Sikkerhed er baseret på evnen til at kunne identificere dels risikofaktorer, dels metoder til at afhjælpe disse. Risikoanalyse er i denne sammenhæng af stor betydning, og det er her, skibssimulatorer spiller en afgørende rolle.  

Den maritime industri har traditionelt fokuseret på teknologi og procedurer for at forbedre sikkerheden. Dette er ved at ændre sig, i og med at en bredere og mere holistisk tilgang til sikkerhed vinder frem, således at sikkerhedsstandarder fremover vil fokusere på forebyggelse snarere end på, at ændringer skal være baseret på uheld.   

En proces til vurdering af maritime risikofaktorer omfatter:
  • identifikation af risikofaktorer  
  • vurdering af risici i forbindelse med disse risikofaktorer
  • implementering af kontrolforanstaltninger for at reducere risici der vurderes som uacceptable 
  • overvågning af kontrolforanstaltningernes effektivitet 

Identifikation af risikofaktorer

At identificere risikofaktorer er det første og vigtigste skridt i en risikoanalyse, eftersom alt andet afhænger af det. Identifikationen skal være fuldstændig og præcis og skal så vidt muligt være baseret på de involverede parters observationer eller på gengivelse i for eksempel simulatorer. 

Vurdering af risiko

Alle identificerede risikofaktorer indeholder en vis grad af “risiko”, og denne risikograd skal identificeres. Dette gøres ved at gennemføre et risikoseminar med deltagelse af alle, der er involveret i operationen. 

Den identificerede “risiko” består af to dele: 
  • Sandsynligheden for at risikofaktoren bliver en realitet?
  • Hvor alvorlige er de værst tænkelige konsekvenser heraf? 
For at vurdere “risikoniveauet” for risikofaktoren skal deltagerne i seminaret blive enige om alvor og sandsynlighed og plotte disse ind i en “Risk Assessment Matrix”. Denne matrice vil indikere en rangordning af risikoniveauet, som hjælper sikkerhedsteamet med at prioritere deres opgaver og beslutte, om der skal foreslås kontrolforanstaltninger. 

Implementering af kontrolforanstaltninger og overvågning af effektiviteten

Når risikoniveauet er blevet besluttet af sikkerhedsteamet, vil teamet beskrive hvilke kontrolforanstaltninger, der findes, og foreslå hvilke yderligere kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for at minimere risikoen og reducere den til ALARP (As Low as Reasonable Practicable). Efter at der er foreslået kontrolforanstaltninger, vil der blive foretaget yderligere en rangordning af risikoniveau for at identificere udestående risici. 

Værdien af simuleringer

Simulatorer er blevet brugt i den maritime sektor i årtier, både til studier og træning. Det at de giver mulighed for at undersøge konsekvenserne af, hvad der vil ske, hvis et projekt sættes i gang, er af stor betydning for at nå frem til og træffe de rigtige beslutninger. Værdien af beslutningerne ligger i at undersøge de forskellige muligheder og kvantificere risikoen.