Power-to-X er afgørende for grøn omstilling af energiforsyningen. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Markedet for Power-to-X er præget af umodne, usikre og investeringstunge teknologier. For at Power-to-X bliver et både bæredygtigt og omkostningseffektivt alternativ til eksisterende energikilder, er der behov for at kunne opskalere den nuværende elektrolyseteknologi. Desuden skal anlæggene også kunne omdanne grøn el fra vind og sol til e-fuels og e-kemikalier som metan, metanol og ammoniak udover brint

Det stiller derfor store krav til de virksomheder, som skal levere materialer, udstyr og test til Power-to-X teknologien, for vi kender ikke nødvendigvis de krav, materialer og udstyr skal kunne leve op til. Alle leverandører til branchen fra iværksættere til SMV´er og de store og eksisterende aktører i energisektoren kan drage nytte af vores uvildige viden og kompetencer, der dækker hele forsyningskæden. Måske er et demonstrationsprojekt, det, der er behov for, for netop din virksomhed.

Vi hjælper

 • producenter af udstyr til produktion af brint, e-fuels og e-kemikalier
 • systemintegratorer og -operatører
 • operatører inden for transport og leverandører af øvrig infrastruktur, fx rør og anlæg m.fl.
 • producenter og operatører af afregningsmålere og tankanlæg
 • slutbrugere af grønne brændsler produceret gennem Power-to-X

så energien havner sikkert ved afregningsmåleren hos forbrugeren.

NA Image
Opdater din viden om de udfordringer, vi står over for, når vi klargør gasnettet til brint. Gasnettet er en af de mest rentable måder at transportere brint på (workshoppen blev afholdt på engelsk).

Metrologi til måling af grøn energi

Du kan trække på vores erfaring som uvildig part hvad angår

Som eksperter inden for flowmåling kan vi facilitere test og typegodkendelse af nyudviklede målere til bl.a. bring og e-fuels. Vi er de første i verden, der har typegodkendt brintmålere og -tankstationer iht. den nye OIML R 139:2018-rekommandation.

Vi fremmer standardisering og udvikler legal metrologi i sparring med myndigheder, målerproducenter og -operatører for hele Power-to-X værdikæden (måling af el, brint, varme, brændstof og gas) til husstande, industri og transport.

Vi har lang erfaring med og faciliteter til flowmåling af gasser og flydende brændstoffer. Dette inkluderer verdens største loop til højtrykskalibrering af gasmålere og yderligere et MEGA loop under opførelse.

Materialer og komponenter

Du kan få hjælp til fx

Desuden hjælper vi med at indtænke sikkerhedsaspekter tidligt i udviklingsprocessen og i integrationen med andre processer og systemer.

Dit fokus er på længere levetider, større enhedssystemer, reducerede omkostninger, især materialeomkostninger, og her kan vores specialiserede testfaciliteter og viden om materialer, processer og overflader komme dig til gavn.

Især materialers bestandighed overfor brint og brintpermeabilitet afhængigt af tryk og temperatur har stor bevågenhed i Power-to-X sammenhænge.

Maritimt

Power-to-X kommer også til at spille en central rolle for den internationale skibsfart, når fossile brændsler skal udfases til fordel for en grønnere energiform. Her kan du trække på vores store viden om forbrænding, korrosion og emissioner.

De kommende energiøer bliver vigtige knudepunkter i Power-to-X strategien, og du kan få hjælp til lagring og transport af den grønne energi og koblingen til det nuværende gas- og fjernvarmenet.

Emissioner

Vi hjælper danske virksomheder med at dokumentere kritiske emissioner og beskrive de faktiske emissioner med metoder og målesystemer. Det skal danne grundlag for virksomhedernes udvikling af reduktionsløsninger, så de kan imødekomme eksisterende og fremtidige krav til grænseværdier for nye grønne brændsler.

Virksomheder på industri, transport- og energiområdet kan få hjælp at udvikle CO2-neutrale løsninger med det lavest mulige miljøaftryk.

Som producent af nye brændsler, motor- og rensningsteknologier samt CCUS-teknologier kan du få hjælp til at:

Selvom de nye grønne brændsler er CO2-neutrale, er de ikke emissionsfrie. Derfor skal hele miljøbelastningen indregnes.

Livscyklusanalyse (LCA) af produkter og ydelser

Med en LCA kan du dokumentere og redegøre for miljøpåvirkningerne fra dit produkt eller service.

Vi hjælper dig med et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra, når du skal levere produkter eller ydelser til Power-to-X omlægningen/industrien/teknologien.

Eksempler på hvad du kan få hjælp til:

 • Hvad er de miljømæssige konsekvenser af din løsningsmodel?
 • Hvordan påvirker dit produkt eller din service miljøet i hele sin livscyklus?
 • Hvordan dokumenterer du de grønne budskaber i din markedsføring?
 • Hvor bæredygtig er din grønne forretningsmodel?

Udover selve livscyklusanalysen kan du også få assistance med:

 • LCA Review
 • Eco-design
 • Carbon footprint.

Inspektion af trykbærende udstyr

Det er vigtigt, at dit trykbærende udstyr i Power-to-X-anlæg opfylder alle gældende krav, så det er sikkert for personalet at anvende det, og så omgivelserne ikke lider skade.

Trykbærende udstyr omfatter:

 • Trykbeholdere
 • Rørledninger
 • Ventiler, sikkerhedsventiler m.m. 
 • Kedel- og procesanlæg (enheder)
 • Transportable tanke
 • Fyldestationer.

FORCE Certification A/S kan som uafhængigt tredjepartsorgan tilse og være jer behjælpelige med at vurdere, om jeres trykbærende udstyr er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og om krav og regler til indretning og brug er opfyldt.

Ekspertisen dækker bl.a.:

 • Prøvningsorgan ved indretning, ombygning og reparation  
 • Inspektionsorgan ved opstillingskontrol, periodiske undersøgelser, driftsegnethed og levetidsundersøgelser samt overensstemmelsesvurdering af kravene til drift af dampkedler uden stadig overvågning
 • Overensstemmelsesvurderinger.

Risk management

Vi har stor erfaring med at løse alle former for fejl- og skadesanalyser. Derfor er vores eksperter opmærksomme på alle former for fejltilstande, som kan eksistere som risici i dine projekter i dag. Vi står klar til at hjælpe dig med at identificere risikoen, håndtere dem og dermed undgå alvorlige fejl og skader i dit Power-to-X projekt.