Målinger af luftkvalitet kan dokumentere, om grænseværdierne er overholdt i indeluft og arbejdsmiljø.

Luftkvalitet har betydning for helbred og velbefindende

Kvaliteten af den luft vi indånder, har stor betydning for vores velbefindende og helbred. Luftkvaliteten påvirkes af forskellige kilder, når vi opholder os indendørs og er på arbejde. Luftkvaliteten af udeluften kan også påvirke luftkvaliteten indendørs.

Ud fra målinger kan du dokumentere luftkvaliteten  og  påvise, om der er behov for tiltag for at overholde gældende lovgivning.

FORCE Technology kan hjælpe med både måling af luftkvaliteten og rådgivning om, hvordan du forbedrer den.  

Partikler og gasser i luftkvaliteten i arbejdsmiljøet  

Luftforurening fra produktion eller fra nærliggende kilder kan belaste arbejdsmiljøet. Dette kan påvirke medarbejderes helbred, effektivitet og arbejdsglæde både i produktionsområder og i indeklimaet i kontormiljøer. Ønsker du at sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø for udsatte medarbejdere, er måling af kemisk forurening, støv og opløsningsmidler et afgørende, første initiativ.

Hvis du vil vide, om Arbejdstilsynets grænseværdier bliver overholdt på arbejdspladsen, er det nødvendigt at måle og undersøge gasser og partikler. For stoffer, hvor der ikke er fastsat en grænseværdi, kan resultaterne af målingerne sammenholdes med viden om stoffernes sundhedseffekter.

Du kan ofte bruge målingerne som beslutningsgrundlag for initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten i arbejdsmiljøet samt til at måle effekten af tiltagene. Du kan også anvende målingerne  til at dokumentere den kemiske risikovurdering af de enkelte arbejdsprocesser. 

FORCE Technology rådgiver om tiltag til at forbedre luftkvaliteten i arbejdsmiljøet og:

  • måler luftforurening i arbejdsmiljø, herunder respirabelt støv, totalstøv, ultrafine partikler, samt alle former for uorganiske og organiske gasser.
  • vurderer evt. sundhedsrisiko for stoffer, hvor der ikke er fastsat en grænseværdi. 
  • måler luftkvalitet i indeklimaet, herunder kontrol af behovet for ventilation i kontormiljøer, samt kontrollerer evt. indtrængning og afdampning af gasser til indeklimaet.
Måling af luftkvalitet
Måling og undersøgelse af partikler og gasser i luften bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet

Akkrediteret måling af støv og gasser i arbejdsmiljø 

Vi udfører målinger i henhold til de gældende nationale og internationale standarder. Derfor kan du bruge måleresultaterne til dokumentation over for Arbejdstilsynet. Vi råder over en omfattende udstyrspark til arbejdsmiljømåling og kan udføre måling af stort set alle kemiske stoffer på gas- eller partikelform. 

Alt efter behov og formål foretager vi målingerne stationært eller personbåret, og over kortere- eller længerevarende perioder. 

Efterfølgende kan FORCE Technology rådgive om overholdelse af krav og evt. om initiativer, der kan forbedre luftkvaliteten. 

Kemisk risikovurdering og arbejdsmiljømålinger 

Når ansatte arbejder med eller bliver udsat for kemiske stoffer, skal du foretage en kemisk risikovurdering. Hvis den skriftlige risikovurdering ikke giver et klart svar på eksponeringen (grad, type, varighed og mængde), kan du supplere den med målinger, du kan anvende som dokumentation i den kemiske risikovurdering. 

Få beslutningsgrundlag til den optimale luftkvalitet

Vi råder over flere eksperter og teknikere, der kan rådgive og give dig et bedre beslutningsgrundlag i forhold til luftkvalitet i arbejdsmiljøet. Som kunde er du sikret ekspertise, kvalitet og kundefokus i opgaveløsningen, da vi: 

  • er akkrediteret af DANAK til at måle luftforurening i arbejdsmiljøet 
  • udfører analyser i egne eller eksterne laboratorier for at sikre hurtig ekspedition
  • kontinuerligt arbejder på at udvikle nye målemetoder 
  • ved længerevarende målekampagner kan give password-beskyttet adgang til online måledata via internettet 
  • deltager i international vidensudveksling i det europæiske standardiseringsarbejde.

Kontakt vores konsulenter for at komme i gang med at måle luftkvalitet i jeres arbejdsmiljø og indeklima.

FAQ om arbejdsmiljømålinger