Partnerskaberne MissionGreenFuels og INNO-CCUS skal over de næste fem år udfase fossile brændsler i bl.a. skibsfart, tung vejtransport, luftfart og den maritime shippingindustri samt gøre CO2 til en ressource. FORCE Technology er med i samarbejderne.

27. juni 2022

Dansk forskning og innovation kan levere nogle af de afgørende svar på, hvordan vi når de nationale, europæiske og globale klimamål. Det mener tæt på 60 virksomheder og videninstitutioner, der netop har indgået partnerskabet MissionGreenFuels, og dermed har forpligtet sig til over de kommende fem år at samarbejde om at udfase fossile brændsler i bl.a. skibsfart, tung vejtransport, luftfart og den maritime shippingindustri.

Partnerskabet er et led i en af Innovationsfondens fire Innomissioner, og ud over at bidrage til de gældende klimamål, skal det understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksport.

”Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret”, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Umoden teknologi kræver stærke partnerskaber

FORCE Technology er en af de knap 60 partnere i MissionGreenFuels:

”I det fossilfrie samfund spiller Power-to-X og nye grønne brændstoffer en central rolle. Men der er tale om umodne teknologier, der kræver betydelig udvikling, test og demonstration, og derfor er vi ikke i tvivl om, at der skal store partnerskaber som MissionGreenFuels til for at skabe fremdrift og succes. Ingen af os kan drive udviklingen alene”, siger Jens Roedsted, der er COO i FORCE Technology.

Partnerskab på to ben

MissionGreenFuels arbejder på to overordnede parallelle spor. Det ene spor fokuserer på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Det andet spor, også på den korte bane, handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af Power-to-X anlæg.

GreenFuelsMission får nyt, fælles sekretariat forankret på Aalborg universitet i samarbejde med klyngeorganisationen, Energy Cluster Denmark (ECD) og Dansk Center for Energilagring (DaCES).

Læs mere om partnerskabet på Innovationsfondens hjemmeside.

Også med i innomission om CCUS

FORCE Technology er desuden med i en anden af Innovationsfondens innomissioner via partnerskabet INNO-CCUS, der skal ruste Danmark til at nå de ambitiøse målsætninger om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 og fuldstændig klimaneutralitet i 2050. Den nye store forskningsindsats skal sikre effektiv fangst og lagring af CO2, og ikke mindst udvikling af metoder til at genbruge CO2 som byggesten til nye materialer.

INNO-CCUS er et bredt funderet partnerskab med 54 forskellige aktører. Partnerne er offentlige og private aktører, herunder universiteter, vidensinstitutioner og store og små virksomheder.

Læs mere om partnerskabet her.