Luftforurening kan give anledning til stor bekymring. FORCE Technology kan hjælpe med at kortlægge luftkvaliteten, og vurdere om kravene er overholdt og eventuelt komme med forslag til initiativer, der kan forbedre luftkvaliteten.

Der er kommet et øget fokus på luftforurening og dermed et større behov for at kunne måle og kortlægge luftkvaliteten. Senest er FORCE Technology blevet bedt om at måle luftkvaliteten ved Langeliniekajen, hvor de store krydstogtskibe lægger til kaj.

Beregning eller måling af luftkvalitet?

Man kan vurdere luftforureningen på to forskellige måder: ved beregning af spredningen af forureningen under forskellige meteorologiske forhold, eller ved måling i omgivelserne. 

Beregningen har klare fordele, da den oftest vil være mindre ressourcekrævende og dermed billigere, hvis man har de nødvendige oplysninger. Omvendt er beregning af ultrafine partiklers spredning i atmosfæren vanskelig, blandt andet fordi de ultrafine partikler ”klumper sammen”, og da de kan fordampe efter udslip fra skorstenen.

Målinger er den mest præcise måde til at kortlægge luftkvaliteten men også mere tidskrævende og dyrere. I tilfældet med krydstogtskibene ønskede Copenhagen Malmø Port at få målt mængden af ultrafine partikler og kvælstofoxider (NOX) for at finde svar på, hvor meget krydstogtskibene belaster luftkvaliteten.

Sammenfatning af måleresultater ved Langeliniekajen

Målingerne viste, at der forekommer forhøjede koncentrationer af ultrafine partikler, når vinden blæser fra krydstogtskibe ved kaj. Imidlertid er de gennemsnitlige koncentrationer målt over længere tid ikke højere ved Langeliniekajen end de gennemsnitsværdier, der for eksempel måles på en ensrettet gade på Vesterbro i København. 

Måling af og rådgivning om luftkvalitet sikrer bedre beslutningsgrundlag

Måling og vurdering af luftkvaliteten er nødvendig for at undersøge, om de gældende EU krav til grænseværdierne for luftkvalitet bliver overholdt. Målingerne bruges typisk som beslutningsgrundlag for initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten i såvel inde- som udeluft samt til at måle effekten af sådanne tiltag.

Kontakt Karsten Fuglsang, hvis du har brug for yderligere informationer om måling af luftkvalitet.

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen
Altanen hvor målingerne af luftkvaliteten på Langeliniekajen blev foretaget