Analyse og prøvning af brændsler samt restprodukter med henblik på undersøgelse af kvalitet, egenskaber og indhold.

I vores brændselslaboratorium tilbyder vi, udover prøvning af faste og flydende brændsler til energi- og varmeproduktion og restprodukter fra disse processer, også prøvning af grillkul og grillkulbriketter. 

Analyse af faste og flydende brændsler til energi- og varmeproduktion

Vi tilbyder prøveforbehandling og bestemmelse af en lang række forskellige brændselskvalitetsparametre  for både faste mineralske brændsler (kul, koks, cinders, brunkul og tørv), faste biobrændsler (træpiller, briketter (træbriketter og flisbriketter), træflis, halm, korn, nøddeskaller, kirsebærsten og anden biomasse) samt flydende brændsler (gasolie og fuel olie). 

Vi kan analysere brændsler for mange forskellige forhold; det kan være sammensætning, herunder indhold af vand, aske, svovl og chlor, energiindhold som øvre og nedre brændværdier eller brændselsaskens egenskaber som askesmelteforløb. 

Brændselsanalyse sikrer viden om kvaliteten 

Er du brændselsbruger, er det vigtigt, at du har kendskab til brændselskvaliteten for at imødegå driftsproblemer som fx slaggedannelse eller korrosion.  

Der bør opstilles krav til alle relevante brændselsparametre for det enkelte anlæg. Derved sikrer du den nødvendige brændselskvalitet – og prisen herfor ved indkøb. Kvalitetskontrol af de leverede brændselspartier er en vigtig opfølgning for dette forhold.   

Er du producent eller sælger af brændsler som fx briketter i træ eller flis, er det også vigtigt med kendskab til kvaliteten af produkterne – og at du kan dokumentere denne over for dine kunder. Ved at gennemføre en test af produktet er både du og dine kunder sikre på, hvad det er for en kvalitet, der handles. 

Analyse af aske og andre restprodukter

Vi tilbyder prøvning af aske og andre restprodukter fra forbrændings- eller forgasningsprocesser både med henblik på bestemmelse af energimæssige og miljømæssige forhold.  Det kan være restprodukter som flyveaske, kedelaske, cyklonaske, bundaske (slagge), belægninger og røggasrensningsprodukter som gips.
 
På energisiden handler det om ”uforbrændt” i askerne, der har betydning for anlæggets virkningsgrad. Som mål for ”uforbrændt” kan vi bestemme glødetab, som traditionelt for kulasker. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt for aske fra biobrændsler, hvorfor vi også tilbyder analyse for totalt kulstof indhold, TOC og/eller Restenergi.

På miljøsiden findes der for genanvendelse eller deponering en række bekendtgørelser, der stiller krav til kvaliteten af restprodukterne. Det er for eksempel krav til indhold af næringsstoffer, tungmetaller og organiske forbindelser. Vi har et dybtgående kendskab til kravene i disse bekendtgørelser, som sikrer, at du får udført den korrekte type prøvning.     

Analyse af grillkul og grillkulbriketter

Vi tilbyder prøvning af kvaliteten af grillkul og grillkulbriketter til producenter og forhandlere på det danske og det internationale marked samt til kontrol- og inspektionsfirmaer. 

Der kan være stor forskel på kvaliteten af grillkul og grillkulsbriketter både med hensyn til optændingsforhold, stegetid, indhold af aske mv. Vi kan både tilbyde prøvning  for sammensætning efter europæisk standard og en brændtest, som giver informationer om optændingsforhold og brændtid. Det sikrer dig viden og dokumentation for kvaliteten af dit produkt, så du for eksempel kan undgå klager.   

Kompetencer inden for analyse af brændsler og restprodukter

Vi har mange års erfaring og dybtgående viden inden for karakterisering og analyse af brændsler og restprodukter, og deltager i internationalt forsknings- og standardiseringsarbejde. 
 
Vores eksperter inden for relaterede områder som fx markedsforhold, fyringsteknologier, materialer, korrosion samt emissionsmålinger og -reduktion, sikrer dig en solid rådgivning i hele værdikæden.