Nye og alternative materialer, grønnere produktionsmetoder og digital kvalitetssikring af processer og produkter er forudsætninger for at mindske ressourceforbruget og miljøbelastningen og dermed for en grøn omstilling i produktionen.

Grøn omstilling i produktionen forudsætter nye materialer og metoder

Verdens ressourcer er under pres fra stigende befolkningstilvækst og højere levestandard. Udvinding af råstoffer og materialer til industri og produktion tegner sig for over halvdelen af verdens udledning af drivhusgasser. Overforbrug af materialer skaber unødvendig transport, mere spild og mere affald og kræver øget lagerplads og energiforbrug.

Indsatsen mod klimaneutralitet kan derfor ikke alene gå via grønne energiformer, men må også gå via bedre udnyttelse, brug og genbrug af ressourcer. 

Den grønne omstilling i produktionen forudsætter nye, grønnere materialer, der kræver nye produktionsmetoder, der igen forudsætter nye metoder til kvalitetssikring. Samtidig skal summen af de tre indebære et økonomisk incitament for at være attraktivt. For industrielle leverandører kan hvert område i sig selv være en barriere, og at løfte sig teknologisk på alle tre samtidigt vil være umuligt, særligt for en mindre virksomhed. 

I projektet ”Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring” vil vi understøtte den grønne omstilling gennem øget ressourceoptimering i ressourcetunge industrier i danske styrkepositioner. Vi vil sikre en omstilling til smartere og grønnere produktionsmetoder gennem optimering af materialevalg og minimering af materialeforbrug. 

Teknologiske services skal sikre grøn innovation i produktionsvirksomhederne

Projektets ambitionen er at styrke den grønne omstilling i det danske produktionslandskab. Vi ønsker at hjælpe industri og produktion i Danmark med at tage del i Klimaaftalens mål om klimaneutralitet i 2050 med nye teknologiske services, der understøtter gennemførelsen af den grønne omstilling af produktion og produkter.

De teknologiske services vil fokusere på grøn innovation i produktionsvirksomheder og understøtter virksomhedernes behov for:

  • at minimere materiale- og ressourceforbrug gennem nye produktionsmetoder som fx re-manufacturing, agile metoder og gennem additive manufacturing (AM) generelt
  • grønnere materialer ved både udskiftning af konventionelle materialer og udvikling af mere bæredygtige alternativer
  • digitalisering af kvalitetssikring gennem monitorering og validering af proces- og produktegenskaber såvel i produktionen som på det færdige produkt.

Danske produktionsvirksomheder får gavn af nye services

De primære aftagere for denne teknologiske innovation er de danske materialebaserede producenter, der i højere grad defineres af produktionsmetode end af branche. De fleste af disse har udvikling og produktion i Danmark og afprøver typisk nye tiltag i den hjemlige produktion, før de implementeres på udenlandske produktionslokationer eller får betydning for underleverandører. 

Dermed vil forandringer i målgruppens produktion også nå længere ud i værdikæden af følgeindustri og leverandører af fx materialer og udstyr, som indirekte bliver aftagere for bølgen af grøn innovation.

Virksomhederne producerer typisk til medico-, device-, fødevare-, fjernvarme-, isolerings- og energisektoren samt til vind- og kemisk industri.

Regeringens klimaaftale

Udviklingsprojektet understøtter regeringens klimaaftale for energi og industri 2020.

Dansk Industri

Udviklingsprojektet understøtter DI’s 2030-plan ”Sammen skaber vi grøn vækst”.

EU Kommissionen

Projektet understøtter Kommissions handlingsplan for den cirkulære økonomi for et renere og mere konkurrence-dygtigt Europa fra 2020.

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 12 for ansvarligt forbrug og produktion.