EU Kommissionen investerer 1,5 mia. i at fremme test- og udviklingsfaciliteter til at booste AI og robotics i Europa. Pengene bliver fordelt mellem fire sektorer: Landbrug og fødevarer, smart cities, sundhed og produktion.

24. februar 2023

Initiativet AI-MATTERS (AI in Manufacturing TesTing and experimentation facilities for EuRopean SMEs) er navnet på en europæisk indsats, som skal etablere en række test- og forsøgscentre (Test and Experimentation Facilities) fra 2023-2027. Målet er at øge modstandskraften og fleksibiliteten i den europæiske fremstillingssektor gennem implementering af den seneste udvikling inden for kunstig intelligens og robotteknologi. Initiativet har lokationer i otte forskellige europæiske lande heriblandt Danmark.

AI i produktioner

FORCE Technology er, sammen med Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Odense Robotics, en del af den store fælles europæiske satsning på implementering af AI i produktioner, der skal hjælpe robot- og teknologivirksomheder med det nyeste inden for test- og forsøgsfaciliteter til at implementere kunstig intelligens, AI, i produktionen.

AI MATTERS er et godt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde på tværs af GTS-institutter og bruge vores fælles ekspertise til at udvikle avancerede test- og forsøgsfaciliteter, der hjælper virksomheder med at implementere kunstig intelligens på en effektiv måde og skabe mere bæredygtige produktionsprocesser. Kristian Krämer / Head of Strategic Business, Alexandra Instituttet

Teknologisk Institut er nodeleder på projektet. De deltagende institutter og virksomheder besidder på tværs stærke komplementære kompetencer, der kommer til at have væsentlig betydning for at projektet bliver en succes.

"Kunstig intelligens er en nøglekomponent i fremtidens produktionsteknologi, men for at realisere dens fulde potentiale, er det afgørende med tværfagligt samarbejde mellem teknologivirksomheder og vidensinstitutioner. AI MATTERS er et godt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde på tværs af GTS-institutter og bruge vores fælles ekspertise til at udvikle avancerede test- og forsøgsfaciliteter, der hjælper virksomheder med at implementere kunstig intelligens på en effektiv måde og skabe mere bæredygtige produktionsprocesser,” Kristian Krämer, Head of Strategic Business, Alexandra Instituttet 

Målet er at gøre produktionsapparatet i Danmark og resten af Europa mere modstandsdygtigt, bæredygtigt og digitalt ved at udnytte mulighederne inden for kunstig intelligens.

Forebyggende vedligehold med AI

"Det at kunne omstille sin produktion agilt og effektivt samt at have mulighed for at skalere produktionen i takt med ikke alene efterspørgsel, men også varierende adgang til råvarer og underleverancer bliver en kerneudfordring, ikke alene for dansk industri, men for hele den europæiske industri", siger Henrik Hassing, Technical Vice President, FORCE Technology.

Robustheden i produktionsapparatet i forhold til variationer i produktionen og ultimativt ikke-planlagte produktionsstop bliver en helt central forudsætning for agil produktion. I den sammenhæng er der et kolossalt potentiale i proaktivt og forebyggende vedligehold af produktionsapparatet. Ikke alene kan tabet af produktionskapacitet undgås, men samtidigt vil en virksomheds udgifter til vedligehold kunne reduceres via en forebyggende vedligeholdelsestilgang. FORCE Technologys bidrag til projektet vil være at etablere og udbygge den eksisterende kapacitet til udvikling, test og validering af forebyggende vedligehold af produktionen.

Mellemstore produktionsvirksomheder vil, på trods af at de måske er digitalt parate, være udfordret videns- og kapacitetsmæssigt i forhold til at udvikle forebyggende vedligeholdelsessystemer og i særdeleshed i forhold til at kunne teste og validere systemerne omkostnings- og risikoeffektivt. Digitalt forebyggende vedligehold trækker på mange teknologiområder som bl.a.:

  • Procesforståelse og -parametrisering
  • Industriel sensorik og monitering
  • Materialers eksponering i krævende og aggressive miljøer
  • Robust industriel IoT
  • AI og Big Data
  • Systemvalidering og systempålidelighedstest

FORCE Technology råder i dag over en betydelig kapacitet til at udvikle, teste og validere processer og systemer til forebyggende vedligehold, og ønsker fremadrettet at videreudvikle disse så de understøtter industriens behov og muligheder for acceleration, også via Big Data og AI. Her vil der bl.a. være behov for:

  • Test af IoT- og sensorsystemer i reelt eller simuleret miljø og generation af valid Big Data
  • Effektiv datavalidering og ekstrahering til AI baseret på proces- og dataparametrisering
  • Test- og validering på systemniveau og kvantificering af business case.