdaterede udgave af standarden træder i kraft.

Del af et internationalt, fagligt netværk

Vores deltagelse i standardiseringsarbejdet betyder endvidere, at vi har adgang til et stærkt, fagligt netværk af internationale eksperter, vi kan kontakte, hvis der opstår tvivl om fortolkninger af standardens krav og gøre opmærksom på uklarheder i standarden, som skal tydeliggøres.

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes en national komité, deltager FORCE Technology på e-mail-niveau, hvilket giver os adgang til TC 66’s arbejdsdokumenter dvs. forslag til ændringer/tilføjelser til eksisterende standarder, kommenterer på draft-standarderne, komme med forslag til ændringer. Dette sker i samråd med Dansk Standard, som – i kraft af sin rolle som National Standards Body for Danmark – videreformidler kommentarer, ændringsforslag og stemmer til TC 66.

Mere info

For yderligere information om standarden EN/IEC 61010-1 og standardiseringskomitéen TC 66, kontakt senior specialist Poul Østergaard Madsen, tlf. 43 25 12 79.