Lugtlaboratoriet er akkrediteret til prøvetagning, måling og analyse af lugtemissioner fra industri, anlæg, restaurationer og andre virksomheder, der udleder lugt.

Lugtepanelister i gang med at lugte til lugteprøver i olfaktometeret
Akkrediteret lugtmåling på lugtlaboratoriets olfaktometer.

Lugtaboratoriet består af:

  • Instrumentpark til prøvetagning, måling og analyse af lugtprøver
  • Olfaktometer til vurdering af lugtprøvernes lugtstyrke
  • Et panel af uddannede lugtepanelister
  • Et værksted til produktion af lugtposer

Lugtlaboratoriets målinger og -analyser gennemføres oftest som:

  • dokumentation for overholdelse af grænseværdier for lugt i luft over for myndigheder, f.eks. i relation til virksomhedens miljøgodkendelse eller miljøbeskyttelsesloven
  • kvalitetssikring af effekter ved opsætning af filtre til reduktion af lugt i luft, f.eks. biofilter, kulfilter, lugtvasker, m.fl.

Dertil gennemfører vi en række specialtilpassede lugtanalyser, som f.eks. lugten af forskellige typer slam fra spildevandsanlæg eller lugt af f.eks. emballage eller andre produkter med restlugt fra fremstillingen.

Bliv klogere på lugtmåling

Olfaktometer til vurdering af lugteprøver - lugtvurdering
Lugt måles ved at opsamle en pose med luft fra skorstenen, som analyseres inden for tredive timer i et såkaldt olfaktometer, der kontrolleret fortynder lugtprøverne. 
Fremstilling af lugtposer til lugteprøver
På lugtlaboratoriet fremstiller vi selv poser til opsamling af lugtprøver.
Vi anvender Nalophan, der bruges bl.a. til pakning af madvarer og leveres i endeløse ”tuber”. Til fremstilling af en pose svejser vi et stykke på f.eks. en halv meter i begge ender, og sætter en teflonslange forsynet med en teflonprop i det ene hjørne. 
Lugtprøvens indhold måles for kulbrinter og kuldioxid på lugtlaboratoriet
Vi måler indholdet af kulbrinter og kuldioxid med en gasmonitor for at få supplerende information om indholdet i prøverne.
Lugtvurdering af en spildevandsprøve
Her blæses luft over en prøve af spildevand for at kunne vurdere, hvor meget lugt der frigives, når vinden blæser over et spildevandsbassin. Vi analyserer luften i olfaktometeret, og ved hjælp af beregninger kan vi estimere lugten fra spildevandsbassinet.
Olfaktometer til lugtvurdering
Vores olfaktomer er et TO8 fra firmaet Olfasense. Prøveposen monteres på, og ved hjælp af ren luft fortynder vi luften i posen, inden vi præsenterer den for lugtepanelisterne. Først fortynder vi så meget, at ingen af panelisterne kan lugte noget, og derefter gør vi lugten gradvis stærkere. Når en panelist kan lugte noget ved f.eks. 2.000 ganges fortynding, skal han/hun trykke på en trykknap. Når hver panelist har registreret lugten to gange, kan vi beregne en middelværdi for prøven. Resultatet angives som lugtenheder/kubikmeter (LE/m³).
Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

Case

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

FORCE Technology rådgiver om valg af luftrenseteknologier og bibringer ny viden