Grøn omstilling var i 2020 kun lidt vigtig eller slet ikke vigtig, mente 25% af life science-virksomhederne i en rapport. I dag er deres fokus helt ændret. 

Grøn omstilling i life science-industrien har skiftet væsentligt fokus over de seneste år. Det viser rapporten ”Teknologiske behov og udfordringer i life science-industrien i Danmark”, som baserer sig på en sammenligning af life science-industriens største udfordringer i 2023 og 2020. 

Grøn omstilling har baggrund i krav og forventninger fra kunder og myndigheder

En af de mest overraskende læringer fra undersøgelsen i 2020 var, at 25 % af respondenterne på daværende tidspunkt anså grøn omstilling som lidt vigtig eller slet ikke vigtig. Dette skabte undring i industrien, da life science generelt fremhæves som førende inden for den grønne omstilling på mange parametre.

I dag anser 78 % grøn omstilling som vigtig eller meget vigtig. Ligeledes svarer kun 9 %, at grøn omstilling ikke er vigtig, mod hele 25 % i 2020.

Rapporten kortlægger, hvilke aktiviteter life science-industrien har sat i gang for at fremme den grønne omstilling, og hvilke uudnyttede potentialer industrien stadig har for at blive endnu grønnere. Der er ingen tvivl om, at branchen har stort fokus på dokumentation af produktionsprocesser og -faciliteter med baggrund i krav og forventninger fra kunder og myndigheder.

Grøn omstilling er blevet meget vigtigere i life science-industrien siden 2020

Det er tydeligt, at grøn omstilling fylder langt mere i life science-industrien nu sammenlignet med 2020. Både i vigtighed og aktivitetsniveau. Der er betragteligt større andel af respondenterne, der er kommet i gang og flere, der er langt med grønne initiativer – og tilsvarende er der færre, der slet ikke er i gang endnu.

Grøn omstilling har fået et meget større fokus i life science-industrien fra 2020 til 2023.
Grøn omstilling har fået et meget større fokus i life science-industrien fra 2020 til 2023.

Dokumentation af grøn omstilling er i fokus i produktionen hos life science-virksomheder

Mange virksomheder er kommet længst med grøn omstilling i produktionsprocesser og –faciliteter, som også var tilfældet i 2020.

43 % af respondenterne svarer, at de er enten godt i gang eller kommet langt med at omstille deres produktionsprocesser til at blive grønnere sammenlignet med 30 % i 2020. Desuden er 35 % nu så småt kommet i gang, og 11 % svarer, at de slet ikke har sat aktiviteter i gang endnu.

Muligvis kan dette skyldes, at den grønne omstilling af produktionsapparatet ifølge respondenterne drives af forventninger og krav stillet fra kunder og myndigheder – og fordi produktionsapparatet, sammen med distribution, ofte er virksomhedernes største udleder af CO2

Fokus ligger derfor også på områder, virksomhederne har brug for at dokumentere i klima-og miljørapportering, som fx energiforbrug, CO2 udledning, kemikalieforbrug, spild, mfl.

Life science-industriens aktiviteter og uudnyttede potentialer i produktionen.
Life science-industriens aktiviteter og uudnyttede potentialer i produktionen.
Danske life science-virksomheder har siden 2020 fået stærkt øget fokus på SDG og ESG mål. I Danish Life Science Cluster finder vi det øgede fokus glædeligt og som et stærkt signal om, at life science-branchen som helhed tager medansvar for at finde løsninger på de samfundsmæssige udfordringer. Jane Nøhr / Programleder, Danish Life Science Cluster

Produktudvikling i life science-industrien er også på vej til at blive grønnere

Inden for produktudvikling er der store forskelle på aktiviteter i 2020 og i 2023. Det kunne tyde på, at man i 2023 i langt højere grad fokuserer på det enkelte produkts aftryk – ved at regne på CO2-aftryk, livcyklusanalyser, vælge alternative materialer, reducere emballagen og hente brugte produkter hjem igen gennem take-back systemer – for derved også at reducere single-use. 

4 % af respondenterne angiver, at de er kommet så langt, at deres produktudvikling nu overvejende er grøn. Den største forandring er sket for dem, der har igangsat flere projekter (33 % mod 19 % sidst) og er så småt i gang (30 % mod 21 % sidst). 15 % har ikke sat aktiviteter i gang nu mod 23 % i 2020.

Life science-virksomhederne fokuserer på energiforbrug og ressourcebesparelser

Det er tydeligt, at virksomhederne generelt implementerer flere aktiviteter, der fremmer deres grønne omstilling. 61 % af virksomhederne arbejder aktivt på at minimere deres forbrug af diverse ressourcer som fx vand, varme og strøm. 

Dertil arbejder 54 % på at nedbringe spild fra produktionen ved at udnytte ressourcerne bedre, mens 41 % ønsker at nedbringe udledning af CO2 og andre emissioner fra produktionen og anvende vedvarende energi (39 % mod 22 % i 2020).  

Samtidig anser virksomhederne minimering af energiforbrug som både deres største aktivitet og deres største uudnyttede potentiale. Derudover er der tre andre højdespringere for uudnyttet potentiale: 

  • Anvendelse af vedvarende energi
  • Genanvendelse af overskudsvarme fra produktionen
  • Nedbringe spild fra produktionen.
Trods usikkerhed om hvor man som produktionsvirksomhed skal sætte ind, understreger tallene i rapporten det skifte, vi også møder i industrien i dag, nemlig at mange virksomheder nu er i gang med at implementere konkrete initiativer for at skabe ressourcebesparende produktionsmetoder og processer. Christine Bang Kragelund / Forretningsudvikler, ressourcer og cirkulær økonomi, FORCE Technology

Download hele rapporten ”Teknologiske behov og udfordringer i life science-branchen i Danmark”, hvis du ønsker flere detaljer om life science-branchen. 

Du kan også blive klogere på, hvor langt industrien er kommet med digitalisering.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan komme i gang med tiltag inden for den grønne omstilling af din virksomhed.