Få inspiceret tanke og rør for revner og utætheder. Vi tilbyder også trykprøvning, lækagesøgning af kølekapper og varmevekslere, rengøringsvalidering af CIP og hygiejnisk design.

I dag er medicinal- og levnedsmiddelproduktion toptunet til at producere maksimal mængde produkter over tid. Kortere nede- og rengøringstid samt længere levetid for procesudstyret stiller store krav til udstyrets kvalitet både hvad angår mekaniske dele, rørføringer, samlinger og ikke mindst stålkvaliteten og svejsninger.

FORCE Technology anbefaler at procesudstyr inspiceres for fejl og utætheder inden ibrugtagelse, samt at der løbende tjekkes for driftsbetingede fejl.

Detektion af revner og fejl

Mangelfulde svejsninger eller driftsbetingede fejl og revner i produktionsudstyr, kan udvikle sig til uønsket korrosion og tæringer, som nedsætter udstyrets levetid. Fejl på indersiden af produktionsudstyret kan også ansamle rester fra produktionen, og på kort tid skabe grobund for mikroorganismer og genstridig biofilm samt føre til korrosion.

Jo før fejlene findes jo mindre er risikoen for mikrobiel kontaminering og jo større er muligheden for at stoppe korrosion og nedbrydning af udstyr. Vi råder over specialudstyr til kontrol af både tanke og lukkede rørsystemer.

Lækagesøgning af kølekapper og varmevekslere

Lækage i varmevekslere eller ved kølekapper kan lede til kontaminering af produktet eller tab af energi. Afhængig af konstruktion og proces tilbyder FORCE Technology lækagetest ved brug af flere metoder, f.eks. vakuum, helium, termografi, akustisk ultralyd. Kontakt os og vi vejleder dig til at bruge den bedst egnede metode til formålet.
Lækageprøvning.
Bobletest af rør under overtryk
Tube-to-tube sheet scanner. Lækagesøgning i varmevekslere.
Ultralydprøvning af varmeveksler

Validering af hygiejnisk design og CIP rengøring

Uhensigtsmæssig hygiejnisk design, mangelfuld rengøring eller defekte CIP-dyser kan enkelt og hurtigt afsløres ved hjælp af en fluorescerende testvæske, der kan trænge ind i revner og sprækker. En såkaldt penetrant. Ved samme metode kan udstyret kontrolleres for fejl og revner åbne til den levnedsmiddelberørte overflade. Metoden er velegnet både til tanke og rørføringer.
Film før vask
Fluorescerende testvæske påført tank før CIP-rengøring.
Efter vask film 7
Efter vask ses fejl i overfladen ved og omkring svejsningen.

Kalibrering af sensorer og andet måleudstyr

Der er stor værdi i kalibrering af måleudstyr foruden overholdelse af gældende myndighedskrav. Måler udstyret noget andet end det, der aflæses, kan der være fejl og mangler i målingerne, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for både virksomhed og kunder. Kalibrering af sensorer og måleudstyr kan sikre, at mangler og defekter opdages tidligt, øget sikkerhed i form af korrekte målinger og dermed større besparelser.

Trykbærende udstyr

Det er vigtigt, at det trykbærende udstyr opfylder alle gældende krav, så det er sikkert for personalet at anvende det og så omgivelserne ikke lider skade.

Vejledning om valg af rette metode til eftersyn

Vi vejleder kunden om valg af den rette metode til at det ønskede formål. Metoderne, der hyppigt anvendes, til at inspicere og teste stålkonstruktioner går under fællesbetegnelsen NDT (Non-Destructive Testing). NDT metoder dækker over inspektion, prøvning eller målinger, der kan foretages uden at ødelægge eller beskadige udstyret.

Test og inspektion af udstyr ved hjælp af certificerede metoder

FORCE Technology har veluddannede inspektører, der har solid erfaring i at identificere fejl og skader i stålkonstruktioner med certificerede testmetoder. Inspektionerne foretages i henhold til alle internationale standarder. 

Når udstyret er færdig-inspiceret tilstræbes det, at afrapportering foreligger inden at inspektøren forlader stedet. Så forsinker inspektionen ikke mere end højst nødvendigt, og produktionen kan hurtig genoptages eller yderligere arbejde kan iværksættes straks, hvis det skønnes nødvendigt.

Tilsyn 24/7 365 dage om året

I Danmark har vi hurtigt tilkald af inspektører og kan stort set nå alle vores kunder inden for en times transport i bil. Vi har 120 inspektører fordelt på 6 lokaliteter i hele Danmark. Vi er klar til at servicere dig 24/7 365 dage om året. Bestil en vores NDT-inspektører til at komme ud til dig.

FAQ