Nye virtuelle services inden for effektivitet og sikkerhed skal understøtte Det Blå Danmark i grøn omstilling af den maritime sektor. 

Den grønne omstilling stiller krav om nye skibsdesign

Det maritime erhverv og logistik er udpeget som en særlig dansk styrkeposition. Det maritime erhverv er Danmarks største eksporterhverv og står samlet set for ca. en fjerdedel af Danmarks eksport og en stor del af beskæftigelsen.

Regeringen og særligt klimapartnerskabet for Det Blå Danmark har høje ambitioner om at reducere udledningen af emissioner fra den maritime sektor. Det Blå Danmarks klimapartnerskab, Danske Rederier og det nye Center for Zero Carbon Shipping har en målsætning om klimaneutralitet i 2050 uden brug af klimakompensation, og det første nul-emissionsskib forventes at være i drift i 2023.

Den grønne omstilling af den maritime sektor stiller derfor krav om nye skibsdesigns tilpasset nye energi-, miljø- og klimaoptimerede skrogformer og fremdrivningssystemer, der er baseret på fx el, multi-fuel engines, vind m.m. 

Med projektet ”Maritim grøn omstilling og sikkerhed – virtuelle services” vil vi udvikle nye, virtuelle services. Services, som kombinerer fysiske og simulerede data med avancerede beregnings- og simuleringsværktøjer til designoptimering, overvågning og optimering af skibes operation. Derigennem vil vi understøtte Det Blå Danmark i den grønne omstilling på en sikker måde.

Virtuelle services med fokus på effektivitet og sikkerhed i den maritime industri

Projektets ambition er at hjælpe den maritime industri videre i den grønne omstilling med effektivitetsforbedringer og sikkerhed. Vi vil anvende, verificere og kombinere fysiske og simulerede data, fuldskala performancedata og avancerede beregnings- og simuleringsværktøjer, tilpasset fremtidens skibe og deres behov for energi-, miljø- og klimaoptimerede systemer.

Projektet understøtter samtidigt industriens ønsker om og behov for digitaliserede, individualiserede og globalt tilgængelige løsninger. 

maritim groen omstilling

Virtuelle services skal komme hele den maritime industri til gavn

Det Blå Danmark omfatter mere end 1.000 virksomheder og en betydelig følgeindustri med regionalt forankrede og geografisk spredte aktører. Derfor er de mulige aftagere for de nye virtuelle services mange. 

Projektet har et bredt udsnit af interessenter og dermed mange potentielle aftagere for de virtuelle services, herunder rederier, havne, skibsdesignere, konsulenter, rådgivende ingeniører, værfter, udstyrsleverandører, lodserier, myndigheder, søfartsskoler og arkitekter. Dertil vil offshore vindsektoren, bl.a. konceptudviklere, designere, installations- og servicerederier, løftegrejsdesignere og havmølleejere også få gavn af de udviklede services.

Klimaneutralitet i 2050

Udviklingsprojektet understøtter Det Blå Danmarks klimapartnerskab, Danske Rederier og det nye Center for Zero Carbon Shipping’s målsætning om klimaneutralitet i 2050.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Udviklingsprojektet understøtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for styrkepositionen for de Maritime Erhverv og Logistik.

Regeringens klimapartnerskab

Udviklingsprojektet harmonerer med anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for Det Blå Danmark.

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 13 for klimaindsats.