En livscyklusvurdering og risikovurdering udarbejdet af FORCE Technology, viser at stenuld er konkurrencedygtigt isoleringsmateriale både i forhold til miljø og helbred.

Rockwool International har længe arbejdet på at forbedre stenulds miljø- og sundhedsegenskaber. Det blev FORCE Technology, der fik opgaven at undersøge disse egenskaber ved isoleringsprodukterne. En Livscyklusanalyse (LCA) og risikovurdering har vist, at stenuld er et konkurrencedygtigt isoleringsmateriale.

Hos Rockwool International ved man bedre end de fleste, hvor vigtigt det er at isolere bygninger. Næsten 70% af de europæiske husholdningers energiforbrug går i dag til opvarmning, men der er store besparelser at hente ved en optimal isolering, helt op til 2/3 af det nuværende energiforbrug.

Isoleringsprodukter af stenuld, som de blandt andet fremstilles på Rockwool fabrikker over det meste af verden, har i en del år været kritiseret for at være både miljøbelastende at fremstille og skadelige for sundheden hos de personer, som arbejder med at installere produkterne.

Rockwool International har i det samme tidsrum arbejdet med at forbedre produkternes miljø- og sundhedsegenskaber, og ville gerne kunne fortælle deres kunder og andre beslutningstagere om resultaterne.

Livscyklusanalyse (LCA) og risikovurdering lagt i hænderne på FORCE Technology 

For at få en høj faglig kvalitet på undersøgelsen valgte Rockwool International FORCE Technology til at stå for arbejdet med at indsamle, bearbejde og formidle den eksisterende viden.

FORCE Technology blev valgt til at gennemføre undersøgelsen på baggrund af deres mangeårige ekspertise indenfor miljø- og sundhedsområdet, og fordi de som en uafhængig institution kan gøre dette med en meget høj troværdighed.

Afdelingen for Anvendt Miljøvurdering i FORCE Technology fik helt frie hænder til at gennemføre undersøgelsen efter de bedste videnskabsetiske standarder. For at kunne belyse alle aspekter blev det valgt at lave en såkaldt livscyklusanalyse (LCA) af miljøaspekterne og en simplificeret risikovurdering af arbejdet med at installere isoleringsmaterialer. Med i undersøgelsen var, foruden et typisk stenuldsprodukt, også to andre isoleringsprodukter, fremstillet af hør og papiruld.

I en LCA beregner man, hvor stort et bidrag et produkt giver til forskellige typer af miljøpåvirkninger som drivhuseffekten, forsuring og næringssaltbelastning, og man har således et godt billede af produktets miljøprofil. I den simple risikovurdering får man både overblik over, hvor skadeligt et produkt kan være, og hvor meget mennesker udsættes for produktet i arbejdssituationen.

Stenuld et konkurrencedygtigt isoleringsmateriale 

Resultaterne viser, kort fortalt, at stenuld er konkurrencedygtigt på både miljø- og sundhedsområdet. Rent faktisk er det totale energiforbrug mindst ved produktion af stenuld i forhold til de to andre produkter, mens papiruld giver det mindste bidrag af de tre produkter til udvalgte miljøbelastninger.

På sundhedsområdet viser de tilgængelige undersøgelser, at stenuld må regnes som det sikreste valg, fordi dets egenskaber er vel dokumenteret. Specielt er det vigtigt, at fibrene nedbrydes meget hurtigt i lungerne og dermed ikke kan nå at udøve en skadelig virkning, og at støvdannelsen under arbejdet ligger under de grænseværdier, som Arbejdstilsynet har fastsat.

Chefingeniør Anders Ulf Clausen, Rockwool International, siger: ”Vi er glade for at have fået en vurdering på højt fagligt niveau af, hvordan vores egne produkter er ud fra en miljø- og sundhedsmæssig vinkel. Og vi er naturligvis også glade for, at stenuld klarer sig så godt i forhold til andre isoleringsmaterialer. Det giver os mulighed for at fokusere arbejdet på det område, vi mener, er det væsentligste, nemlig at få reduceret energiforbruget til opvarmning”.