Man kan mindske de gener, beboere oplever fra vejstøj, uden at reducere det faktiske støjniveau. Hvordan det konkret kan gøres er blevet undersøgt i det europæiske FAMOS-projekt.

21. april 2023

Når vejmyndighederne planlægger nye veje eller forbedrer eksisterende, er støj og støjdæmpning ofte en stor udfordring. Ofte fokuserer man på at reducere den reelle støj, fx ved at benytte mindre støjende asfalt og støjisolere boliger. 

Et europæisk projekt ved navn FAMOS (FActors MOderating people's Subjective reactions to noise) har nu undersøgt effekten af ikke-akustiske forhold – såkaldte moderatorer – som et værktøj til at reducere støjgenerne uden at reducere det reelle støjniveau. Projektet blev ledet af FORCE Technology.

FAMOS-projektet har fundet frem til 10 moderatorer og analyseret deres effekt. Den ligger typisk mellem 2 og 10 dB for hver moderator – og det er ret markant.

Hvad mener man med ’oplevede støjgener’?

De gener, beboere langs en vej oplever fra trafikstøj, er en kombination af det faktiske støjniveau og nogle modererende forhold:

  • Den kontekst hvor støjen opleves, fx om der er en stille side på boligen, om der er beplantning, og om vejen kan ses.
  • Sociosociale forhold, dvs. borgernes relationer til og opfattelse af myndighederne samt holdning til støjkilden.
  • Personlige forhold, fx støjfølsomhed og tolerance over for støjkilden. Denne faktor indgår imidlertid ikke i FAMOS-projektet, da vejmyndighederne ikke kan påvirke den. 

Identificerede 10 moderatorer og deres indvirkning på støjoplevelsen

Gennem et internationalt litteraturstudie fandt man i FAMOS-projektet frem til 132 relevante undersøgelser af støjgener. Herefter gennemførte man en spørgeskemaundersøgelse, ligesom man foretog lydvandringer i København i situationer med og uden udvalgte moderatorer. Endelig blev der gennemført en række lytteforsøg i FORCE Technologys laboratorium, hvor forsøgspersoner vurderede støjoplevelsen med og uden udvalgte moderatorer. 

Resultatet blev en liste med 10 væsentlige moderatorer og et estimat af, hvor meget de hver især påvirker støjoplevelsen (se boks med fire eksempler nedenfor).

Håndbog til vejmyndighederne om at arbejde med moderatorer

FAMOS-projektet sluttede med, at der blev udgivet en håndbog om, hvordan vejmyndigheder kan arbejde med moderatorer. Håndbogen ”Guidebook on how to reduce noise annoyance” kan downloades via FAMOS’ hjemmeside.

Fremadrettet er det vigtigt, at vejmyndighederne har fokus på at indsamle flere data om støjgener, for på den måde at kunne arbejde videre med moderatorerne og fastlægge deres effekt. 

Eksempler på moderatorer og deres anvendelse

  1. Et områdes visuelle udseende og tilstedeværelse af grøn beplantning (træer, buske mv.) kan reducere den oplevede støjgene med 6 til 10 dB. 

  2. Hvis fx en motorvej kan ses direkte fra en boligbebyggelse, har det en negativ indvirkning på den oplevede støjgene. Det kan modvirkes ved at ”gemme” vejen bag grøn beplantning (et hegn, en solfanger, en støjskærm, en bygning eller lignende). Her kan effekten også være på 6 til 10 dB.

  3. Beboernes tillid og accept af myndigheder og vejejere har stor betydning for den oplevede støjgene, med et spænd på op til 20 dB fra stor mistillid til stor tillid. Vejmyndighederne kan derfor sørge for en god, ærlig og inkluderende offentlighedsproces.

  4. Ved anlæg af støjafskærmning betyder beboernes forventninger til den faktiske støjreduktion meget, svarende til 5-10 dB. Hvis folk fx forventer, at en ny støjskærm ”slukker” for vejstøjen, vil de blive meget skuffede, når man stadig kan høre trafikken. 
At have adgang til en stille side ved boligen kan moderere den oplevede støjgene med 5-10 dB. Man kan fx etablere en lokal støjskærm i en have for at etablere et stille område ved en bolig.
At have adgang til en stille side ved boligen kan moderere den oplevede støjgene med 5-10 dB.