Den danske klimalov fastslår, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til i 1990. En væsentlig teknologi til at opnå det mål er CO2-fangst og -lagring, eller på engelsk ’carbon capture and storage’.

Opsamling af CO2 kan fx ske fra røggassen ved forbrændingsprocesser. Den opsamlede CO2 kan herefter enten lagres i undergrunden eller anvendes som 'råmateriale' i industrien til fx nye brændstoffer.

Fra biogas til kraftvarmeværker

Virksomheden Ammongas er specialist i luft- og gasrensning, herunder særligt CO2-fangst. Baseret på mange års erfaring med CO2-fangst fra biogasanlæg, er virksomheden ved at udvide sine aktiviteter til også at kunne opsamle CO2 fra røggas på kraftvarmeværker. De to processer ligner nemlig hinanden på mange punkter.

I et samarbejde med FORCE Technology har Ammongas nu fået dokumentation for, at deres anlæg er effektivt til at fange CO2, men også at deres pilotanlæg ikke udleder problematiske stoffer såsom nitrosaminer og nitraminer i bekymrende koncentrationer.

Absorberer og opkoncentrerer CO2

Når man skal fange CO2 fra eksempelvis et kraftvarmeanlæg foregår det via en teknologi kaldet kemisk absorption. I anlægget, som skal fange CO2, ”vaskes” røggassen med en solvent, der indeholder såkaldte aminer.

Det aminbaserede solvent er i stand til at binde CO2 og resultatet af hele processen bliver således en renset gas med et lavt CO2-indhold, som kan slippes fri i atmosfæren, og en procesgas af opkoncentreret CO2, som kan sendes videre til lagring eller anden anvendelse.

Læs mere om CO2-fangst her

Samarbejde om test og dokumentation på pilotanlæg til CO2-fangst

Oprindeligt var det FORCE Technology, der tog kontakt til Ammongas i forbindelse med projektet CO2 Hub Hanstholm (se boks til højre). FORCE Technology var nemlig på jagt efter et pilotanlæg til CO2-fangst, som man kunne foretage kemiske og gasmålinger på. Sådan et anlæg kunne Ammongas stille til rådighed.

Da Ammongas på sin side stod med et behov for at kunne dokumentere kvaliteten af deres anlæg over for bl.a. kunder og myndigheder, valgte virksomheden at indlede et samarbejde med FORCE Technology om test og dokumentation på deres pilotanlæg.

Overordnet ønskede Ammongas tal på, hvor effektivt deres anlæg er til at opsamle CO2, og bevis på, at det ikke udleder væsentlige mængder af potentielt problematiske stoffer i form af bl.a. nitrosaminer og nitraminer. Disse stoffer er nedbrydningsstoffer fra det aminbaserede solvent, som binder CO2’en til sig. Særligt nitrosaminerne er i søgelyset, idet de er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Anlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværk
Pilotanlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværk

Detaljerede målinger blev til udførlig rapport

FORCE Technology brugte halvanden dag på at lave udførlige gasmålinger på Ammongas’ anlæg. Overordnet målte specialisterne udledningen af problematiske stoffer og de forbrændingsrelaterede gaskomponenter, som vidner om anlæggets effektivitet. Resultatet blev en akkrediteret rapport.

Alle tallene var flotte. Vi kan nu bruge rapporten til at fortælle vores kunder, at vores anlæg virker, som det skal: at vi opfanger en høj procentdel af CO2’en, og at indholdet af de uønskede stoffer er så lavt, at det ikke udgør et problem. Alexander Jensen / Ammongas

”Alle tallene var flotte. Vi kan nu bruge rapporten til at fortælle vores kunder, at vores anlæg virker, som det skal: at vi opfanger en høj procentdel af CO2’en, og at indholdet af de uønskede stoffer er så lavt, at det ikke udgør et problem. Det er selvfølgelig også vigtigt, at det ikke er os selv, der har målt det, men en akkrediteret og uvildig virksomhed,” fortæller Alexander Jensen fra Ammongas.

”Der er mange målepunkter i rapporten, og den giver os et dybere indblik i gassammensætningen på vores anlæg. Rapporten er desuden meget udførligt sat op med tabeller, billeder, tegninger og forklaringer af metoden.”

Livemålinger kan give mere viden om gassammensætning

Ammongas kunne sagtens forestille sig, at samarbejdet med FORCE Technology fortsætter med nye målinger på anlægget.

”I investerer jo meget i at komme med på de nyeste teknologier. Jeg har fx hørt, at I lige har indkøbt et såkaldt PTR-ToF-MS - et massespektrometer med time-of-flight-måling. Med det instrument vil vi kunne se live, hvad der sker, når gassammensætningen ændrer sig. Vi skal ikke forholde os til et gennemsnit over fx to timer, som vi gør i dag,” siger Alexander Jensen fra Ammongas.  

Fra fangst til lagring af CO2’en

Ammongas sætter alle sejl til for at blive en nøglespiller på CO2-fangst – og dermed bekæmpe klimaforandringerne. At kunne opkoncentrere CO2 og separere den fra røggas er et væsentligt første skridt. Skal klimagevinsten høstes, kræver det imidlertid også en god løsning til transport og lagring af CO2’en. Den del arbejder Ammongas nu på.

”Konkret skal vi gøre CO2’en flydende, så den er nem at transportere. Herefter kan vi sejle den ud i Nordsøen i en lagringsenhed og pumpe den ned i undergrunden,” forklarer Alexander Jensen.

Et bidrag til en grønnere transportsektor

Den opsamlede CO2 kan også bruges til at lave e-methanol, der kan bruges som tilsætning til benzin og dermed gøre transportsektoren grønnere. Det sker fx ved Kassø-anlægget, der bygges af Ammongas’ ejere European Energy, og forventes i drift i 2024-2025.

Potentialet er med andre ord stort. I første omgang kan Ammongas – og virksomhedens interessenter – glæde sig over nu at have fået håndfast dokumentation for, at virksomheden kan levere et effektivt CO2-fangstanlæg, der ikke udleder aminer og andre potentielt problematiske nedbrydningsprodukter.

Ammongas logo