Få målt og dokumenteret den biogene andel af kulstof i røggas og procesgas i forbindelse med opgørelse af CO2-afgifter, eller få analyseret den biogene andel af kulstof i faste og flydende brændsler.

I forbindelse med fangst, transport, lagring eller handel med CO2 relateret til fx carbon capture og Power-to-X, er der behov for at bestemme og dokumentere andelen af biogent CO2.

Dette gælder for den røggas, der ledes ind i carbon capture processen, for den dannede procesgas fra CO2-fangst og for de brændsler, der ønskes produceret ud fra den dannede CO2

Du har brug for at vide, hvad den biogene andel af CO2 er i disse tilfælde:

  • Opgørelse af affaldsforbrændingsanlægs CO2-afgift
    Når affaldsforbrændingsanlæg laver emissionsopgørelser, er det vigtigt at vide, hvor meget CO2 der emitteres fra henholdsvis fossile brændsler og fra biologisk materiale. Ved at måle den biogene andel af CO2 kan affaldsforbrændingsanlægget dokumentere emissionen af fossilt CO2, som danner grundlag for deres CO2-afgift til myndighederne.
  • Salgsdokumentation til dine kunder
    Når du sælger CO2, har dine kunder brug for dokumentation for, hvor meget biogent CO2 din leverance indeholder.
  • Køb af grønne brændstoffer
    Når du køber grønne brændsler fra Power-to-X anlæg, ønsker du dokumentation for, at den specificerede andel af biogent CO2 rent faktisk er overholdt.

Akkrediteret metode til driftssikker og pålidelig måling af biogen CO2 i røggas

FORCE Technology har siden januar 2013 anvendt kulstof-14 metoden efter EN ISO 13833 på en række danske og svenske affaldsforbrændingsanlæg med det formål at måle den årlige emission af fossilt CO2 i henhold til CO2-kvoteloven. Den målte andel af fossilt CO2 anvendes af anlæggene som grundlag for afgiftstaksering.

Metoden er baseret på opsamling af CO2 i basisk væske. CO2 opsamles som karbonat, og indholdet af kulstof-14 i det opsamlede karbonat analyseres efterfølgende, hvorefter andelen af biogen CO2 beregnes. Metoden har vist sig at være særdeles driftssikker og pålidelig til måling af fossilt og biogent CO2 i røggas fra blandede brændsler. Opsamlingen af CO2 over lange perioder (1-2 måneder pr. prøve) reducerer antallet af prøver pr. år og dermed omkostningerne til prøveskift og analyse.

Det er med metoden muligt at imødekomme CO2-kvotelovens krav til den maksimale usikkerhed på årsgennemsnittet for fossilt CO2. Metodens store fordel er, at den er sporbar og kan udføres akkrediteret. Desuden er kulstof-14 målingerne uafhængige af anlæggenes egne målere, og metoden stiller dermed ingen ekstra krav til driften og kvaliteten af anlægsmålerne eller lignende.

Kulstof-14 metoden kan nu anvendes i forbindelse med CO2 fangst i procesgas

Metoden kan anvendes til dokumentation af den biogene og fossile andel i CO2 fra carbon capture i forbindelse med forbrænding af blandede brændsler (som fx affald). Herved kan andelen af biogent CO2 i den transporterede eller lagrede CO2 dokumenteres. Måling af CO2 vil her ske i form af prøvetagning over kort tid.

Måling af biogen andel af kulstof i faste og flydende brændsler

Navnlig for brændsler afledt af affaldsstrømme (solid recovered fuel (SRF), refuse derived fuel (RDF), olierester, mm.) kan det være svært at bestemme andelen af biogent kulstof. Til dette formål tilbyder vi analyser baseret på kontrolleret afbrænding af prøvematerialet efterfulgt af analyse af CO2 i den dannede røggas.

Kontakt os for yderligere information om, hvordan du kan få målt og dokumenteret andelen af biogen CO2