Lugtmåling og -analyse giver dig svar på, om din virksomhed overholder kravene til udledning af lugt, og hvordan du sikrer færre lugtgener for omgivelserne.

Akkrediteret lugtmåling sikrer dokumentation til myndigheder

Udledning af lugt fra virksomheder som f.eks. restaurationer, produktionsvirksomheder og rensningsanlæg er reguleret af lovgivningen. Virksomheder skal bl.a. kende deres udledning af lugt, så grænseværdierne kan overholdes, og omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Kravene til lugtvurdering er oftest beskrevet i virksomhedens egen miljøgodkendelse. Overholder du som erhvervsdrivende ikke disse krav, kan du risikere påbud fra myndighederne og i værste fald et forbud eller en bøde.

Vi kan hjælpe dig med at sikre dokumentationen som grundlag for overholdelse af miljøgodkendelsen. FORCE Technology gennemfører akkrediteret lugtmåling, hvor vi:

  • Vurderer tid og sted for lugtprøvetagning
  • Udtager og analyserer lugtprøver
  • Beregner afkasthøjde ved hjælp af spredningsberegning/OML beregning
  • Vurderer overholdelse af B-værdier
  • Rådgiver om tiltag for lugtreduktion

Lugtmålinger i klagesager

Lugt kan, i modsætning til de fleste kemiske forureninger, registreres umiddelbart, og leder derfor også ofte til klager fra omgivelserne. Uanset om lugten er behagelig eller ubehagelig, kan naboerne været generet af lugten.

I situationer, hvor en virksomhed oplever klager fra omgivelserne på grund af lugtgener, vil en myndighed blive involveret og kunne stille krav om måling via en lugtprøve og evt. reduktion af lugt. Her er det afgørende for dig at kende kravene til din virksomhed.

Hvis I ikke har en miljøgodkendelse, er virksomheden omfattet af Miljøbeskyttelsesloven. Her er det miljømyndigheden, der kan give påbud om overholdelse af vejledende grænseværdier i Lugtvejledningen. 

I klagesager kan vi bistå både dig som erhvervsdrivende og myndigheden med at afdække de præcise regelsæt, der er gældende for klagen. Dertil kan vi rådgive om metoder og teknologier, du med fordel kan overveje for at reducere din lugtudledning og undgå fremtidige klagesager og påbud.

Ring til vores konsulent for at få akut sparring i en klagesag.

Lugtmålinger baseret på mangeårig erfaring og faglig ekspertise

Som kunde er du sikret bred ekspertise inden for lugtmåling og -analyse, i kraft af at vi:

  • Har gennemført målinger, analyser og rådgivning om lugt i over 30 år
  • Har et tæt samarbejde med myndighederne i Danmark
  • Har eget lugtlaboratorium med uddannet lugtpanel, hvor vi behandler lugtprøver
  • Deltager i europæiske standardiseringsudvalg i CEN-regi på lugtområdet og de seneste år har bidraget til revisionen af standarden for lugtanalyse og udarbejdelse af standarder for lugtvurdering og elektroniske lugtsensorer. Derved er vores viden på området helt opdateret.
  • Bistår Miljøstyrelsen med udredningsopgaver om lugt, bl.a. gennem bidrag til den igangværende revision af Lugtvejledningen og metodebladet for lugtmåling.

Vores metoder til udtagning og analyse af lugtprøver udføres i henhold til DANAK akkreditering 51. Alle lugtprøverne bliver analyseret på vores lugtlaboratorium ved hjælp af vores olfaktometer og uddannede lugtpanel.

Dertil kan vi tilpasse vores service til dit behov – hvad enten det drejer sig om enkelte lugtmålinger, eller en pakkeløsning med lugtmåling, -analyse og rådgivning om reduktionsteknologier.

Kontakt os i formularen for at få større viden om, hvordan du sikrer overholdelse af reglerne for lugtudledning og færre lugtgener for omgivelserne.

Lugtmåling og lugtanalyse på lugtlaboratoriet hos FORCE Technology. Lugtpanelet er i gang med at lugte til prøver.
Uddannet lugtpanel analyserer lugtprøver, der er udtaget hos kunden. Lugtpanalet anvender et olfaktometer til analysen, der gennemføres akkrediteret. 

FAQ