Et stadigt stigende fokus på de miljømæssige konsekvenser af byggematerialer har fået VinduesIndustrien til at igangsætte et projekt, hvor miljøbelastningen af forskellige vinduestyper kortlægges i miljøvaredeklarationer (MVD’er).

Byggebranchen gennemgår i disse år en forandringsproces, hvor der i højere grad fokuseres på bæredygtighed og cirkularitet. Både politisk, blandt forbrugerne og i byggebranchen selv stilles der i stigende grad krav om at bygninger skal være mere bæredygtige i hele livscyklussen fra udvinding af materialer over transport, fremstilling, opførsel og brug af bygningen til end-of-life.

Det forudsætter meget mere viden om de enkelte byggevarers miljøprofiler, da bygherren ikke selv har mulighed for at vurdere alle de forskellige byggematerialer, der indgår i et byggeri.  

Også i VinduesIndustrien oplever man en øget opmærksomhed omkring de materialer, der anvendes i vinduer. EU arbejder i øjeblikket på de fælles retningslinjer for miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), men der kan gå lang tid før de er endeligt på plads.

Johny H. Jensen, direktør i VinduesIndustrien fortæller: ”Vi oplever et stigende markedsbehov for miljøinformation om fremstilling af vinduer. Derfor tog vi i VinduesIndustrien initiativ til at få udarbejdet miljøvaredeklarationer for en række produkter nu.” 

De miljømæssige konsekvenser kortlægges i miljøvaredeklarationer

”Vi henvendte os til FORCE Technology og fandt sammen frem til, at der skulle udarbejdes fire branchemiljøvaredeklarationer for fire typiske danske vinduestyper”, fortæller Johny H. Jensen og fortsætter: ”I alt har 12 vinduesproducenter deltaget i projektet og vi har derfor fået et repræsentativt udvalg for den danske vinduesbranche”

En miljøvaredeklaration bruges til at dokumentere de miljømæssige egenskaber for et produkt – her vinduer. Det betyder, at en miljøvaredeklaration dels kan bruges af virksomheden eller branchen selv til at få kortlagt hvor de miljømæssige udfordringer ligger og hvor man skal sætte ind.

Samtidig giver miljøvaredeklarationen en standardiseret og let sammenlignelig viden om produktet, der sætter bygherren i stand til at sammenligne produkternes miljøprofil med andre lignende produkter. Miljøvaredeklarationen tæller derfor typisk også positivt hvis en bygning skal miljøcertificeres.   

Miljøvaredeklarationer tilpasset efterspørgslen i byggebranchen

Miljøvaredeklarationer for byggevarer skal følge CEN standarden, EN 15804, der præcist specificerer de miljøpåvirkninger der skal angives og hvorledes disse udregnes.
De udarbejdede miljøvaredeklarationer dækker produktionsfasen og indeholder dermed information om produkternes råmaterialer, produktion af de enkelte komponenter, transport, produktion og emballering af den færdige byggevare.

Byggevarer kan påvirke miljøet på forskellig vis, som f.eks. ved klimapåvirkninger, forsuring af miljøet eller nedbrydning af ozonlaget. Udover de direkte miljøpåvirkninger opgøres bl.a. affaldsmængder og forbrug af både fossile og fornybare ressourcer. Afhængig af produktkategorien vil visse miljøpåvirkninger være mere betydende end andre og selv inden for vinduer er der forskel.

FORCE Technology har fungeret som uvildig rådgiver samt projektleder på projektet, som er finansieret af VinduesIndustrien og Grundejernes Investeringsfond. FORCE Technology har indhentet og bearbejdet alle data og efterfølgende udarbejdet selve miljøvaredeklarationerne. Resultaterne er desuden blevet formidlet på VinduesIndustriens medlemsmøder, hvor vinduesproducenterne har haft mulighed for at stille spørgsmål. 

”Både VinduesIndustrien og de medvirkende virksomheder har været yderst tilfredse med projektforløbet og ser klart en værdi i de miljøvaredeklarationer, der er blevet udarbejdet”, siger Johny H. Jensen og slutter: ”Som branche ser vi det som en styrke, at vi er på forkant med udviklingen og kravene fra EU. Det betyder, at den danske vinduesindustri allerede er i gang med at omstille sig til fremtiden.”  

 

FAQ