Med stærke udviklings- og testmiljøer inden for lyd, støj og luft får dansk industri de bedste forudsætninger for produktudvikling og for at arbejde mod mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund.

Støj, ren luft og gode lydforhold er afgørende for trivsel og helbred

Støj- og luftforurening er af WHO udpeget som de miljøbelastninger, der er årsag til flest helbredsproblemer i form af nedsat livskvalitet, sygdom og for tidlig død. Alene i EU anslås det, at støj forårsager 10.000 årlige tilfælde af for tidlig død, mens det anslås, at luftforurening bærer ansvaret for knap en halv million årlige dødsfald. Dertil er mange millioner menneskers livskvalitet betinget af gode lydforhold, fx via velfungerende høreapparater, effektive høreværn og hearables.

De menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved dårlig lyd, støj og luftforurening er store og tæt forbundne med vækst og udvikling i moderne samfund, hvor befolkningstætheden stiger, byerne vokser, infrastrukturen udbygges, og virksomheder og beboelse rykker tættere på hinanden. 

I projektet ”Industriens nationale lyd og luft LAB” vil vi understøtte de stigende behov for gode lyd- og luftmiljøer ved at udvikle og udbrede løsninger, der nedbringer sundhedsgener og fremmer livskvaliteten i:

  • boligmiljøer, hvor op imod 90 % af døgnets timer tilbringes, og støj- og luftgener i bygningerne har betydning for trivsel og sundhed
  • arbejdsmiljøer, hvor eksponering for sundhedsskadelig støj og luftforurening kan reduceres via smarte løsninger til monitorering, styring af processer og personlige værnemidler 
  • i det eksterne miljø, hvor både design af løsninger som støjskærme og grøn by- og trafikplanlægning kan bidrage til at reducere gener forbundet med luft- og støjforurening.

Stærke udviklings- og testmiljøer skal styrke dansk konkurrenceevne

Projektets ambition er at etablere et stærkt dansk udviklings- og testmiljø på lyd- og luftområdet ved at bringe kompleksiteten fra bolig-, arbejds- og det eksterne miljø ind i virkelighedsnære laboratoriemiljøer. Heri vil virksomheder få adgang til nye målemetoder, modeller og testfaciliteter, der kan skabe de bedst mulige og mest virkelighedsnære rammer for udvikling af nye produkter og løsninger.

Dermed vil danske virksomheder få effektiv og brugbar validering af produkter og sensorsystemer inden for lyd og luft og derigennem adgang til den platform, der skal styrke den samlede danske konkurrenceevne på lyd- og luftområdet yderligere.

NA Image
Hør Søren Vase Legarth fortælle om den nye facilitet til test af støjreducerende produkter.
 
Hør Marcus Levin fortælle om sensorlaboratoriet og kalibrering af sensorer.

Nyt lyd og luft LAB skal komme både industri og samfund til gavn

Projektet understøtter dels måling, modellering og registrering af lyd- og luftkvalitet via fx luftsensorsystemer, høreapparater og hearables og dels forebyggelse af eksponering over for sundhedsskadelig støj- og luftforurening med eksempelvis støjreducerende bygningskomponenter, støjskærme, høreværn, partikelfiltre og luftrensning.

Dermed er de primære aftagere for projektet producenter af måleudstyr, forbrugerelektronik, høreapparater og hearables, som indeholder sensorer til registrering og behandling af lydsignaler og luftpartikler, herunder audioindustrien og høreapparatsektoren samt renluftsektoren. 

Dertil kommer producenter, leverandører og brugere af produkter og komponenter, der bidrager til støjreduktion og forbedret luftkvalitet i bygninger, udeluft og arbejdsmiljø, herunder byggeri, byggematerialeproducenter og vinduesindustrien. 

Sidst, men ikke mindst, virksomheder, boligforeninger og myndigheder, der bruger produkterne, samt arkitekter, rådgivere o.l., der er involveret i design og projektering af løsninger – og naturligvis i sidste ende borgerne.

monitorering, modellering, reduktion i forskellige miljøer

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Erhvervsfremmebestyrelsen

Udviklingsprojektet følger luftvisionen fra strategien "Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023".